Modificări aduse legislației din domeniul achizițiilor publice cu privire la proveniența operatorilor economici care pot part

Article

Modificări aduse legislației din domeniul achizițiilor publice cu privire la proveniența operatorilor economici care pot participa la procedurile de achiziții, introduse prin Ordonanța de urgență nr. 25/2021

9 aprilie 2021

La data de 5 aprilie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 346 Ordonanța de urgență nr. 25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice.

Modificările vizează definirea categoriilor de operatori economici care pot lua parte la procedurile de atribuire în funcție de statul de proveniență, prin includerea, printre altele, chiar și a acelor operatori non-UE dar care provin din state care au ratificat Acordul privind Achizițiile Publice al Organizației Mondiale a Comerțului.

De asemenea, acei operatori economici care nu fac parte din lista prevăzută de Ordonanță vor fi excluși automat de la procedura de atribuire.

Modificări aduse legislației din domeniul achizițiilor publice cu privire la proveniența operatorilor economici care pot participa la procedurile de achiziții, introduse prin Ordonanța de urgență nr. 25/2021

 • Modificările introduse prin Ordonanța de urgență nr. 25/2021 vizează extinderea definiției de ,,operator economic” astfel încât aceștia pot proveni din:
  • un stat membru al Uniunii Europene;
  • un stat membru al Spațiului Economic European (SEE);
  • țări terțe care au ratificat Acordul privind Achizițiile Publice al Organizației Mondiale a Comerțului (AAP), în măsura în care contractul sectorial atribuit intră în mod specific sub incidența anexelor prevăzute în Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;
  • țări terțe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană;
  • țări terțe care nu intră sub incidența AAP, dar care sunt semnatare ale altor acorduri internaționale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piața în domeniul achizițiilor publice.
 • Statele Unite ale Americii, Canada, Islanda, sunt, de exemplu, state care au ratificat AAP, iar lista cu toate statele semnatare poate fi regăsită aici.
 • În ceea ce privește calitatea în care acești operatori economici pot lua parte la procedurile de atribuire, se prevede explicit faptul că pot lua parte inclusiv ca ofertant/candidat/terț susținător/subcontractant.
 • Ordonanța de urgență nr. 25/2021 prevede obligația autorităților și entităților contractante de a asigura un tratament egal și nediscriminatoriu, și de a acționa într-o manieră transparentă și proporțională față de toți operatorii economici astfel cum sunt definiți mai sus, precum și de a acorda un ,,tratament egal cu cel acordat lucrărilor, produselor, serviciilor și operatorilor economici din Uniunea Europeană”;
 • Ordonanța mai prevede faptul că orice operator care nu se încadrează în lista de definiții prevăzută mai sus este exclus de la procedura de atribuire, fără a mai verifica criteriile de selecție și atribuire generale.
 • Ordonanța de urgență nr. 25/2021 vizează definițiile cuprinse în întregul pachet legislativ aplicabil în materia achizițiilor publice și concesiunilor, după cum urmează:
  • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
  • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
  • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.
 • Ordonanța de urgență nr. 25/2021 transpune prevederile art. 25 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, și, respectiv, art. 43 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014.