New amendments published on Law no. 227/2015 on the Fiscal Code

Article

Noi modificări asupra Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicate în Monitorul Oficial nr. 832/31 august 2021

8 septembrie 2020

Noi modificări asupra Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicate în Monitorul Oficial nr. 832/31 august 2021

În Monitorul Oficial nr. 832/31 august 2021 a fost publicată Ordonanța nr. 8 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța nr. 11 privind modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale.

Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021

În data de 12 august 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 780, Hotărârea de Guvern nr. 836/2021 prin care se suplimentează numărul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România.

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare

În data de 20 august 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 802/20.08.2021, Ordinul nr. 1251 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin care se introduc anumite indemnizații potrivit OUG 30/2020 și OUG 132/2020 ce vor face obiectul stabilirii din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice.

Noi modificări referitoare la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Modificări aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Pe data de 31 august 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial 832/31 august 2021, Ordonanța nr. 8 pentru modificarea Codului fiscal. Principalele modificări sunt următoarele:

Impozit pe profit

Principalele modificări din perspectiva impozitului pe profit prevăzute de Ordonanță constau în:

§  Se introduc clarificări cu privire perioada impozabilă pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii și care se înregistrează în cursul unui an fiscal început.

§  Se completează condițiile de aplicare a prevederilor Directivei 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre, prin introducerea mențiunii „sau un alt impozit care substituie unul dintre acele impozite”.

§  Se modifică formularea uneia dintre condiții de a fi considerată „filială dintr-un stat membru” prevăzute de către art. 24, în sensul înlocuirii mențiunii existente la condiția prevăzută la punctul 4 de a plăti în conformitate cu legislația fiscală a unui stat membru, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări, unul dintre impozitele prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul titlu sau un impozit similar impozitului pe profit reglementat de titlul de impozit pe profit cu mențiunea de mai sus (sau un alt impozit care substituie impozitul pe profit/unul dintre aceste impozite).

§  Se modifică limita de deductibilitate pentru ajustările pentru deprecierea creanțelor (dacă sunt îndeplinite condițiile) de la 30% la 50%, începând cu data de 1 ianuarie 2022.

§  În ceea ce privește regimul fiscal de impozitare la ieșire, prin derogare de la prevederile art. 184 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, contribuabilul care aplică regulile de la alin. (1)-(3) beneficiază de dreptul de eșalonare la plată pentru acest impozit, prin achitarea în rate egale pe parcursul a cinci ani, dacă se află în oricare dintre anumite situații specificate în Codul fiscal. De asemenea, se introduc și condiții detaliate în care se acordă dreptul la eșalonare mai sus menționat.

§  Se modifică art. 43 din Codul fiscal cu privire la declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende prin eliminarea referinței la situațiile financiare anuale, în contextul în care dividendele pot fi distribuite și în alte perioade contabile (de ex. trimestrial), prin înlocuirea sintagmei „până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale” în „până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora.

§  Se introduc două noi reguli specifice la art. 45 din Codul fiscal:

o    Pentru contribuabilii care aplică sistemul anticipat de declarare și plată a impozitului pe profit și care vor beneficia de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii – aceștia vor efectua plata anticipată pentru trimestrul I al fiecărui an fiscal/an fiscal modificat la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului I.

o    Sumele care se scad din impozitul pe profit anual (prevăzute la art. I alin. (12) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020) se completează cu „alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislației în vigoare”.

Impozitul pe venit și contribuții sociale obligatorii

Cele mai importante modificări/clarificări constau în:

  • Reglementarea posibilității angajatorului rezident fiscal român sau angajatorului care nu este rezident fiscal român și care intră sub incidența legislației europene sau a acordurilor la care România este parte, aplicabile în domeniul securității sociale, de a opta pentru calculul, reținerea şi plata contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii în cazul persoanelor fizice care obțin avantaje în bani și/sau în natură de la terți care nu sunt rezidenți fiscali români.
  • Se aduc clarificări cu privire la modul de determinare a venitului net din chirii (normă de venit sau sistem real) pentru anul următor, în funcție de numărul de camere închiriate în scop turistic.
  • Se clarifică termenul de declarare și plată, aplicabil pentru impozitul pe venit, în cazul dividendelor distribuite persoanelor fizice, dar care nu sunt plătite. În acest sens, în situațiile în care dividendele/câștigurile obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare, au fost distribuite, dar nu au fost plătite beneficiarilor până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat următor.
  • Se introduce posibilitatea depunerii certificatelor de rezidență fiscală prin Spațiul Privat Virtual cu mențiunea „copie conformă cu originalul”, în anumite condiții (e.g., când originalul se află la plătitorul de venit rezident fiscal român).

 

Impozitul pe veniturile nerezidenților

Din perspectiva impozitului pe veniturile nerezidenților, modificările aduse constau în:

§  Clarificarea regimului fiscal al dividendelor distribuite trimestrial și neplătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea, în sensul în care se modifică expresia „până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale” în „până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora”.

§  În ceea ce privește scutirea de la plata impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți cu privire la dividendele distribuite, se modifică condiția cu privire la obligația beneficiarului/distribuitorul de dividende a plăti exclusiv impozit pe profit (sau impozitele prevăzute în anexa nr. 2 la titlul II), prin alinierea legislației cu Directiva 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre, prin introducerea mențiunii „au un alt impozit care substituie unul dintre acele impozite”.

§  Introducerea scutirii de impozit pentru dividendele plătite de un rezident român unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al Spațiului Economic European, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei (în anumite condiții), pentru a se asigura același tratament fiscal aplicabil dividendelor plătite între persoane juridice rezidente.

§  În ceea ce privește coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri și a legislației Uniunii Europene, certificatele de rezidență fiscală vor fi depuse prin Spațiul Privat Virtual și sunt acceptate în copie conformă cu originalul.

 

Taxa pe valorarea adăugată

Din perspectiva taxei pe valoare adăugată, modificările și completările constau în:

§  Clarificarea noțiunilor „vânzări intracomunitare de bunuri la distanță” și, respectiv, „vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe”, în contextul aplicării în practică a noilor reguli privind TVA în domeniul comerțului electronic;

§  Transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2021/1159 a Consiliului din 13 iulie 2021 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește scutirile temporare de TVA aplicate importurilor și anumitor livrări de bunuri sau prestări de servicii, ca răspuns la pandemia de COVID-19, prin introducerea unor scutiri de TVA pentru importurile de bunuri efectuate de către Comisia Europeană, organismele și agențiile UE instituite în temeiul dreptului Uniunii Europene și pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către acestea, în anumite condiții. Aceste scutiri se aplică de la 1 noiembrie 2021;

§  Modificarea și completarea art. 315 alin. (4) din Codul fiscal, prin adăugarea referinței la codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 317 din Codul fiscal, oferindu-se astfel posibilitatea persoanelor impozabile care au sediul activității economice în România de a aplica regimul UE fără a renunța la aplicarea regimului special de scutire pentru întreprinderile mici;

§  Modificarea și completarea corespunzătoare a art. 316 și, respectiv, a art. 317 din Codul fiscal, prin introducerea unor prevederi potrivit cărora:

o    persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar care sunt stabilite în România printr-un sediu fix, care nu sunt înregistrate și nici nu au obligația înregistrării în scopuri de TVA, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal dacă optează pentru aplicarea regimului UE;

o    persoanele impozabile care au sediul activității economice în România, dacă nu sunt înregistrate și nu au obligația înregistrării conform art. 316 din Codul fiscal, pot solicita să se înregistreze conform art. 317 din Codul fiscal în cazul în care optează pentru aplicarea regimului UE.

§  Corelarea altor prevederi legale cu modificările sus menționate.

Impozite și taxe locale

Se aduc următoarele modificări din perspectiva impozitelor si taxelor locale:

§  Se extind categoriile de persoane care beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe clădiri/teren din perspectiva corelării trimiterilor din Codul Fiscal la noua legislație, cât și pentru eliminarea interpretărilor în aplicarea acordării în continuare a respectivelor scutiri. Astfel, nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

o    clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietate sau coproprietatea răniților, militarilor invalizi, civililor invalizi, urmașilor personalului participant decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, precum și veteranilor din teatrele de operații din Legea nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului roman și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat;

o    clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și 5 alin. (1) - (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă și în cazul transferului proprietății prin moștenire către copiii acestora, indiferent unde aceștia domiciliază.

§  În ceea ce privește calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, indicată prin declarație pe propria răspundere, prin aplicarea cotei menționate la art. 458 asupra valorii impozabile determinate potrivit art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1), eliminându-se astfel cu condiția conform căreia cheltuielile cu utilitățile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică.

§  De asemenea, nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și 5 alin. (1) – (3) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă și în cazul transferului mijlocului de transport prin moștenire către copiii acestora.

§  Se abrogă scutirea de impozit pe mijloace de transport pentru luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989. Aceasta rămâne la latitudinea consiliilor locale.

§  În ceea ce privește scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport pentru:

o    mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol;

o    mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului.

§  Se introduc noi alineate privind depunerea în format electronic la organul fiscal a actelor de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, întocmite în formă electronică și semnate cu semnătură electronică calificată.

§  Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Modificări aduse Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Pe data de 31 august 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial 832/31 august 2021, Ordonanța de Guvern nr. 11 pentru modificarea Codului de procedură fiscală. Modificările sunt următoarele:

Implementarea SAF-T

 

§  În contextul noutății conceptului SAF-T, autoritățile reglementează cadru legislativ pentru implementarea raportării SAF-T în România. Așadar, raportarea SAF-T va avea caracterul unei declarații informative, însă, va constitui totodată un mijloc de probă în dovedirea stării de fapt fiscale a contribuabilului. În acest context, în cadrul căilor administrative sau judiciare de atac, ANAF va avea obligația de a pune la dispoziția autorităților fiscale ori judiciare fișierele SAF-T.

Obligativitatea depunerii fișierului SAF-T este reglementată de Codul de Procedură Fiscală, urmând ca toate detaliile de depunere (referitoare la termene, secțiuni, modalitatea de depunere), precum și natura informațiilor pe care contribuabilul trebuie să le declare și modelul de raportare să fie aprobate prin ordin al președintelui ANAF.

Sunt prevăzute de asemenea și contravențiile în cazul nedepunerii fișierului SAF-T, respectiv, o amendă între 1.000 și 5.000 lei, dar și pentru cazul depunerii incorecte ori incomplete (fără a le corecta în timp util), situație în care amenda va fi între 500 și 1500 lei.

Înrolarea obligatorie în Spațiul Privat Virtual/PatrimVen

§  Se introduce obligativitatea autorităților publice, instituțiilor publice sau de interes public să se înroleze în sistemul informatic PatrimVen. În ceea ce privește modalitatea de colaborare, prevăzuta la art. 701 din Codul de Procedură fiscală, se completează cu faptul că furnizarea de informații și documente între Ministerul Finanțelor/ANAF și autoritățile publice, instituțiile publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, precum și alte persoane juridice de drept privat se va realiza, în formă dematerializată, astfel:

o    în cazul autorităților publice, instituțiilor publice și de interes public din administrația publică centrală și locală utilizând sistemul informatic propriu al Ministerului Finanțelor/ANAF, denumit PatrimVen.

o    în cazul persoanelor juridice de drept privat utilizând sisteme informatice dedicate.

§  Se introduce obligativitatea înrolării în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor/ANAF pentru contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent. În caz contrar, cererile, înscrisurile sau oricare alte documente depuse fizic la autorități nu vor fi luate în considerare.

Această obligativitate se va aplica începând cu data de 1 martie 2022.

Certificatul de înregistrare fiscală a persoanelor nerezidente

§  În ceea ce privește prevederile speciale privind înregistrarea fiscală a persoanelor nerezidente, contribuabilii nerezidenți care nu au un sediu permanent pe teritoriul României, organul fiscal va putea comunica contribuabilului nerezident, prin mijloace electronice, stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F., informații conținute în certificatul de înregistrare fiscală. În acest caz, certificatul de înregistrare fiscală se păstrează de organul fiscal până la data ridicării de către contribuabil sau împuternicitul acestuia.

Rambursarea TVA

§  Noile prevederi vizează modificarea art. 169 din Codul de procedură fiscală, respectiv, a procedurii de rambursare a taxei pe valoare adăugată în contextul extinderii mecanismului de rambursare cu control ulterior pentru toate categoriile de contribuabili, cu unele excepții expres prevăzute de lege, similar procedurii aprobate prin OUG nr. 48/2020.

Reguli speciale privind eșalonarea la plată a impozitului calculat potrivit art. 403 din Codul Fiscal

§  Se introduce un articol nou, 1841, în care se prevăd reguli speciale privind eșalonarea la plată a impozitului calculat potrivit art. 403 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidență fiscală și/sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare), respectiv:

- pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată a impozitului calculat potrivit art. 403  din Codul fiscal nu începe procedura de executare silită, de la data comunicării deciziei de eșalonare la plată.

- contribuabilii care la data depunerii declarației prin care calculează impozitul prevăzut de art. 403 din Codul fiscal au în derulare înlesniri la plată acordate potrivit prevederilor legale în vigoare, pot beneficia de eșalonare la plată potrivit prezentului articol.

- procedura de acordare de către organul fiscal central a eșalonării la plată a impozitului prevăzut de art. 403  din Codul fiscal, precum și formularistica utilizată se aprobă prin Ordin al președintelui ANAF.

- în situația în care cererea de acordare a eșalonării impozitului prevăzut la art. 403 din Codul fiscal se respinge, contribuabilul are obligația să plătească acest impozit,  în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere (această situație este corelată cu modificarea efectuată prin introducerea literei o) în cuprinsul art. 194 alin. (1) din Codul de procedură fiscală).

Eșalonarea la plată, în formă simplificată, pentru obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central

§  Se introduce un nou Capitol IV1 cu titlul marginal ’’Eșalonarea la plată, în formă simplificată, pentru obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central’’ ce reglementează la art. 2091 – 20914 o procedură permanentă de eșalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligațiile bugetare administrate de organul fiscal central. Prin această facilitate fiscală se urmărește asigurarea lichidităților financiare necesare continuării activității contribuabililor care temporar se află în dificultate financiară și creșterea gradului de colectare a creanțelor bugetare prin stimularea conformării voluntare.

§  Eșalonarea la plată se aprobă pe o perioadă de cel mult 12 luni și vizează obligațiile fiscale principale și accesorii restante care sunt administrate de organul fiscal central și a căror vechime este de maxim 12 luni anterioare datei depunerii cererii și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

§  În scopul acordării eșalonării la plată, sunt asimilate obligațiilor fiscale și amenzile de orice fel administrate de organul fiscal central și creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

§  Debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

o    să depună o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;

o    să nu se afle în procedura falimentului;

o    să nu se afle în dizolvare;

o    să nu înregistreze obligații fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioară datei depunerii cererii și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

o    să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma reprezentând obligații fiscale restante ale debitorului, pentru care a fost atrasă răspunderea a fost stinsă, condiția se consideră îndeplinită;

o    la data eliberării certificatului de atestare fiscală, să aibă depuse toate declarațiile fiscale potrivit vectorului fiscal, sau, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale să fi fost stabilite prin decizie de organul fiscal central.

§  Pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, precum și pentru obligațiile prevăzute la art. 2094 alin. (1) lit. a)-c), e)-j) și l) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, de la data comunicării deciziei de eșalonare la plată. În cazul obligațiilor prevăzute la art. 2094 alin. (1) lit. f) executarea silită se suspendă după comunicarea somației.

§  Debitorii care la data depunerii cererii de eșalonare la plată, potrivit prezentului capitol, au în derulare eșalonări la plată acordate potrivit „Capitolului IV – Înlesniri”, pot beneficia de înlesniri la plată.

§  Pentru debitorii a căror activitate este restrânsă/închisă, pe perioada stării de urgență/alertă prin hotărâri emise de către organele abilitate ale statului, condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate potrivit art. 2094 se suspendă, la cerere, până la data la care este reluată activitatea.

§  Procedura de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

§  Dispozițiile privind eșalonarea la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central urmează să se aplice începând cu data de 01.10.2021.

Suspendarea condițiilor de menținere a valabilității eșalonării la plată în situația debitorilor cu activitatea restrânsă/închisă pe perioada stării de urgență/alertă

§  Se reglementează suspendarea condițiilor de menținere a valabilității eșalonării la plată, în situația în care activitatea este restrânsă/închisă de către organele abilitate ale statului, similar cu dispozițiile suspendării condițiilor de menținere a valabilității eșalonării la plată care a fost reglementată prin OUG nr. 48/2020 și ale cărei efecte au încetat la data de 25 decembrie 2020.

§  Astfel, la cerere, debitorii la care activitatea este restrânsă sau închisă pe perioada stării de urgență/alertă pot solicita suspendarea condițiilor de menținere a valabilității eșalonării la plată, în oricare forma este acordată (eșalonare acordată potrivit cap. VI din cadrul titlului VII din Codul de procedură fiscală, eșalonare la plată în formă simplificată, potrivit OUG nr. 181/2020, restructurarea obligațiilor bugetare, potrivit OG nr. 6/2019 sau eșalonarea în formă simplificată propusă prin acest act normativ). Suspendarea se acordă până la data la care activitatea va fi reluată fără nici un fel de restricție.  

Situația debitorilor care solicită înlesniri la plată ulterior pierderii valabilității eșalonării la plată acordate potrivit OUG nr. 181/2020

§  În cazul debitorilor care solicită înlesniri la plată potrivit „Capitolului IV – Înlesniri” din Legea nr. 207/2015, ulterior pierderii valabilității eșalonării la plată acordate de organul fiscal potrivit OUG nr. 181/2020, pentru obligațiile fiscale principale și/sau obligații fiscale accesorii rămase de plată din eșalonarea la plată, penalitatea datorată potrivit art. 9 din OUG nr. 181/2020, se anulează.

Amnistia fiscală

§  În completarea facilităților fiscale adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2021 se reglementează:

a) anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși inspecției fiscale sau verificării situației fiscale personale începute și încheiate conform art. 130 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 în perioada cuprinsă după data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 și până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2021.

- acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere în termenul reglementat legal (respectiv în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe), și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv. În situația în care obligația bugetară principală stabilită prin decizia de impunere a fost achitată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, contribuabilul are dreptul de a beneficia de facilitatea fiscală dacă depune cererea până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.

b) anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși verificării documentare și cărora li s-a comunicat decizia de impunere după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020.

- acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere în termenul reglementat legal (termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală în cazul deciziilor de impunere comunicate după data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe, respectiv în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe în cazul deciziilor de impunere comunicate până la data intrării în vigoare a Ordonanței) și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlinește după 31 ianuarie 2022.

§  În ambele situații reglementate, accesoriile stinse atât înainte, cât și după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se restituie potrivit Codului de procedură fiscală. Este de menționat că, în scopul aplicării unui tratament unitar, măsura are în vedere și contribuabilii care au avut în derulare o inspecție fiscală în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020 și data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021 și pentru care a fost emisă o decizie de impunere cu obligații bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, pentru care s-au calculat accesorii, care au stins atât obligațiile principale, cât și accesoriile, dar care nu au putut accesa facilitățile reglementate de OUG nr. 69/2020 și nu pot accesa nici facilitățile reglementate prin OUG nr. 19/2021.

Corectarea declarației fiscale în urma unei hotărâri judecătorești definitive

§  Se modifică art. 105 alin. (6) lit. b) din Codul de procedură fiscală, în sensul creării posibilității corectării declarațiilor fiscale după anularea rezervei modificării ulterioare în situația în care prin hotărâri judecătorești definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligații de plată reprezentând venituri sau diferențe de venituri către beneficiarii acestora ori plata unor sume sau acceptarea unor cheltuieli care generează modificarea bazei de impozitare și a obligațiilor fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare.

 

Echipa desemnată să efectueze refacerea inspecției fiscale

§  Se  modifică art. 129 din Codul de procedură fiscală, prin introducerea unei excepții de la alin. (4), în sensul  creării posibilității refacerii inspecției fiscale de către aceeași echipă de inspecție care a încheiat actul desființat, dacă, din motive obiective, nu există posibilitatea refacerii inspecției fiscale de către o altă echipă de inspecție.

 

Noțiunea de obligații fiscale restante

§  Se suplimentează art. 157 alin. (2) cu lit. a1) din Codul de procedură fiscală în sensul că nu vor fi considerate restante obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit capitolului IV1, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în decizia de eșalonare la plată sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 2094 alin. (1) lit. d), precum și celelalte obligații fiscale, care sunt condiții de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 2094 alin. (1). Dispozițiile urmează să se aplice începând cu 01.10.2021.

§  Se modifică art. 157 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură fiscală, în sensul că nu vor fi considerate restante obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare aprobat și confirmat în condițiile legii (anterior, prevederea nu includea condiția confirmării planului).

Corectarea erorilor din documentele de plată

§  Prin modificarea prevederilor art. 164 alin. (2) și (7) din Codul de procedură fiscală se reglementează posibilitatea ca, la cererea contribuabilului, viramentele efectuate eronat să fie corectate, cu păstrarea datei plății, iar, în funcție de data plății, se va păstra și beneficiul acordat de legiuitor de plată a jumătate din minimul legal al amenzii, chiar și atunci când creanța fiscală este administrată de un organ fiscal diferit. În acest din urmă caz, cererea de corectare se depune la organul fiscal la care s-a creditat contul bugetar cu plata efectuată eronat (anterior, prevederea reglementa condiția administrării acestora de către același organ fiscal).

Obligații fiscale pentru care nu se acordă înlesniri la plată

§  Se completează art.184 alin. (6) din Codul de procedură fiscală cu o nouă literă care prevede că nu se acordă înlesniri la plată a obligațiilor fiscale care reprezintă ajutor de stat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, precum și fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene.

Durata valabilității măsurilor asigurătorii în cazul sesizării penale

§  Se modifică dispozițiile art. 213 din Codul de procedură fiscală în sensul stabilirii unui termen de valabilitate de 3 luni a măsurilor asigurătorii instituite de organele fiscale înainte de emiterea titlului de creanță, după data comunicării sesizării penale, perioadă care dă posibilitatea organelor de urmărire penală să instituie propriile măsuri asigurătorii. La împlinirea acestui termen sau după instituirea măsurilor asigurătorii de către organele de urmărire penală, dar nu mai târziu de 3 luni, măsurile asigurătorii instituite de organul fiscal se ridică.

Durata suspendării executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanție/poliță de asigurare de garanție

§  Se modifică alin. (2) al art. 235 din Codul de procedură fiscală în sensul că, în situația rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care a fost respinsă contestația contribuabilului, în tot sau în parte, scrisorile de garanție/polițele de asigurare de garanție depuse de debitor în scopul suspendării executării silite să poată fi executate silit după 30 de zile de la data la care acțiunea este respinsă definitiv, fără a se depăși termenul de valabilitate a scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile reglementate la art. a) – c) de la același alineat.

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021

Pentru anul 2021, se suplimentează numărul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România, de la 25.000 la 50.000.

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Persoanele care au beneficiat de indemnizația lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, precum și persoanele care au beneficiat de indemnizația lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut, vor intra sub incidența procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice.

Astfel, pentru aceste venituri pentru care există obligația de depunere a declarației unice, autoritățile fiscale pot verifica situațiile fiscale ale persoanelor anterior menționate pe baza informațiilor existente în evidența fiscală și emite decizii de impunere din oficiu, dacă este cazul.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.