Agenția Națională de Administrare Fiscală a aprobat procedura de acordare a eșalonării la

Article

Agenția Națională de Administrare Fiscală a aprobat procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central

25 noiembrie 2020

În data de 19 noiembrie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1104/19.11.2020, Ordinul 3.896 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central („Ordinul 3.896/2020”).

Ordinul 3.896 al președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central

Textul de lege a fost publicat cu mici modificări față de proiectul inițial propus. Punctele principale ale ordinului sunt următoarele:

  • Beneficiari ai eșalonării pot fi toți contribuabilii, inclusiv cei care au in derulare o înlesnire la plată potrivit Codului de procedură fiscală și care nu înregistrează obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, sau acestea au fost achitate până la eliberarea certificatului fiscal;
  • Eșalonarea la plată se acordă pentru obligațiile fiscale principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la dată eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central, pe o perioadă de cel mult 12 luni
  • Pentru a beneficia de eșalonarea la plata, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. sa depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;

2. să nu se afle in procedura falimentului;

3. să nu se afle in dizolvare;

4. să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscala;

sa nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența si / sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 si 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, daca actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive in sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost stinsă, condiția se consideră îndeplinită.

  • Pe lângă condițiile mai sus menționate, debitorul trebuie sa aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite prin decizia organului fiscal.
  • Pe perioada pentru care au fost acordate eșalonări la plată, pentru obligațiile fiscale eșalonate, cu excepția celor prevăzute la art. 173 alin. (2) din Codul de procedură fiscală se datorează și se calculează dobânzi de 0.01% pe zi (3.65% pe an).
  • Debitorul poate solicita:

1.    Modificarea eșalonării prin includerea în eșalonare a obligațiilor născute după acordarea acesteia.

2.    Menținerea eșalonării, în cazul în care debitorul pierde valabilitatea acesteia.

  •  Debitorii care au depus anterior notificări pentru a beneficia de facilitățile instituite prin OUG nr. 69/2020 sau OG nr. 6/2019, prin formularea cererii de eșalonare la plată renunță la intenția de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare/anularea la plată a obligațiilor accesorii.
  •  Debitorii nemulțumiți de actele emise în temeiul acestei proceduri pot formula contestație fiscală în fața organului competent.
Did you find this useful?