Competențe suplimentare ale ANPC în baza Regulamentului 2017/2394 privind cooperarea dintre autoritățile naționale

Article

Competențe suplimentare ale ANPC în baza Regulamentului 2017/2394 privind cooperarea dintre autoritățile naționale având drept rol asigurarea respectării legislației în materia protecției consumatorilor

3 Martie 2020

ANPC propune spre consultare un proiect de lege („Proiectul”) privind stabilirea competențelor biroului unic de legătura și a autorităților, în conformitate cu prevederile Regulamentului 2017/2394 privind cooperarea dintre autoritățile naționale care au atribuții în ceea ce privește asigurarea respectării legislației în materia protecției consumatorilor (“Regulamentul”).

Având în vedere că, începând cu 17 ianuarie 2020, Regulamentul este direct aplicabil în toate statele membre, ANPC consideră necesară înființarea unei structuri care va avea atât calitatea de birou unic de legătură responsabil, cât și de autoritate competentă în ceea ce privește aplicarea prevederilor Regulamentului.

Care sunt încălcările sancționate de Regulament?

a) „încălcare în interiorul Uniunii” - orice acțiune sau omisiune ce contravine legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor și care a adus, aduce sau ar putea aduce prejudicii intereselor colective ale consumatorilor cu reședința într-un stat membru diferit de cel:
- în care își are originea sau a avut loc acțiunea sau omisiunea în cauză;
- pe teritoriul căruia este stabilit comerciantul responsabil de acțiunea sau omisiunea în cauză; sau
- în care se găsesc mijloacele de probă sau activele comerciantului care au legătură cu acțiunea sau cu omisiunea respectivă;
b) „încălcări pe scară largă” – acele încălcări care aduc prejudicii sau este posibil să aducă prejudicii consumatorilor din cel puțin 2 state membre;
c) „încălcare pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii” – acele încălcări care aduc prejudicii sau este posibil să aducă prejudicii în cel puțin două treimi din statele membre, ce reprezintă cumulat cel puțin două treimi din populația Uniunii.

Competențele stabilite în baza Regulamentului

În baza prevederilor Regulamentului, autoritățile competente au următoarele atribuții:
- acces la orice documente, orice date sau orice informații relevante referitoare la o încălcare sancționată de Regulament;
- punerea la dispoziție a oricăror informații, date sau documente relevante, indiferent de format, formă sau mediu de stocare, cu scopul de a stabili dacă a avut sau are loc o încălcare sancționată de -          Regulament, inclusiv în scopul urmăririi fluxurilor financiare și de date, al stabilirii identității persoanelor implicate în fluxurile financiare și de date, și al luării la cunoștință de informații privind conturile bancare și al identificării proprietarilor de site-uri web;

- să efectueze inspecțiile la fața locului necesare, inclusiv competența de a pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau în orice mijloc de transport utilizat de comerciantul vizat de inspecție pentru a-și desfășura activitatea comercială, economică, meșteșugărească sau liberală, sau de a solicita altor autorități să facă acest lucru pentru a examina, a confisca, a lua sau a obține copii ale informațiilor, ale datelor sau ale documentelor, indiferent de mediul de stocare;

- competența de a achiziționa bunuri sau servicii în scopuri de testare, dacă este necesar, sub o identitate falsă, inclusiv de a le inspecta și de a le observa, studia, dezasambla sau testa în scopul de a detecta încălcări sancționate prin prevederile Regulamentului și de a obține mijloace de probă.

Ce aduce nou Proiectul de lege?

Proiectul reia prevederile Regulamentului cu privire la situația în care prin conținutul unei interfețe online se încălcă legislația și nu sunt disponibile alte mijloace eficace pentru a pune capăt sau a interzice încălcarea și pentru a evita riscul unor prejudicii grave aduse intereselor colective ale consumatorilor. Mai precis, autoritățile competente au competența de a solicita:

- îndepărtarea conținutului unei interfețe online sau restricționarea accesului la aceasta sau afișarea explicită a unui avertisment către consumatori în momentul accesării interfeței online;

- furnizorilor de servicii de găzduire să înlăture, să dezactiveze sau să restricționeze accesul la o interfață online;

- registrele de domenii sau operatorilor de registre să elimine un nume de domeniu complet calificat și să permită autorității competente în cauză să îl înregistreze.

Potrivit HG 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, această autoritate este împuternicită să efectueze activități necesare îndeplinirii prevederilor Regulamentului, astfel încât este de văzut cum vor fi armonizate atribuțiile ANPC în continuare.

Totodată, Proiectul prevede că în măsura în care se consideră necesar, ținând cont de toate interesele implicate și, în special, de interesul public, chiar fără a exista o dovadă a unei pierderi sau a unui prejudiciu efectiv ori a intenției sau a neglijenței comerciantului, autoritățile competente pot dispune, prin ordin sau decizie motivată, publicarea numelui site-ului pe o „listă neagră”. Scoaterea din "lista neagră" se va face, de asemenea, prin ordin sau decizie motivate a autorităților competente.

În același timp, Proiectul prevede că următoarele fapte reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 60.000 lei - 100.000 lei:

a)       împiedicarea, în orice mod, de către comercianți, a activității de control desfășurată de autoritățile competente pentru aplicarea Regulamentului;

b)       nerespectarea de către furnizorii de servicii de găzduire, registrele de domenii sau de operatorii de registre a măsurilor dispuse de către autoritățile competente pentru aplicarea Regulamentului;

c)       ȋmpiedicarea, în orice mod, de către comercianți, a activității de control desfășurată de ANPC ȋn scopul exercitării supravegherii pieţei la nivel național;

d)       nerespectarea de către furnizorii de servicii de găzduire, registrele de domenii sau de operatorii de registre a măsurilor dispuse de către ANPC.

Potrivit Proiectului, regimul juridic aplicabil faptelor contravenționale este cel prevăzut prin Ordonanța de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Astfel, împotriva procesului-verbal de contravenție, comerciantul va putea formula plângere, ce va fi soluționată de judecătoria în circumscripția căreia a fost săvârșită pretinsa faptă. Formularea plângerii contravenționale suspendă executarea sancțiunii aplicate.

Contextul actual

În ianuarie 2020, Comisia Europeană a publicat rezultatele primei acțiuni de verificare („sweep”) efectuate la scara UE care a vizat aprox. 500 de magazine online, ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului. Acțiunea de verificare a fost efectuată de autoritățile de protecție a consumatorilor din 27 de țări, sub coordonarea Comisiei, iar constatările au arătat că două treimi din site-urile internet verificate nu respectă drepturile de bază ale consumatorilor din UE.

În același timp, România va trebui să implementeze noile directive adoptate de UE în materia protecției consumatorilor în 2019, respectiv Directiva Omnibus și Directivele 2019/770 (privind contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale) și 2019/771 (privind contractele de vânzare de bunuri) care acordă noi drepturi consumatorilor și accentuează obligațiile de informare și transparență ale comercianților (în legătură cu recenziile sau comentariile din cadrul site-urilor sau cu personalizarea prețurilor).

În acest context, este de așteptat ca asigurarea conformării în materia protecției consumatorilor să dobândească un rol din ce în ce mai important în viitor, atât în mediul online, cât și în cel offline.

Totodată, asigurarea conformării si pregătirea în cazul controalelor inițiate de ANPC se poate realiza de către comercianți atât prin (i) adoptarea unor măsuri care să asigure pregătirea continuă a angajaților, precum organizarea unor sesiuni de pregătire (trainings) și comunicarea internă a actualizărilor legislative necesare pentru respectarea rigorilor în materia protecției consumatorilor, cât și prin (ii) elaborarea unor proceduri interne menite să asigure respectarea de către comerciant a obligațiilor sale pentru respectarea drepturilor consumatorilor, inclusiv pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor oferite consumatorilor, precum și documentarea acestora la nivelul societății.

Did you find this useful?