Norma nr. 25/2022 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind autorizarea societăților de asigurare și desfășurar

News

Norma nr. 25/2022 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind autorizarea societăților de asigurare și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare

3 noiembrie 2022

Noua normă, care a intrat în vigoare în data de 11 octombrie 2022, a fost emisă în aplicarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, Legii nr. 71/2019 privind societățile mutuale de asigurări și Legii nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor.

Cu titlu general, Norma nr. 25/2022 („Norma”) reglementează o serie de aspecte privind autorizarea și funcționarea societăților de asigurare și reasigurare (spre ex., majorarea și reducerea capitalului social, extinderea activității, transferul de portofoliu, fuziunea și divizarea, dizolvarea și lichidarea voluntară), dar și aspecte specifice aplicabile societăților mutuale constituite conform Legii nr. 71/2019 și societăților aflate în dificultate.

Norma abrogă Norma ASF nr. 20/2016 privind autorizarea și monitorizarea societăților de asigurare și reasigurare, preluând o serie de aspecte reglementate în vechea normă.

Noua Normă abrogă, de asemenea, și prevederile referitoare la procedura de aprobare a transferului de portofoliu, fuziune și divizare din Norma ASF nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național, care se aplicau și societăților aflate sub incidența regimului de Solvabilitate II, preluând reglementarea acestor operațiuni.

Care sunt aspectele cheie prevăzute de noua Normă?

Procesul de autorizare și desfășurarea activității

Întreaga documentație care va însoți cererile solicitanților privind obținerea avizului de constituire, respectiv autorizației de funcționare, este acum prevăzută în cuprinsul anexei nr. 2 la Normă și prevede câteva aspecte de noutate în special cu privire la forma și conținutul documentelor solicitate de către ASF în acest sens.

Unul dintre elementele de noutate reglementate în mod expres de către noua Normă este posibilitatea solicitanților care vor să aplice pentru obținerea avizului de constituire de a solicita în prealabil ASF organizarea unei întâlniri, atunci când se consideră necesară clarificarea anumitor aspecte legate de procesul de avizare.

De asemenea, Norma prevede posibilitatea transmiterii documentației necesare către ASF, electronic, doar sub semnătură calificată, cu excepția actelor cu caracter oficial, care vor fi transmise doar în original sau copie legalizată.

Majorarea și reducerea capitalului social

Ambele operațiuni privind majorarea și reducerea capitalului social rămân supuse aprobării ASF, iar documentele care se transmit către ASF sunt listate în Anexa nr. 3 și 4 la Normă.

Cu titlu de excepție, reducerea capitalului social în conformitate cu prevederile art. 15324 din Legea societăților nr. 31/1990 este supusă doar notificării ASF (i.e., activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, se diminuează la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris).

În cazul majorării de capital altfel decât prin virament operat prin intermediul unor instituții de credit sau instituții financiare, societatea va prezenta un raport al auditorului financiar privind această operațiune.

Extinderea activității societăților de asigurare și reasigurare în alte state membre

În cazul activităților prestate în alte state membre prin intermediul sucursalelor, societățile vor evalua mandatarii numiți în acest sens și notificați către ASF, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019 referitoare la funcțiile cheie.

De asemenea, sucursalele constituite în alte state membre pot utiliza codul LEI al societăților mamă, dacă legislația statului membru respectiv nu prevede altfel.

ASF poate interzice societăților de asigurare care desfășoară activități în baza dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii în cazul în care constată, în timpul procesului de supraveghere, că nu mai sunt respectate prevederile legale și dispozițiile privind protejarea interesului general din statele membre în care acestea activează.

Transferul de portofoliu. Fuziunea și divizarea

Conform Normei, ASF aprobă proiectul de transfer de portofoliu dacă societățile cesionare din România sau din alte state membre îndeplinesc următoarele condiții:

  • sunt autorizate să practice riscurile sau clasele de asigurări care corespund contractelor care se transferă;
  • dețin fonduri proprii eligibile pentru acoperirea SCR (cerințe de solvabilitate) înainte și după preluarea portofoliului;
  • după preluarea portofoliului, dispun de active care acoperă rezervele tehnice brute;
  • achită taxa de transfer de portofoliu prevăzută de reglementările referitoare la veniturile ASF.

Societățile cedente au obligația evidențierii separate a subscrierilor aferente portofoliului de transferat, efectuate după data de referință menționată în proiectul de acord și până la data semnării procesului-verbal de predare-preluare.

Transferul de portofoliu este considerat încheiat la data semnării de către societățile cedente și cele cesionare a procesului-verbal de predare-preluare a portofoliului transferat.

Procesul de aprobare a fuziunii sau divizării societăților de către ASF, care implică constituirea de societăți noi, cuprinde următoarele două etape:

  • aprobarea proiectelor de fuziune sau divizare pe baza documentației aferente constituirii societăților noi;
  • aprobarea fuziunii sau divizării pe baza documentației de la oficiul registrului comerțului, pe baza documentației obținute de societățile nou-constituite de la oficiul registrului comerțului.

Separat, procesul de aprobare a fuziunii societăților de către ASF, care nu implică constituirea de societăți noi, cuprinde următoarele două etape:

  • aprobarea proiectelor de fuziune;
  • aprobarea fuziunii.

În cazul în care fuziunea sau divizarea implică transfer de portofoliu, societățile:

  • solicită ASF aprobarea transferului de portofoliu, conform procedurii aplicabile din Normă;
  • după aprobarea transferului de portofoliu de către ASF, solicită acesteia aprobarea fuziunii sau divizării în conformitate cu procedura aplicabilă din Normă.

Alte aspecte reglementate de noua Normă

Noua Normă include de asemenea și prevederi specifice aplicabile societăților de asigurare și reasigurare aflate în dificultate cu privire la planul de redresare și finanțare pe termen scurt, analizarea planului, precum și măsurile de supraveghere aplicate de către ASF.

Suplimentar, Norma reglementează și aspecte specifice privind procesul de autorizare, desfășurarea activității, transferul de portofoliu, fuziunea și divizarea societăților aflate sub incidența regimului național de supraveghere și societăților mutuale de asigurări.

Sancțiuni și dispoziții tranzitorii

Nerespectarea prevederilor Normei poate atrage aplicarea de către ASF a sancțiunilor prevăzute de art. 163 din Legea nr. 237/2015 sau art. 29 din Legea nr. 71/2019, care pot fi atât de natură pecuniară (amenzi începând de la 10.000 de lei), cât și non-pecuniară, de tipul suspendării temporare a activității sau retragerii autorizației de funcționare.

Cererile depuse la ASF și nesoluționate până la 11 octombrie 2022, data intrării în vigoare a Normei, se soluționează de ASF conform prevederilor în vigoare la data depunerii acestora.