Modificări importante aduse Legii nr. 31/1990

Article

Modificări importante aduse Legii nr. 31/1990

4 noiembrie 2020

În data de 30 octombrie 2020 a fost promulgată Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990, publicată în Monitorul Oficial nr. 1018/02.11.2020. Actul normativ, care va intra în vigoare în data de 5 noiembrie 2020, aduce, printre altele, o modificare mult așteptată de mediul de afaceri, constând în simplificarea procesului de transfer al părților sociale într-o societate cu răspundere limitată (SRL) către persoane din afara societății.

Principalele modificări aduse de noua lege sunt următoarele:

a)     Eliminarea termenului de opoziție la transferul de părți sociale într-un SRL către persoane din afara societății în două etape

Cea mai importantă modificare adusă de actul normativ constă în eliminarea termenului de opoziție la transferul părților sociale către un terț. De la data intrării în vigoare a legii, transferul de părți sociale către un terț poate avea loc imediat, în baza contractului dintre părți.

În expunerea de motive se menționează faptul că vechea reglementare era printre cele mai rigide din Uniunea Europeană și ducea la prelungirea în mod nejustificat a duratei procesului de transfer și la aglomerarea instanțelor cu dosare privind opozițiile din care un procent foarte redus se soluționau cu admiterea acestora.

b)     Introducerea posibilității asociaților de a aproba transferul de părți sociale către terți cu o majoritate agreată mai mică de ¾ din capitalul social

Transferul de părți sociale către terți va putea fi aprobat cu orice majoritate inclusă în mod expres în actul constitutiv. Prin urmare, se introduce posibilitatea de a se deroga prin actul constitutiv de la regula potrivit căreia transferul de părți sociale către terți trebuie aprobat cu o majoritate de ¾ din capitalul social.

c)     Eliminarea cerinței de a avea un capital social minim și o valoare minima nominală per parte socială la SRL

Legea elimină obligația de a depune la constituirea unui SRL un capital social minim de 200 lei, precum și cerința ca valoarea nominală a unei părți sociale să depășească 10 lei.

Legea clarifică, de asemenea, și faptul că prevederile art. 57 (care reglementează cauzele care înlătură efectele acțiunii în declararea nulității societății) nu sunt aplicabile în ceea ce privește cererile de opoziție.

Noi reglementări în materie de concurență

A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 952 din 16 octombrie 2020 OUG nr. 170/2020 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (OUG nr. 170/2020).

OUG nr. 170/2020 transpune dispozițiile Directivei Europene nr. 2014/104 și creează astfel, în dreptul intern, cadrul normativ pentru exercitarea efectivă a dreptului oricărei persoane de a solicita instanţelor de judecată repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a unei încălcări a legislației în materie de concurență de către o întreprindere sau o asociație de întreprinderi.

a)     Aspecte procedurale

Competența de a soluţiona astfel de cereri revine Tribunalului Bucureşti. Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bucureşti, iar împotriva hotărârii acesteia poate fi declarat recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Consiliul Concurenței poate acorda asistență instanței judecătorești, la solicitarea acesteia.

Termenul de prescripție în interiorul căruia trebuie formulată acțiunea pentru repararea prejudiciului este de 5 ani de zile, și se suspendă pe perioada în care o autoritate în materie de concurență desfășoară acțiuni de investigație cu privire la încălcarea pretinsă, precum și pe durata procesului de soluţionare alternativă a litigiului.

Referitor la aplicarea temporală, se prevede că dispoziţiile de drept material ale Ordonanței nu se aplică retroactiv, în timp de prevederile de procedură se aplică şi acţiunilor în despăgubire introduse începând cu data de 26 decembrie 2014.

b)     Stabilirea încălcării dreptului concurenței

O încălcare a dreptului concurenței constatată printr-o decizie definitivă a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene ori printr-o hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti române, este considerată a fi stabilită în mod irefragabil, pentru instanţa de judecată învestită cu soluţionarea unei acţiuni în despăgubire în temeiul legislaţiei în materie de concurenţă.

O decizie finală a unei autorități de concurență sau a unei instanțe judecătorești luată într-un alt stat membru al Uniunii Europene dovedește, până la proba contrară, că a existat o încălcare a dreptului concurenței și, după caz, poate fi evaluată împreună cu alte probe prezentate de părți.

c)     Despăgubirea integrală

Principiul evocat de OUG 170/2020 este răspunderea solidară a întreprinderilor care au cauzat reclamantului un prejudiciu prin încălcarea legislaţiei în materie de concurenţă printr-un comportament comun, partea prejudiciată având dreptul de a solicita despăgubiri integrale de la oricare dintre acestea până când este despăgubită integral. Există, însă, dispoziții care derogă de la acest principiu în situațiile în care una dintre întreprinderi este IMM sau beneficiază de imunitate la amendă, fără a aduce atingere dreptului la despăgubire integrală.

OUG 170/2020 conține dispoziții speciale cu privire la transferul supraprețurilor, în scopul de a asigura deplina eficacitate a dreptului la despăgubiri integrale, indiferent dacă persoana prejudiciată este cumpărător direct sau indirect al autorului încălcării. Astfel, despăgubirile pentru pierderea efectivă, la orice nivel al lanţului de aprovizionare, nu vor depăşi prejudiciul sub formă de suprapreţ cauzat la acel nivel.

d)     Cuantificarea prejudiciului

În ceea ce privește cuantificarea prejudiciului cauzat prin încălcarea legislației în materie de concurență, actul normativ stabilește că instanța de judecată are competenţa de a estima cuantumul prejudiciului în litigiile aflate pe rolul acesteia. Totodată, se instituie două prezumții relative în acest sens:

  • Se prezumă că încălcările sub forma unor carteluri provoacă prejudicii constând în creşterea preţului produselor sau serviciilor vizate de cartel cu 20%;
  • Se prezumă că încălcările sub forma abuzului de poziţie dominantă provoacă prejudicii.

e)     Modificări aduse Legii 21/1996 – Legea concurenței

În plus față de dispozițiile care vizează procedura de recuperare a prejudiciilor suferite ca urmare a încălcării legislației în materie de concurență, OUG 170/2020 aduce și modificări la Legea concurenței nr. 21/1996, dintre care amintim:

  • Introducerea obligației pentru întreprinderi de a transmite, la cererea Consiliului Concurenţei, preţurile de vânzare a produselor comercializate de acestea, în vederea realizării de analize, studii de piaţă sau comparaţii de preţ incluse în platformele online destinate informării consumatorilor; sancțiunea pentru nerespectarea acestei obligații este amenda contravențională între 20.000 lei și 50.000 lei;
  • Dreptul inspectorilor de concurență de a copia în timpul inspecțiilor inopinate informațiile stocate sau arhivate în mediul electronic și ridica aceste informații pe suport electronic, cu aplicarea de sigilii, urmând ca prelevarea informațiilor necesare investigației să se realizeze în prezența reprezentantului întreprinderii/asociației de întreprinderi, la sediul Consiliului Concurenței;
  • Posibilitatea pentru microîntreprinderi de a achita jumătate din minimul amenzii contravenționale aplicate în domeniul concurenței;
  • Amenda acordată de Consiliul Concurenței nu va depăși 10% din cifra de afaceri totală mondială realizată de întreprinderea sau asocierea de întreprinderi în anul financiar anterior sancționării anumitor fapte, săvârșite cu intenție sau din neglijență;
  • Pragul minim de 0.5% al amenzii se va calcula prin raportare la veniturile totale realizate pe teritoriul României de întreprindere sau asocierea de întreprinderi în anul financiar anterior sancționării.
Did you find this useful?