Clarificări privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate

Article

Legea privind internshipul a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din 19 iulie 2018

23 - 27 Iulie 2018

Legea privind internshipul a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din 19 iulie 2018

Principalele aspecte reglementate de actuala lege:              

  • Cine poate fi intern?

      Pot efectua programe de internship, în cadrul unei organizații gazdă și în temeiul unui contract de internship atât persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, cât și persoanele care au împlinit vârsta de 15 ani, însă în cazul celor din urmă doar cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, după caz.

  • Care sunt entitățile cu care pot fi încheiate contracte de internship?

      Enitatea la care o persoană își poate desfășurea activitatea în calitate de intern (denumită „organizație gazdă” în temeiul legii) poate fi atât o persoană juridică privată, cât și o entitate publică.

  • Organizarea programului de internship și contractul de internship

      Programele de internship se pot organiza oricând în decursul unei perioade neîntrerupte de 12 luni, însă între intern și instituție se poate încheia un singur contract de internship, pentru o durată de maxim 6 luni. Un contract de internship nu poate fi prelungit. Cu toate acestea, pot fi încheiate mai multe asemenea contracte dacă sunt pentru stagii de practica diferite, iar durata lor cumulată nu depășește 6 luni. Prin derogare de la prevederile Codului Muncii, perioada în care internul a desfășurat activitatea de internship va fi considerată vechime în muncă și, după caz, vechime în specialitate, în funcție de tipul activității.

      Timpul de muncă este de maximum 40 de ore/săptămână (în cazul internilor cu vârsta de peste 18 ani), respectiv 6 ore/zi, maximum 30 de ore/săptămână (în cazul internilor cu vârsta sub 18 ani) și nu va putea depăși 720 de ore pe o perioadă de 6 luni consecutive. Mai mult, Legea prevede și interdicția efectuării de ore suplimentare.

      Nerespectarea obligațiilor privind durata maximă a contractului de internship, respectiv durata maximă a timpului de lucru prevăzut pentru activitatea de internship constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 4.000 și 6.000 de lei.

  • Cuantumul indemnizației de internship

      Internii au dreptul la o indemnizație lunară prevăzută în contractul de internship, al cărei cuantum va fi de minimum 50% din echivalentul salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată şi se acordă proporţional cu numărul de ore de activitate desfăşurată.  

  • Drepturi și obligații ale organizației gazdă

      În urma evaluării activităţii internului, organizaţia-gazdă poate decide angajarea internului cu contract individual de muncă, în condiţiile legii, ţinând cont de posturile vacante din organizaţie şi de competenţele dobândite de intern. Dacă organizația-gazdă încheie un  contract de muncă cu persoana care a desfăşurat programul de internship în termen de 60  de zile de la finalizarea programului de internship, aceasta primește, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, o primă de promovare a angajării echivalentă cu 4.586 lei pe angajat (sub condiția menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 24 de luni și după îndeplinirea acestei obligații).

      Organizaţia-gazdă promovează public, în scris şi/sau online, programele de internship desfăşurate, criteriile, calendarul şi procedura internă de selecţie, responsabilităţile generale pentru fiecare program de internship ofertat, precum şi condiţiile contractuale (numărul de ore şi durata programului de internship, valoarea minimă a indemnizaţiei lunare).

      În situaţia în care organizația-gazdă constată încălcarea regulamentelor interne şi/sau a contractului de internship, aceasta are dreptul să aplice sancţiuni ce pot ajunge până la rezilierea contractului de internship. Sancțiunile pot fi aplicate doar după efectuarea unei cercetări interne.

Organizația-gazdă are obligația de a încheia contractul de internship în formă scrisă și în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activității (sub sancțiunea plății unei amenzi contravenționale cuprinse între 10.000 și 20.000 lei) și de a completa registrul electronic de evidenţă în ordinea încheierii contractelor de internship (sub sancțiunea plății unei amenzi contravenționale cuprinse între 2.000 si 4.000 lei).

Organizaţia-gazdă are obligaţia de a elibera internului un certificat de internship în termen de 5 zile de la comunicarea referatului de evaluare final, referat întocmit de îndrumător.

Intrarea în vigoare

Legea privind internshipul va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial, cu excepţia prevederilor art. 29 alin. (1) din Lege privind obligația Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin intermediul structurilor sale teritoriale, de a înfiinţa registrul electronic de evidenţă a contractelor de internship, care au intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării.

Did you find this useful?