Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2022 privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte nor

Article

Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2022 privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

3 august 2022

Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2022 privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Ordonanţa de urgență, publicată în Monitorul Oficial din 20 iunie 2022, are ca scop protejarea consumatorilor și a pieței interne în perioadele de stare de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate, stare de război, stare de asediu, și stare de urgență, stare de alertă sau alte situații de criză stabilite explicit prin acte normative emise de Parlamentul sau de Guvernul României.

Noi modificări privind procedura de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan în scopul dezvoltării proiectelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile

Noile modificări legislative aduse Legii nr. 18/1991 privind Fondul Funciar, implementate prin Legea nr. 254/2022, au ca scop simplificarea procedurii de scoatere din circuitul agricol a unui teren situat în extravilan în vederea dezvoltării de proiecte de producere a energiei electrice din surse regenerabile. În principiu, noile prevederi legale permit scoaterea din circuitul agricol a parcelelor de teren care au categoria de folosință teren arabil, vii, livezi sau terenurile afectate de îmbunătățiri funciare fără a fi necesară parcurgerea procedurii de includere a acestor terenuri în intravilanul localităților cu pregătirea și aprobarea unei documentații de urbanism.I. Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2022 privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

I. Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2022 privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2022 privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative („OUG 84/2022”) a fost adoptată de Guvernul României și publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 601, la data de 20 iunie 2022. Cele mai multe prevederi au intrat în vigoare la data de 20 iulie 2022.

1. Domeniul de aplicare

Având în vedere consecințele negative asupra mediului economic generate de actualul context existent la nivel național și internațional, precum și iminența apariției unor acțiuni de tip speculativ, de natură să destabilizeze echilibrul necesar bunei funcționări a economiei naționale, Guvernul României a modificat cadrul juridic existent, atât la nivel B2B cât și B2C, pentru a avea posibilitatea de a interveni în economie și combate acțiunile speculative ale agenților economici.

OUG 84/2022 are ca scop atât protejarea consumatorilor, precum și a pieței interne în perioadele de stare de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate, stare de război, stare de asediu, și stare de urgență, stare de alertă sau alte situații de criză stabilite explicit prin acte normative emise de Parlamentul sau de Guvernul României. Așadar, OUG 84/2022 permite autorităților, în anumite situații, să intervină și să corecteze în timp real comportamentele nepermise ale comercianților sau producătorilor de bunuri și prestatorilor de servicii. Dacă în ceea ce privește starea de mobilizare a forțelor armate, starea de urgență sau alertă există reglementări specifice referitoare la momentul în care pot fi declarate, în ceea ce privește situațiile de criză, acestea nu sunt definite explicit de lege oferind autorităților publice o marjă ridicată atunci când analizează existența unei astfel de situații.

2. Ce sunt acțiunile speculative?

Riscul speculativ vizează acele situații în care pot apărea majorări nejustificate de prețuri sau poate exista un dezechilibru major între cererea și oferta pe piață, identificate de Agenția Națională de Administrare Fiscală precum și de alte autorități sau instituții publice în funcție de aria de competență, în urma unor evaluări realizate pe baza controalelor efectuate, din oficiu sau la sesizarea structurilor asociative reprezentative ale mediului de afaceri sau ale consumatorilor.

Acțiunile speculative pot consta în:

(i) practicarea unor prețuri nejustificat de mari;

(ii) limitarea, în mod nejustificat, a producției sau a vânzărilor;

(iii) acumularea de mărfuri de pe piața externă sau internă în scopul creării unui deficit pe piața românească și revânzării lor ulterioare la un preț crescut în mod nejustificat.

Dintre criteriile de evaluare a acțiunilor speculative se menționează următoarele:

(i) marjele de profit sau adaosurile comerciale pentru produsul sau serviciul respectiv, pentru a analiza o majorare disproporționată a preturilor față de cheltuieli;

(ii) nivelul prețului de vânzare comparativ cu preturile practicate în ultimele 12 luni sau, după caz, pentru produse/servicii sezoniere, în perioadele similare ale ultimilor 3 ani, fără ca diferențele să fie justificate obiectiv;

(iii) creșterea artificială a costurilor de producție, inclusiv salariale, pentru a masca o creștere nejustificată a prețului produsului/serviciului final;

(iv) distribuția produselor printr-un lanț care cuprinde mai mulți intermediari decât în mod uzual, fără ca acesta să sufere vreo transformare, cu scopul de majorare a prețului;

(v) limitarea nejustificată a producției sau a vânzărilor, care a avut ca efect stoparea/diminuarea semnificativă a aprovizionării pieței interne în lipsa unor factori economici sau de altă natură care să justifice o astfel de limitare/stopare;

(vi) mărirea stocurilor, într-o anumită perioadă, comparativ cu nivelul mediu al stocurilor existent în ultimele 12 luni sau, după caz, pentru produse/servicii sezoniere, în perioadele similare ale ultimilor 3 ani, fără ca diferențele să fie justificate obiectiv.

Produsele, categoriile de produse sau serviciile apreciate ca fiind esențiale în raport cu specificul situațiilor și care sunt considerate în situație de risc speculativ, vor fi stabilite prin hotărâre de Guvern.

Autoritățile competente să instrumenteze și să aplice sancțiunile contravenționale corespunzătoare în cazul săvârșirii faptelor care constituie acțiuni speculative potrivit dispozițiilor OUG 84/2022 sunt următoarele:

(i) Consiliului Concurenței – în situația în care acțiunile speculative sunt săvârșite față de alte întreprinderi;

(ii) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor („ANPC”) - în situația în care acțiunile speculative vizează în mod direct consumatorul, persoana fizică.

3. Modificările aduse Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale

Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale a fost și ea modificată pentru alinierea cu principiile combaterii acțiunilor speculative introduse de OUG 84/2022.

Cea mai importantă modificare constă în includerea în rândul practicilor comerciale neloiale a faptei unei întreprinderi de exploatare a poziției superioare de negociere pe care o deține față de o altă întreprindere cu care s-a aflat sau se află într-o relație comercială de natură să îi producă acesteia din urmă un prejudiciu semnificativ și să fie de natură să afecteze concurența pe piață, realizată prin acțiuni sau inacțiuni precum:

  • refuzul nejustificat de a furniza sau de a cumpăra bunuri sau servicii;
  • nerespectarea clauzelor contractuale privind plata, furnizarea sau achiziția;
  • impunerea unor condiții nejustificat de oneroase sau discriminatorii față de obiectul contractului;
  • modificarea ori încetarea nejustificată a relațiilor comerciale cu întreprinderea parteneră.

De asemenea, se menționează că vor fi considerate fapte de concurență neloială, dacă sunt săvârșite în perioadă de stare de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și stare de război, stare de asediu și stare de urgență, stare de alertă sau alte situații de criză stabilite explicit prin acte normative și următoarele acțiuni ale unei întreprinderi față de o altă întreprindere:

  • practicarea unor prețuri nejustificat de mari;
  • limitarea în mod nejustificat a producției sau a vânzărilor;
  • acumularea de mărfuri de pe piața externă sau internă în scopul creării unui deficit pe piața românească și revânzării lor ulterioare la un preț crescut în mod nejustificat.

Sancțiuni pentru faptele de concurență neloială introduse prin Ordonanța 84/2022:

- amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei pentru contravențiile săvârșite de persoane juridice;

- amendă de la 5.500 lei la 11.000 lei pentru contravențiile săvârșite de persoane fizice.

În cazul în care persoanele fizice sau juridice recunosc, în mod expres, săvârșirea practicilor de concurență neloială, Consiliul Concurenței poate aplica o reducere a amenzii cu un procent cuprins între 10% și 20% din amenda finală.

4. Modificarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor

Modificările aduse Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor sunt următoarele:

(i) este interzisă în mod expres realizarea de acțiuni speculative de către întreprinderi față de consumatori în perioadele menționate mai sus;

(ii) sancțiunea nerespectării acestei dispoziții este amenda contravențională de la 50.000 lei la 500.000 lei, iar autoritatea abilitată de lege pentru a constata săvârșirea acestei contravenții este ANPC;

(iii) pentru limitarea prejudicierii consumatorilor, ANPC poate obliga întreprinderile să revină la prețul de vânzare practicat în cadrul unei platforme online/la punctul de lucru controlat, anterior acțiunii speculative în termen de maximum 24 de ore sau să oprească comercializarea.

 

II. Noi modificări în ceea ce privește procedura de scoatere din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan, menite să simplifice această procedură

La data de 27 iulie 2022 au intrat în vigoare modificările privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole în extravilan, prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 736 a Legii nr. 254/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1991 (denumită în continuare „Legea 254/2022”).

În principal, noile modificări stabilesc o nouă excepție de la interdicția de a realiza construcții noi pe terenurile agricole situate în extravilan. Concret, noile prevederi stabilesc posibilitatea de a construi proiecte specifice producerii de energie din surse regenerabile pe terenurile situate în extravilan, după scoaterea temporară sau definitivă a acestora din circuitul agricol.

Astfel, cu excepția pajiștilor permanente pentru care era în vigoare o reglementare diferită la data intrării în vigoare a Legii 254/2022, nu mai este necesar ca terenurile agricole situate în extravilan să fie introduse în intravilan în vederea dezvoltării proiectelor specifice producerii de energie regenerabilă.

Conform modificărilor aduse Legii fondului funciar nr. 18/1991, în concordanță cu prevederile incluse de Legea 254/2022, se aduc următoarele modificări cadrului legal în domeniu:

(i) Terenurile agricole situate în extravilan încadrate în clasa de calitate III, IV și V, inclusiv terenurile arabile, pășunile, viile și livezile precum și terenurile afectate de lucrări de îmbunătățiri funciare pot fi scoase din circuitul agricol în baza autorizației de construire şi a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol.

(ii) Scoaterea din circuitul agricol menționată mai sus poate fi efectuată în scopul dezvoltării de proiecte specifice activității de producere a energiei din surse regenerabile, și anume pentru capacități de producere a energiei solare, eoliene, din biomasă, biolichide și biogaz.

(iii) Astfel, construirea acestui tip de proiecte va reprezenta o excepție generală inclusă în Legea fondului funciar 18/1991, pentru terenuri arabile, pășuni, vii, livezi și terenuri afectate de lucrări de îmbunătățiri funciare, spre deosebire de actuala excepție legală prevăzută doar pentru pășuni în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 („OUG 34/2013").

(iv) Suprafața terenurilor respective care urmează să fie scoase din circuitul agricol nu poate depăși o suprafață totală de 50 ha.

(v) Cu excepția terenurilor arabile, terenurile agricole pot fi utilizate în sistem dual, respectiv o parte din teren va fi afectată de construcții aferente proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, în timp ce restul terenului (neafectat de construcții) va fi utilizat ca teren agricol. În acest caz, scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol se efectuează parțial, și anume numai pentru zona care urmează să fie utilizată de obiectivul de investiție.

(vi) În mod similar, se modifică și OUG 34/2013 în ceea ce privește scoaterea pășunilor din circuitul agricol, pentru a permite utilizarea acestora în sistem dual.

(vii) În cazul utilizării terenurilor în sistem dual, dezvoltatorii de proiecte de energie regenerabilă sunt scutiți de plata taxei de scoatere a terenului din circuitul agricol pentru partea de teren rămasă în circuitul agricol.

Noua formă a Legii 18/1991 precizează că scoaterea terenurilor din circuitul agricol, pentru scopurile indicate mai sus, se realizează prin decizia Direcției Județene pentru Agricultură cu aprobarea structurii de specialitate a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru terenurile care depășesc suprafața totală de 1 (un) hectar. Această decizie se emite în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii. Menționăm că, în cazul în care decizia și aprobarea respectivă nu vor fi emise în termenul legal, se consideră că autoritățile și-au dat acordul tacit cu privire la scoaterea terenului din circuitul agricol.

Precizăm și că Legea 254/2022 indică în mod expres că modificările implementate vor fi aplicabile pentru un termen limitat de timp și anume până la data de 31 decembrie 2026.