Condiții de creditare – Modificările aduse de Banca Națională a României prin Regulamentul nr. 6/2018

Article

Condiții de creditare – Modificările aduse de Banca Națională a României prin Regulamentul nr. 6/2018

22 noiembrie 2018

Condiții de creditare – Modificările aduse de Banca Națională a României prin Regulamentul nr. 6/2018

Domeniul de aplicare:

 • Regulamentul 17/2012 se va aplica și următoarelor categorii de împrumutători:o instituțiile financiare nebancare persoane juridice române, și sucursalele instituțiilor financiare străine, înscrise numai în Registrul general, precum șio instituțiile de plată persoane juridice române și instituțiile emitente de monedă electronică persoane juridice române, indiferent de nivelul activității lor de creditare.

Noțiunea de „grad total de îndatorare”
Începând cu 1 ianuarie 2019, „gradul total de îndatorare” va reprezenta un indicator ce reflectă îndatorarea totală a unui debitor (persoană fizică) și se va calcula ca o pondere a obligațiilor sale lunare totale de plată decurgând din credite sau alte finanțări rambursabile în veniturile nete lunare luate în considerare, respectiv veniturile din care s-au dedus obligațiile fiscale.
În cazul obligațiilor de plată dintr-o facilitate de credit de tip revolving, pentru determinarea „gradului total de îndatorare” suma luată în considerare de împrumutător nu poate fi mai mică de 3% din plafonul facilității de creditare acordate și se stabilește de împrumutător în reglementările proprii.
La acordarea unui credit, nivelul maxim al „gradului total de îndatorare” nu poate depăși 40%.

De la această regulă există și următoarele excepții, pe scurt:

 • în cazul persoanelor care nu dețin și nu au deținut un imobil cu destinație locativă, la acordarea primului credit pentru achiziționarea unui astfel de imobil în care debitorul urmează să locuiască (Primul Credit Imobiliar), „gradul total de îndatorare” nu va putea depăși 45%;
 • la acordarea unui credit în valută sau indexat la cursul unei valute unei persoane neacoperite în mod natural la riscul valutar, împrumutătorii se asigură că ponderea obligațiilor lunare de plată decurgând din credite sau alte finanțări rambursabile în valută sau indexate la cursul unei valute în veniturile nete lunare luate în considerare, respectiv veniturile din care s-au dedus obligațiile fiscale, nu depășește 20%, cu excepția acordării Primului Credit Imobiliar, când ponderea la care se face referire în prezentul alineat nu poate depăși 25%;
 • nivelul maxim al „gradului total de îndatorare” poate fi depășit în cazul creditelor de consum și a celor pentru investiții imobiliare nou-acordate în fiecare trimestru, în limita a maximum 15% din volumul creditelor de consum sau pentru investiții imobiliare acordate de împrumutător în trimestrul anterior, însă numai în relație cu categoria de debitori pentru care pot face dovada, pe baza datelor istorice din portofoliul de creditare propriu, că nivelul suficient al veniturilor de care aceștia dispun asigură premisele pentru administrarea adecvată a riscului de nerambursare la nivelul portofoliului de credite de consum, respectiv al celui de credite pentru investiții imobiliare. Această excepție nu este aplicabilă în cazul creditelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 250.000 euro;
 • nivelul maxim de îndatorare nu se aplică creditelor acordate exclusiv în scopul rambursării datoriilor aferente creditelor contractate anterior datei de 9 noiembrie 2018.

Noi obligații de raportare și conformare pentru împrumutători:

 • Împrumutătorii vor avea obligația de a raporta BNR, în termen de 25 de zile de la încheierea fiecărui trimestru, volumul creditelor de consum sau pentru investiții imobiliare nou-acordate pe baza unui formular prestabilit prevăzut în anexa la Regulamentul 17/2018, semnat de conducătorii instituției. În măsura în care, pe baza informațiilor raportate de către împrumutători, BNR constată că depășirea „gradului total de îndatorare” aduce atingere unei administrări adecvate a riscului de nerambursare, autoritatea poate impune împrumutătorului în cauză încetarea acestei conduite.
 • Împrumutătorii care intră sub incidența Regulamentului 17/2018, vor transmite BNR până la data de 1 ianuarie 2019, reglementările interne modificate în conformitate cu noile prevederile, cu excepția: (i) instituțiilor financiare nebancare persoane juridice române şi sucursalelor instituțiilor financiare străine, înscrise numai în Registrul general și (ii) instituțiilor de plată persoane juridice române şi instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române.

Autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu: Ce prevede procedura pentru aplicarea vizei anuale

Ministerul Mediului a emis Ordinul pentru aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, în conformitate cu art. 16 alin. (21) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, astfel cum a fost recent modificată prin OUG 75/2018.

Principale prevederi sunt următoarele:

 • Viza trebuie solicitată, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu / autorizația integrată de mediu.
 • Autorizația de mediu/ autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada pentru care titularii obțin viza anuală.
 • În procedura pentru aplicarea vizei anuale, autoritatea competentă efectuează o vizită de amplasament în vederea verificării conformității amplasamentului cu autorizația de mediu / autorizația integrată de mediu și, în cazul în care sunt necorelări, acordă termen (maxim 30 zile) pentru a corela informațiile.
 • Nerespectarea obligației de corelare a datelor din teren cu autorizația de mediu / autorizația integrată de mediu în termenul impus atrage respingerea vizei anuale a autorizației de mediu / autorizației integrate de mediu.
 • Respingerea sau neobținerea vizei anuale atrage încetarea efectelor juridice ale autorizației de mediu / autorizației integrate de mediu și aplicarea celorlalte sancțiuni pentru funcționarea în lipsa autorizației de mediu / autorizației integrate de mediu.

Procedura nu clarifică o serie de aspecte esențiale, cu consecințe semnificative pentru titularii de autorizații, precum:

 • Momentul de la care devine aplicabilă obligația de solicitare a vizei anuale pentru autorizațiile al căror termen inițial de valabilitate nu a expirat încă, mai ales cele emise în noiembrie – decembrie 2017.
 • Ce se întâmplă dacă, după solicitare, viza nu este nici aplicată, dar nici refuzată, de ex., ca urmare a unor întârzieri neimputabile titularului?
 • De la ce nivel diferențe în activitate față de datele incluse în autorizație reprezintă neconcordanțe care pot justifica neacordarea vizei anuale și impunerea unui termen de corelare?

Ghidul de achiziţii publice verzi: Cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini

Ghidul a fost publicat de Agenția pentru Achiziții Publice și de Ministerul Mediului. Cerinţele menţionate în ghid sunt considerate cerinţe minimale de protecţie a mediului, autoritatea/entitatea contractantă putând utiliza şi alte cerinţe, în funcţie de specificul şi complexitatea achiziţiei publice verzi.

Categoriile de produse şi/sau servicii includ:

 1. Hârtie de copiat şi hârtie grafică;
 2. Mobilier nou de interior şi de exterior, servicii de renovare/recondiţionare a mobilierului şi servicii de colectare şi reutilizare a stocului de mobilier aflat la sfârşitul ciclului de viaţă;
 3. Alimente şi servicii de catering;
 4. Autovehicule pentru transport;
 5. Produse şi servicii de curăţenie;
 6. Echipamente IT de birou.

Dacă autoritatea/entitatea contractantă stabileşte oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire - cel mai bun raport calitate-preţ/cel mai bun raport calitate-cost -, atunci acest criteriu se determină pe baza unor factori de evaluare care pot include aspecte de mediu în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, în condițiile ghidului.

La stabilirea ponderilor relative/algoritmului specific de calcul se au în vedere avantajele care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi.

Did you find this useful?