Aprobarea Codului Administrativ – Modificări aduse regimului juridic al proprietății publice și private deținute de

Article

Aprobarea Codului Administrativ – Modificări aduse regimului juridic al proprietății publice și private deținute de stat și de unitățile administrativ-teritoriale

La data de 5 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Actul normativ a intrat în vigoare în aceeași zi urmând ca o serie de dispoziții din cuprinsul acestuia, indicate în mod expres, să intre în vigoare la o dată ulterioară. Deși Codul Administrativ conține în principal prevederi privind modul de organizare și funcționare a autorităților publice, modificări importante au fost aduse și cu privire la regimul juridic al proprietății publice și private deținute de statul român sau de unitățile administrativ-teritoriale („UAT”).

Acte normative conținând prevederi relevante referitoare la proprietatea publică/privată au fost abrogate. Listăm în mod expres Ordonanța de urgență nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, Legea administrației publice nr. 215/2001 și Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică (cu excepția prevederilor cuprinse în art. 6). Regimul concesionării bunurilor proprietate publică astfel cum este reglementat de Codul Administrativ aduce o serie de elemente de noutate față de vechea reglementare.

Reglementarea procedurii privind vânzarea bunurilor proprietate privată deținute de stat/UAT. Deși noua reglementare nu aduce modificări de substanță privind principiile unei asemenea vânzări (de exemplu, se impune ca vânzarea să se realizeze tot prin licitație publică și cu justificarea oportunității unei astfel de operațiuni), sunt stabilite condiții suplimentare în acest sens. Spre exemplu, se prevede în mod expres că prețul minim de vânzare va fi valoarea cea mai mare dintre (i) prețul de piață din raportul de evaluare întocmit de evaluatori autorizați și selectați prin licitație publică și (ii) valoarea de inventar a imobilului. Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii prețului inclus în raportul de evaluare revine exclusiv evaluatorului. Aprobarea vânzării bunurilor proprietate privată deținute de UAT se va face prin hotărârea consiliului local/județean adoptată cu majoritate calificată de două treimi din numărul consilierilor locali/județeni.

Exercitarea dreptului de proprietate a statului/UAT. Codul Administrativ creează un cadru general de reglementare a modalităților de exercitare a dreptului proprietate, publică sau privată, deținută de stat/UAT. Vom regăsi între aceste modalități, comune domeniului public și celui privat, darea în administrare, concesionarea, închirierea și darea în folosință gratuită. Regulile privind exercitarea dreptului de proprietate publică se vor aplica în mod corespunzător cu privire la darea în administrare, concesiunea, închirierea și darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate privată.

În acest context, punctăm însă că prevederile particulare incluse în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții reglementând posibilitatea de a concesiona terenuri destinate construirii (deținute de stat sau de UAT) nu apar ca fiind abrogate în mod expres de Codul Administrativ.

Prevederi noi privind justificarea încetării uzului public: Potrivit Codului Administrativ (și în linie cu reglementarea anterioară prevăzută de Legea 213/1998), trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat poate fi aprobată în măsura în care se justifică temeinic încetarea uzului sau a interesului public. De reținut faptul că sancțiunea aplicabilă în cazul nerespectării procedurii este nulitatea absolută. O atenție sporită trebuie acordată instrumentelor de documentare a temeiniciei încetării uzului/interesului public.

Acceptarea donațiilor și a legatelor de către stat/UAT. Pot face obiect al donațiilor inclusiv bunurile cu privire la care există restanțe de impozite și taxe. Natura și/sau valoarea  bunurilor donate vor fi elemente esențiale în determinarea autorității competente să accepte donația. 

 

Prevederi noi privind inventarierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului/unităților administrativ-teritoriale. Dispozițiile Codului Administrativ sunt mult mai detaliate în ceea ce privește modul de inventariere a bunurilor deținute de stat sau de UAT, fiind impuse condiții suplimentare în vederea îndeplinirii unei astfel de proceduri. De reținut că nerespectarea acestor condiții poate atrage sancțiunea nulității absolute a hotărârii de aprobare a inventarului.

***

Codul Administrativ reglementează o serie de subiecte ce sunt atribuite prin Constituție aprobării prin lege organică, inclusiv regimul juridic general al proprietății, statutul funcționarilor publici sau organizarea administrației publice locale. Cu toate acestea, Codul Administrativ a fost aprobat prin intermediul unei ordonanțe de urgență. De aceea, nu este exclus ca un control de constituționalitate, ulterior intrării în vigoare, să survină cu privire la Codul Administrativ. Totodată, amendamente pot fi propuse în cursul procesului legislativ de aprobare din cadrul Parlamentului.

Did you find this useful?