Noi modificări la legislația achizițiilor publice, menite să simplifice și să scurteze durata totală a procedurilor

Article

Noi modificări la legislația achizițiilor publice, menite să simplifice și să scurteze durata totală a procedurilor

1 septembrie 2021

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 821 din 27 august 2021 a fost publicată Ordonanța nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice, act normativ menit să introducă măsuri pentru fluidizarea sistemului achizițiilor publice.

Conform expunerii de motive, ordonanța, ce a intrat în vigoare începând cu data de 30 august 2021, are ca obiectiv simplificarea, reducerea termenelor de derulare a procesului de achiziție publică, precum și accelerarea atribuirii contractelor de achiziție publică, în contextul în care existența litigiilor în materia achizițiilor publice este un factor constant de întârziere a graficului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene.

În acest sens, prin intermediul noului act normativ se operează o serie de amendamente la nivelul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, respectiv a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, fiind adoptate următoarele modificări principale:

-         operatorul economic declarat câștigător va avea obligația de a prezenta certificate fiscale numai pentru sediul principal, în timp ce pentru sediile secundare/punctele de lucru va fi suficientă o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau cele privind contribuțiile la asigurările sociale;

- reducerea duratei întregului proces de achiziție publică, printr-o serie de măsuri cum ar fi:

o    reducerea de la trei zile la o zi a termenului în care autoritatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire;

o    reducerea termenului maxim cu care se poate prelungi termenul de întocmire a raportului procedurii, de la 80 de zile la 15, 30 sau maximum 50 de zile, în funcție de tipul procedurii de atribuire;

o    termenul în care autoritatea contractantă este obligată să aducă la îndeplinire măsurile dispuse prin decizii emise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor („CNSC”) sau de instanța de judecată, se reduce de la 20 de zile lucrătoare la 10 zile lucrătoare de la comunicarea deciziilor;

o    se elimină posibilitatea  acordată ofertantului clasat pe primul loc în cadrul unei proceduri simplificate de a solicita prelungirea termenului de depunere a documentelor justificative care dovedesc informațiile cuprinse în Documentul Unic de Achiziție European (DUAE).

- probabil cea mai importantă modificare o constituie aceea conform căreia, în cazul în care a fost contestat rezultatul procedurii de achiziție publică, autoritatea contractantă va avea obligația de a semna contractul cu ofertantul declarat câștigător, ulterior pronunțării unei soluții de menținere a rezultatului procedurii de atribuire de către CNSC sau de către instanță,  chiar dacă împotriva respectivei decizii a fost introdusă calea de atac și cauza nu a fost soluționată în mod definitiv. Anterior acestei modificări, autoritatea contractantă avea doar dreptul, nu și obligația, de a semna contractul cu ofertantul declarat câștigător, înainte de soluționarea definitivă a cauzei.

- pentru situația în care deciziile CNSC sunt atacate cu plângere la instanța de judecată, a fost eliminată posibilitatea de a depune înscrisuri noi în probațiune, fiind prevăzut expres că nu se mai pot depune probe noi față de cele care au fost depuse în cadrul contestației inițiale.