Noi modificări ale Legii societăților nr. 31/1990 și a Ordonanței Guvernului

Article

Noi modificări ale Legii societăților nr. 31/1990 și a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

În data de 21 iulie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 129/2019 („Legea 129/2019”) pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care, printre altele, modifică și Legea societăților nr. 31/1990 și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Modificările principale aduse Legii societăților nr. 31/1990 privesc eliminarea acțiunilor la purtător. După intrarea în vigoare a Legii 129/2019 se interzice emiterea de noi acţiuni la purtător şi efectuarea de operațiuni cu acțiunile la purtător existente. De asemenea, acțiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare a Legii 129/2019 vor fi convertite în acțiuni nominative, iar acțiunile neconvertite se vor anula de drept, la expirarea a 18 luni de la data intrării în vigoare a Legii 129/2019, având drept consecință reducerea în mod  corespunzător a capitalului social. Neîndeplinirea obligației de conversie de către societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni va atrage dizolvarea acestora.

O altă noutate introdusă de Legea 129/2019 constă în introducerea obligației de depunere, de către persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în Registrul Comerțului, a unei declarații privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul Beneficiarilor Reali al Societăților. Această declarație trebuie depusă anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind beneficiarul real.

Mai mult decât atât, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare Legii 129/2019, societățile înregistrate până la intrarea în vigoare a Legii 129/2019, cu excepția companiilor și societăților naționale, precum și a societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun, prin grija reprezentantului legal, în vederea înregistrării în Registrul Beneficiarilor Reali ai Societăților, ținut de ONRC, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.

Nedepunerea declarației va constitui contravenție și va putea fi sancționată cu amendă între 5.000 și 10.000 lei, iar dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice nu depune declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea ONRC, tribunalul, sau după caz, tribunalul specializat, va putea pronunța dizolvarea societății.

De asemenea, prin Legea 129/2019 au fost aduse următoarele amendamente la Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, care privesc în principal creșterea transparenței cu privire la înregistrarea acestor entități:

Cererea de înscriere a asociațiilor va trebui să cuprindă, adițional față de reglementările anterioare:

·        copii de certificate pentru conformitatea cu originalul ale actelor doveditoare ale identității membrilor asociați, precum și

·        declarația pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei care formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Aceleași documente trebuie incluse și în cererile privind dobândirea personalității juridice de către fundații.

Noua reglementare prevede că, anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociația sau fundația are obligația de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor şi fundațiilor.

Modificările Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 mai cuprind mențiuni exprese cu privire la modificarea actului constitutiv, a statutului ori a beneficiarului real al asociației sau fundației, precum și cu privire la fuziunea și divizarea unor astfel de entități.

În concluzie, prevederile Legii 129/2019 aduc amendamente importante în domeniul dreptului societar, societățile, precum și asociațiile și fundațiile, având obligația de conformare cu noile prevederi.

Modificări aduse Legii Urbanismului privind litigiile inițiate cu privire la documentațiile de urbanism

În Monitorul Oficial din data de 26 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul („Legea 151/2019”). Actul normativ a intrat în vigoare în data de 29 iulie 2019.

Deși majoritatea amendamentelor privesc  reglementarea așezărilor informale ale persoanelor defavorizate, modificări importante au fost aduse și regimului juridic aplicabil litigiilor inițiate cu privire la documentațiile de urbanism.

Competența instanțelor

Potrivit dispozițiilor de modificare cuprinse în Legea 151/2019, litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea hotărârilor de aprobare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente.

Termenul de prescripție

Un element de noutate este reprezentat de introducerea unui termen legal pentru atacarea hotărârilor ce privesc documentațiile de amenajare și de urbanism. Astfel, potrivit noilor dispoziții legale, dreptul de a ataca hotărârile de aprobare se prescrie în termen de 5 ani de la data aprobării.

Din interpretarea prevederilor cuprinse în Legea 151/2019 și în lipsa unei distincții prevăzute în mod expres de lege, rezultă că termenul de 5 ani va fi aplicabil cu privire la hotărârile de aprobare care vizează toate tipurile de documentații de urbanism, respectiv planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale împreună cu regulamentul local aferent acestora, precum și planurile urbanistice de detaliu. 

Did you find this useful?