Agenția Națională de Administrare Fiscală a adoptat un nou ordin de aprobare a procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale

Article

Agenția Națională de Administrare Fiscală a adoptat un nou ordin de aprobare a procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative

2 iunie 2022

Noul ordin stabilește procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării, procedura pentru emiterea deciziei de anulare a obligațiilor fiscale și modelul formularului „Decizie de anulare a obligațiilor fiscale".

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 517 din 26 mai 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1000/2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative.

Prin intermediul noului Ordin au fost elaborate și aprobate următoarele:

  • procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, individualizate în decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului în perioada cuprinsă între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a legii;
  • procedura pentru emiterea deciziei de anulare a obligațiilor fiscale în baza prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale şi pentru modificarea unor acte normative;
  • modelul formularului „Decizie de anulare a obligațiilor fiscale".

În primul rând, procedura prevede că structura de inspecție fiscală întocmește o listă cu obligațiile fiscale principale și accesorii ce fac obiectul anulării (listă supusă avizării serviciului juridic, în special în ceea ce privește perioada pentru care se poate proceda la anularea acestora) pe care o transmite către compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori în vederea emiterii Deciziei de anulare a obligațiilor fiscale.

În al doilea rând, procedura prevede că sumele din deciziile de impunere emise ca urmare a efectuării inspecției fiscale, ce nu au fost comunicate contribuabilului, nu vor face obiectul anulării şi nu vor fi înscrise în lista menționată anterior întrucât obligaţiile fiscale înscrise în aceste decizii nu sunt înregistrate în evidența fiscală și, respectiv nu pot fi scăzute din evidența fiscală.

Astfel, în acest caz, se prevede că în cuprinsul deciziei de impunere și a raportul de inspecție fiscală vor fi modificate corespunzător constatările organelor fiscale ce vizează obligațiile fiscale ce fac obiectul anulării.

În al treilea rând, procedura de anulare a obligațiilor fiscale individualizate în deciziile de impunere comunicate contribuabililor reglementează următoarele situații:

1. Situația contribuabililor pentru care s-au stins, total sau parțial obligațiile fiscale pentru care legea prevede anularea – în acest caz, se prevede posibilitatea de restituire a sumelor achitate în baza unei cereri depuse la organul fiscal în termenul legal de prescripție, cu respectarea prevederilor art. 168 din Legea nr. 207/2015, cap. I din Procedura de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal, aprobată prin Ordinul nr. 1.899/2004. 

Sumele ce pot face obiectul restituirii sunt:

a) sumele care au stins, în perioada 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a legii, obligațiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării;

b) sumele care au stins, după data intrării în vigoare a legii, obligațiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării.

2. Situația contribuabililor ce nu au stins obligațiile fiscale pentru care legea prevede anularea – în acest caz, aceștia nu vor mai fi obligați la plata acestor sume.

Decizia de anulare a obligațiilor se emite și se comunică în ambele cazuri prezentate anterior.

În privința competenței organelor fiscale de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022, Ordinul prevede în mod expres faptul că autoritățile competente sunt: Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora.

De asemenea, art. 2 din Ordinul nr. 1000/2022 prevede posibilitatea contribuabililor de a solicita organului fiscal aplicarea procedurii de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prezentei legi.

În ceea ce privește situația deciziilor de impunere prin care au fost stabilite obligații fiscale ce pot face obiectul anulării, ulterior emiterii deciziei de anulare, compartimentul de specialitate transmite o listă cu deciziile de impunere ce fac obiectul anulării către departamentul cu atribuții în soluționarea contestațiilor pentru a le avea în vedere în cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor formulate pe cale administrativă sau judiciară.