Autoritatea pentru Digitalizarea României. Revitalizarea modernizării administrației publice?

Article

Autoritatea pentru Digitalizarea României. Revitalizarea modernizării administrației publice?

20 februarie 2020

Joi, 13 februarie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial al României Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României („ADR”). Noua autoritate își va asuma rolul de a realiza și coordona implementarea strategiilor și politicilor publice privind transformarea digitală a administrației publice.

Regăsiți mai jos un sumar al obiectivelor, funcției și competențelor noii autorități de impact pentru mediul de afaceri.

Odată cu intrarea în vigoare a hotărârii, ADR preia atribuțiile Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale („MCSI”) decurgând din acte normative aferente domeniul societății informaționale și a tehnologiei informației, precum și ale Agenției pentru Agenda Digitală a României („AADR”).

Regăsiți mai jos un sumar al obiectivelor, funcției și competențelor noii autorități de impact pentru mediul de afaceri

1.   Scopul și obiectivele ADR

Autoritatea pentru Digitalizarea României își propune ca obiective principale să sprijine și să contribuie prin activitatea sa la (i) transformarea digitală a economiei și societății românești; și (ii) realizarea guvernării electronice la nivelul administrației publice din România.

ADR urmează să preia personalul existent în cadrul AADR, precum și din structurile MCSI. Sperăm ca noua organizare să accelereze transformarea digitală a serviciilor publice și a economiei, dar rămâne de văzut cât de mult se vor schimba practicile și implicarea noii autorități comparativ cu predecesoarele acesteia.

2.   Atribuții și responsabilități

ADR are competențe extinse pentru implementarea reformei digitale și îndeplinirea obiectivelor sale, incluzând atribuții din următoarele sfere:

·       reglementare, supraveghere și control – elaborează și avizează proiecte de acte normative în domeniul său de competență; stabilește standarde și reglementări tehnice; realizează supravegherea și controlul respectării legislației în domeniul său de activitate (mai multe detalii în secțiunea 3 de mai jos);

·       strategie și planificare – elaborează strategii naționale în domeniul transformării digitale, automatizării, robotizării și inteligenței artificiale și coordonează implementarea acestora;

·       raportare - publică anual Catalogul serviciilor publice în scopul monitorizării progresului transformării digitale a administrației; realizează trimestrial raportul digitalizării care conține, printre altele, sumarul activității ADR, progresul înregistrat și gradul de conformare al autorităților publice cu prevederile legale din domeniul de competență al ADR;

·       reprezentare și afaceri europene - coordonează aplicarea acordurilor internaționale la care România este parte în domeniul tehnologiei informației; pe bază de mandat, aprobat de către prim-ministru, susține poziția României în procesul de negociere și adoptare la nivel european a inițiativelor în domeniul digitalizării și reprezintă România în organismele internaționale de cooperare în acest domeniu;

·       proiecte și asistență tehnică – avizează, inițiază și asigură finanțarea programelor și proiectelor din domeniul transformării digitale; sprijină instituțiile cu atribuții în domeniul achizițiilor publice pentru elaborarea de soluții tehnice în cadrul proiectelor de tehnologia informației; acordă consultanță în procesul de analiză a fluxurilor operative.

3.   ADR este noua autoritate de supraveghere și control în multiple domenii pe aspectele ce țin de digitalizare

Competența ADR cuprinde și supravegherea și controlul aplicării și respectării legislației din domeniul tehnologiei, inclusiv cadrul legislativ care reglementează folosirea soluțiilor tehnologice în sectoare însemnate ale economiei precum:

·       semnătura electronică și prestarea serviciilor de încredere - exercită atribuțiile de supraveghere pentru prestatorii de servicii de încredere calificați, stabiliți pe teritoriul României, în conformitate cu Regulamentul eIDAS[1], precum și pe cele ale autorității de reglementare și supraveghere în domeniul semănăturii electronice și al arhivării documentelor în formă electronică;

·       comerț electronic - supraveghează și controlează respectarea prevederilor legale din domeniul comerțului electronic; inclusiv cele privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice;

·       protecția consumatorului - exercită calitatea de autoritate competentă pentru implementarea Regulamentului (UE) 2017/2.394[2] privind cooperarea dintre autoritățile naționale responsabile cu respectarea legislației în materie de protecția a consumatorului, având competențe precum:

o   acces la orice documente, date sau informații pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/2.394;

o   impune oricărei persoane fizice sau juridice, publice sau private, obligația de a pune la dispoziție orice informații în scopul de a stabili dacă a avut sau are loc o încălcare sancționată prin Regulamentul (UE) 2017/2.394;

o   efectuează inspecții la fața locului, pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau în orice mijloc de transport utilizat de comerciantul vizat de inspecție pentru a-și desfășura activitatea, în scopul de a examina, a confisca sau a obține copii ale informațiilor, ale datelor sau ale documentelor necesare inspecției;

  • serviciile financiare - avizează instrumentele de plată cu acces la distanță, de tipul internet banking, home-banking, phone-banking sau mobile-banking
  • serviciile de transport alternativ - avizează sau autorizează, printre altele, platformele online de transport alternativ;
  • portabilitatea transfrontalieră a serviciilor online - exercită rolul de coordonare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.128[3] privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne
  • registrul domeniilor „.ro” - reglementează funcționarea registrului pentru numele de domenii ".ro".

În vederea îndeplinirii funcțiilor de supraveghere, personalul împuternicit din cadrul ADR are dreptul să solicite documente, iar operatorii economici au obligația de a le prezenta sau de a răspunde oricăror altor solicitări necesare verificării respectării legislației din domeniul de competență al ADR.

4.   Colaborare cu mediul de afaceri. Comitetul național pentru transformare digitală

Pentru sprijinirea programelor și strategiilor de digitalizare, ADR urmează să stabilească relații cu sectorul privat în vederea consultării pe domeniile de interes comun.

Pentru a facilita această colaborare se va înființa Consiliul național pentru transformare digitală („CNTD”) ca organ consultativ la nivelul ADR, componența CNTD-ului va include cel puțin cinci membri reprezentanți ai sectorului privat și cinci membri reprezentanți ai societății civile.

Calitatea de membru al CNTD se aprobă prin decizie a președintelui ADR, pe baza unei solicitări fundamentate primite din partea entității care dorește a fi reprezentată în cadrul CNTD.

5.   Preluarea patrimoniului și calității procesuale a MCSI și AADR

De la intrarea în vigoare hotărârii de înființare a ADR, urmează ca actele de înființare și organizare a MCSI și AADR să fie abrogate.

Astfel, pe lângă personalul celor două autorități, ADR urmează să preia și toate drepturile și obligațiile acestora aferente domeniului tehnologiei informației și societății informaționale, inclusiv bunurile mobile și imobile aflate în administrarea ori proprietatea acestora, precum și eventualele litigii în care acestea sunt implicate.

[1] Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

[2] Regulamentului (UE) 2017/2.394  al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecția a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004.

[3] Regulamentului (UE) 2017/1.128 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne.

Did you find this useful?