Modificări importante în materia gestionării deșeurilor de ambalaje și a contribuțiilor la Fondul pentru mediu

Article

Modificări importante în materia gestionării deșeurilor de ambalaje și a contribuțiilor la Fondul pentru mediu

În data de 2 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, intrând în vigoare în aceeași zi, Ordonanța de Urgență nr. 50/2019 (“OUG 50/2019”) prin care se aduc modificări importante legislației privind deșeurile de ambalaje și Fondul pentru mediu. Aceasta vizează modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Printre cele mai importante modificări aduse de OUG 50/2019 menționăm:

1. Contribuția de 3% reținută la sursă la vânzarea de deșeuri metalice se înlocuiește cu o contribuție de 2% din veniturile realizate de către deținătorul deșeurilor la vânzarea oricărei categorii de deșeuri. Contribuția se reține de către colector/ valorificator, care are obligația virării acesteia la Fondul pentru mediu.

2. Se corelează obiectivele anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje prevăzute de Legea 249/2015 și de OUG 196/2005. Astfel, pentru intervalul 2019 – 2022, rămân aplicabile obiectivele prevăzute până în prezent de OUG 196/2005 (cu excepția obiectivului de reciclare pentru aluminiu, care scade de la 21% la 20%). Obiectivele anuale de valorificare cresc ulterior, succesiv, pentru anii 2023, 2024 și pentru perioada începând cu 2025.

3. Crește valoarea ecotaxei de la 0,10 lei/bucată la 0,15 lei/bucată și se extinde aplicarea acesteia pentru toate pungile de transport, cu excepția celor fabricate din materiale care respectă cerințele SR EN 13432:2002. În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a OUG 50/2019 (i.e., 2 iulie) urmează a se adopta un ordin care va reglementa caracteristicile tehnice ale pungilor de transport exceptate de la plata ecotaxei.

4. Se introduce o contribuție de 2 lei/ kg datorată de către operatorii care desfășoară activități de colectare/ valorificare/ salubrizare și care raportează deșeuri pentru organizațiile ce implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor (OIREP), pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje, de echipamente electrice și electronice, baterii și anvelope uzate declarate ca fiind gestionate, și cantitățile constatate de AFM; în corolar, se introduce și o obligație de raportare semestrială la AFM în sarcina acestor operatori iar OIREP nu vor avea obligații de plată pentru deșeurile pentru care AFM aplică această contribuție colectorilor/ valorificatorilor/ operatorilor de salubrizare.

5. AFM va pune la dispoziție aplicația informatică SIATD pentru urmărirea trasabilității deșeurilor, care va trebui utilizată de OIREP și persoanele juridice care gestionează deșeuri de ambalaje ale căror costuri nete și/ sau costuri de colectare/ valorificare/ sortare/ raportare sunt finanțate OIREP. În termen de 180 de zile de intrarea în vigoare a OUG 50/2019 (i.e., 2 iulie 2019) urmează a se aproba, prin ordin al ministrului mediului, instrucțiunile de utilizare a SIATD, obligația de utilizare a SIATD aplicându-se de la data intrării în vigoare a acestui ordin. Neutilizarea aplicației informatice SIATD de către categoriile de operatori menționate anterior, este calificată drept contravenție, și este sancționată cu amendă între 80.000 de lei și 100.000 de lei.

6. Se clarifică obligația operatorilor economici care dețin ambalaje folosite din comerț și industrie sau deșeuri de ambalaje din comerț sau industrie de a preda toate ambalajele/ deșeurile de ambalaje de acest tip (inclusiv cele primare, nu doar cele secundare și pentru transport, așa cum era menționat în forma anterioară a Legii 249/2015) unui colector desemnat de OIREP (fostele OTR), alternativ cu celelalte posibilități limitativ prevăzute de Legea 249/2015 de predare a acestor ambalaje, respectiv:

(i) predarea ambalajelor folosite către furnizori/ operatori desemnați contractual de furnizori; și

(ii) asigurarea reciclării/ valorificării prin alte metode, prin contracte cu operatori autorizați pentru desfășurarea operațiunilor respective, și raportarea conform art. 17 alin. (1) din Legea 249/2015.

7. Se impun persoanelor juridice (altele decât cele din industria hotelieră și a serviciilor alimentare), care generează ambalaje folosite și/ sau deșeuri de ambalaje similare celor provenite din gospodării ca urmare a activității proprii, două alternative de predare a acestor ambalaje folosite/ deșeuri de ambalaje:

(i) predarea contra cost unor colectori autorizați pentru achiziționarea deșeurilor de ambalaje de la populație;

(ii) depunerea deșeurilor, pe tip de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale gestionate de operatorii de salubrizare.

8. Se impun persoanelor juridice din industria hotelieră și a serviciilor alimentare (în special unitățile care organizează evenimente, pregătesc și servesc alimente și băuturi) care generează în activitatea lor ambalaje folosite și/ sau deșeuri de ambalaje similare celor provenite din gospodării, trei alternative de predare a acestor tipuri de ambalaje folosite/ deșeuri de ambalaje, respectiv:

(i) returnarea către furnizorii către care au plătit o sumă de bani în cadrul unui sistem de garanție-returnare;

(ii) predarea către colectori autorizați care fac dovada unui contract cu OIREP;

(iii) depunerea deșeurilor, pe tip de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale gestionate de operatorii de salubrizare.

Reglementarea condițiilor de depunere online a declarațiilor la Fondul pentru mediu

Prin Ordinul ministrului mediului nr. 572/2019 (“Ordinul 572/2019”), publicat în Monitorul Oficial în data de 3 iulie 2019, și intrat în vigoare în aceeași zi, au fost reglementate condițiile de depunere online a declarațiilor la Fondul pentru mediu.

Depunerea on-line a declarațiilor la Fondul pentru mediu se va face prin intermediul serviciului „Depunere declarații on-line”, care va fi pus la dispoziția contribuabililor/ plătitorilor, pe pagina de Internet a AFM. Ordinul 572/2019 stabilește regulile aplicabile în cazul depunerii on-line a declarațiilor la Fondul pentru mediu, între care:

  • Pentru utilizarea serviciului “Depunere declarații on-line”, AFM va genera un cont de acces al contribuabilului/ plătitorului, în baza unei solicitări a acestuia, întocmită în forma prevăzută de Anexa 1 la Ordinul 572/2019;
  • depunerea on-line a declarațiilor se va putea face numai de către reprezentantul legal al contribuabilului/ plătitorului sau de împuternicitul reprezentantului legal, după înrolarea în aplicația informatică a AFM, în baza cererii de înrolare prevăzută în Anexa 2 la Ordinul 572/2019. Pentru depunerea declarațiilor de către un împuternicit al reprezentantului legal al contribuabilului/ plătitorului, la cererea de înrolare se va atașa și o declarație notarială, ce va trebui să conțină anumite informații prevăzute în mod expres de Ordinul 572/2019.
  • în cererea de înrolare sau, după caz, în declarația notarială, reprezentantul legal al contribuabilului/ plătitorului poate să își exprime acordul în legătură cu opțiunea emiterii de către AFM, în formă electronică, a actelor administrativ-fiscale, a actelor de executare ori a oricăror altor acte, precum și în legătură cu opțiunea comunicării acestor acte prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (15) din Codul de procedură fiscală;
  • semnarea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu transmise on-line se poate face numai prin utilizarea unei semnături electronice calificate, care se bazează pe un certificat calificat pentru semnătura electronică, emis de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014;
  • dacă într-un an fiscal se utilizează atât modalitatea de depunerea on-line, cât și cea prin comunicare cu confirmare de primire/ depunere la sediul AFM (așa cum a fost cazul până în prezent), pentru a fi considerată depusă, declarația aferentă lunii decembrie trebuie depusă on-line;
  • pentru declararea obligațiilor aferente aceleiași perioade de raportare nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declarațiilor (on-line, comunicare cu confirmare de primire sau depunere la sediul AFM). În caz contrar, va fi înregistrată numai prima declarație depusă;
  • declarațiile fiscale transmise prin intermediul serviciului “Depunere declarații on-line” se consideră comunicate la data furnizată prin aplicație odată cu numărul de înregistrare alocat;
  • orice modificare a declarațiilor fiscale se realizează numai prin depunerea unei declarații rectificative în formă editată pe suport de hârtie, conform Ordinului ministrului mediului nr. 591/2017. Declarațiile rectificative nu se pot depune on-line;
  • în cazul comunicării prin serviciul “Depunere declarații on-line” a actelor administrativ-fiscale ori a actelor de procedură, acestea se consideră comunicate sau, după caz, îndeplinite, în termen de 15 zile de la data transmiterii la adresa de e-mail indicată. Actele se consideră comunicate sau, după caz, îndeplinite, și în cazul în care contribuabilul renunță la serviciul “Depunere declarații on-line”, dacă renunțarea se efectuează anterior împlinirii termenului de comunicare de 15 zile.

Ordinul 572/2019 nu stabilește un termen începând cu care serviciul “Depunere declarații on-line” trebuie pus la dispoziția contribuabililor/ plătitorilor de către AFM. La acest moment, serviciul nu este disponibil pe site-ul AFM.

Autori:

Georgiana Singurel, Partner, Reff & Associates;

Ovidiu Bălăceanu, Managing Associate, Reff & Associates;

Raluca Bâldea, Director, Deloitte Tax;

Ana-Maria Săbiescu, Manager, Deloitte Tax.

 

Did you find this useful?