Noi reguli aplicabile serviciilor și activităților de investiții

Article

Noi reguli aplicabile serviciilor și activităților de investiții

8 august 2018

Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare care transpune în legislația română Directiva UE nr. 65/2014 privind piețele de instrumente financiare (MiFID II) a intrat în vigoare în iulie 2018. În acest alert, vă prezentăm o sinteză a aspectelor cheie prevăzute de Legea nr. 126/2018.

Noi reguli aplicabile serviciilor și activităților de investiții

Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare ce transpune în legislația română Directiva UE nr. 65/2014 privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II) a intrat în vigoare în iulie 2018.

MiFID II și Regulamentul UE nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare (MiFIR) au fost aprobate în 2014 și au intrat în vigoare pe 3 ianuarie 2018.

De la data aprobării acestor acte normative și până în prezent, legiutorul european și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) au dezvoltat un cadru legal extins în această materie, prin adoptarea mai multor regulamente de punere în aplicare, ghiduri, standarde tehnice de reglementare și opinii (împreună denumite Cadrul Legal MiFID II).

Un aspect foarte important este că aproape tot Cadrul Legal MiFID II are directă aplicabilitate în toate statele membre și nu necesită transpunerea în legislația națională.

Astfel, entitățile reglementate care intră sub incidența Cadrului Legal MiFID II trebuie să aibă în vedere o legislație vastă și dinamică pentru a se asigura că respectă în totalitate noile cerințe.

Cadrul legal MiFID II își propune să dezvolte în UE piețe financiare mai transparente, mai competitive și mai integrate, prin asigurarea unui volum mai mic de tranzacții efectuat în afara piețelor reglementate, a unei mai mari protecții a investitorilor (în special pentru investitorii de retail) și o stabilitate financiară mai extinsă.

În continuare, am sintetizat anumite aspecte cheie prevăzute de Legea nr. 126/2018:

Domeniul de aplicare al Legii nr. 126/2018

Noua lege se aplică societăţilor de servicii de investiţii financiare (SSIF), operatorilor de piaţă, furnizorilor de servicii de raportare a datelor, depozitarilor centrali, contrapărţilor centrale, firmelor de investiţii din alte state membre care operează pe teritoriul României, în mod direct sau prin înființarea unei sucursale, precum şi societăților din țări terțe care furnizează servicii de investiții sau care desfășoară activități de investiții în România prin înființarea unei sucursale. 

Legea reglementează aspecte variate în legătură cu instrumentele financiare și serviciile și activitățile de investiții, cum ar fi condițiile de autorizare și de funcționare pentru entitățile reglementate care intră sub incidența sa, regulile privind protecția investitorilor, ariile de competență ale autorităților de supraveghere, serviciile de raportare a datelor și accesul la sistemele de compensare și decontare a tranzacțiilor.

Autoritățile de supraveghere

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este autoritatea română competentă să aplice Legea nr. 126/2018, MiFIR și Cadrul Legal MiFID II.

În plus, Banca Națională a României (BNR) are competențe speciale de supraveghere, în conformitate cu noua lege, asupra serviciilor și activităților de investiții desfășurate de către instituțiile de credit din România, precum și de către sucursalele din România ale instituțiilor de credit din alte state membre.

Astfel, BNR va acorda autorizația pentru furnizarea serviciilor și desfășurarea activităților de investiții de către instituțiile de credit, numai după consultarea ASF în acest sens.

În plus, BNR va avea competențe depline de supraveghere asupra instituțiilor de credit care furnizează servicii și desfășoară activități de investiții cu anumite categorii de instrumente financiare care nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată, cum ar fi instrumentele pieței monetare, titlurile de stat, instrumente derivate care se referă la instrumente ale pieței monetare, monede sau rate ale dobânzii.

BNR și ASF vor colabora pentru a asigura supravegherea instituțiilor de credit care furnizează servicii și desfășoară activități de investiții, prin implementarea unor reglementări comune și protocoale de cooperare.

Care sunt noutățile aduse de Legea nr. 126/2018?

  • Cerințe de guvernanță corporativă mai stricte: reguli mai stricte privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere; control mai strict al remunerației acordate personalului (criteriile de bonus) pentru a preveni încălcarea obligațiilor de a acționa în interesul clientului.
  • Reguli mai extinse de protecție a investitorilor:

o    interzicerea promovării serviciilor și activităților de investiții prin intermediul unor furnizori externi de servicii tip "call center";

o    interzicerea marketingului, vânzării sau distribuirii în România, cu titlu profesional, către clienții de retail, în anumite condiții, a anumitor categorii de produse speculative cum ar fi instrumentele financiare de tipul opțiunilor binare, instrumentele financiare derivate tranzacționate prin intermediul unei platforme electronice de tranzacționare, instrumentele financiare derivate de tipul contractelor financiare pentru diferență (CFD);

o    firmelor de investiții le este interzis să accepte sau să rețină beneficii pecuniare sau nepecuniare de la terți în cazul în care furnizează servicii de consultanță de investiții în mod independent sau servicii de administrare de portofoliu;

o    firmelor de investiții le sunt impuse cerințe mai stricte de reportare și informare periodică către clienți privind costurile serviciilor oferite și activităților prestate, inclusiv costul consultanței, costul instrumentului financiar recomandat sau vândut clientului şi modalitățile de plată de care dispune clientul, precum și o defalcare detaliată a costurilor pe componente la cererea clientului;

o    cerințe specifice privind oferirea de către firmele de investiții a unui pachet de produse sau servicii: o evidenţă separată a costurilor şi a cheltuielilor aferente fiecărei componente, o explicație a modului în care riscurile se modifică prin interacţiunea sa, precum și efectuarea testelor de adecvare cu privire la întregul pachet;

o    firmele de investiții vor avea obligația de publica anual, pentru fiecare clasă de instrumente financiare, cele mai importante 5 locuri de executare pe criteriul volumelor de tranzacţionare, în care au executat ordine ale clienţilor în cursul anului precedent, precum şi informaţii privind calitatea executării obţinute și nu vor putea primi nicio remuneraţie, reducere sau beneficiu nepecuniar pentru a direcţiona ordinele clienţilor către un anumit loc de tranzacţionare care ar încălca dispoziţiile privind conflictele de interese sau stimulentele;

o    locurile de tranzacționare vor avea obligația de a publica periodic rapoarte care includ detalii cu privire la preţul, costurile, rapiditatea şi probabilitatea de executare pentru fiecare instrument financiar.

  • Introducerea unor concepte noi de tranzacționare algoritmică și tranzacționare algoritmică de mare frecvență alături de cerințe specifice aferente acestora;
  • Introducerea unui nou tip de loc de tranzacționare: sistem organizat de tranzacționare (SOT) pentru obligațiuni, produse structurate și instrumente financiare derivate cu scopul de a capta sistemele și operatorii de tipul “dark pool”;
  • ntroducerea unor poziții limită pentru instrumentele financiare derivate pe mărfuri: limitele pozițiilor vor fi stabilite de către ASF în baza unei metodologii de calcul prevăzută în ghidurile ESMA;
  • Transparența pieței și raportarea tranzacțiilor vor fi mai extinse: instituirea unor noi entități de furnizare a serviciilor de raportare a datelor, cum ar fi mecanismul de publicare aprobat (APA), furnizorul de sisteme de raportare centralizate (CTP), mecanismul de raportare aprobat (ARM), fiecare dintre aceste entități fiind supuse autorizării prealabile din partea ASF;
  • Mecanisme extra-judiciare de soluționare a reclamațiilor consumatorilor: Firmele de investiții vor avea obligația de a adera la entitățile competente de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul financiar, organizate în cadrul ASF, sau în domeniul bancar.

Sancțiuni

Legea nr. 126/2018 impune sancțiuni și măsuri administrative stricte pentru nerespectarea prevederilor sale, ale MiFIR și ale Cadrului Legal MiFID II, care pot fi aplicate de către ASF. În cazul persoanele juridice, amenzile pot ajunge până la 22.000.000 de lei sau până la 10% din cifra de afaceri anuală conform situației financiare din ultimul an.

Dispoziții tranzitorii

În termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 126/2018, SSIF, instituțiile de credit, consultanții de investiții, operatorii de piață, piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare sunt obligate:

  • să modifice și/sau să completeze documentele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale sau, după caz, înscrierii în Registrul ASF, şi să le supună autorizării/notificării, după caz, în conformitate cu prevederile prevăzute de reglementările ASF;
  • să modifice şi/sau să completeze procedurile şi normele interne pentru a se conforma Legii 126/2018, MiFIR și Cadrului Legal MIFID II.

Instituţiile de credit care desfăşoară activităţi legate de depozitele structurate sau activitatea de distribuţie a unităţilor de fond au obligaţia de a se conforma prevederilor noi legii în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a acesteia. 

Reglementările incidente emise de către ASF până la intrarea în vigoare a Legii nr. 126/2018 vor continua sa se aplice până la adoptarea unor noi reglementări emise în temeiul acesteia, cu excepţia dispoziţiilor contrare.

Did you find this useful?