Noua Lege nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative va intra în vigoare din ianuarie 2020

Article

Noua Lege nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative va intra în vigoare din ianuarie 2020

17 ianuarie2020

Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea FIA) a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1035 din 24 decembrie 2019, Partea I și va intra în vigoare la data de 24 ianuarie 2020.

Legea FIA stabilește un cadru normativ nou specific fondurilor de investiții alternative (FIA), mult mai extins față de reglementarea anterioară, prin care se introduc cerințe noi privind autorizarea și funcționarea acestora. Spre deosebire de regimul administratorilor fondurilor de investiții alternative (AFIA), care se bucură de un cadru comun reglementat la nivelul UE (respectiv Directiva 2011/61/EU privind administratorii fondurilor de investiții alternative), Legea FIA face parte dintr-o strategie națională de diversificare a categoriilor de organisme de plasament colectiv de acest tip care să corespundă cerințelor investitorilor și particularităților pieței din România.

Vă prezentăm în cele ce urmează o sinteză a principalelor prevederii ale Legii FIA.

Domeniul de aplicare

Legea FIA reglementează înființarea și funcționarea în România a FIA, organisme de plasament colectiv altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (AOPC), și se aplică:

 • AOPC înființate în România, care anterior intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiții alternative (Legea AFIA), în temeiul Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (Legea nr. 297/2004), au fost obligate să solicite înregistrarea la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF),;
 • AOPC înființate în România, care anterior intrării în vigoare a Legii AFIA, în conformitate cu Legea nr. 297/2004, nu aveau obligația înregistrării la ASF
 • Societăților de investiții financiare (SIF);
 • Societății Fondul Proprietatea S.A. (Fondul Proprietatea).

Înființarea și autorizarea FIA

FIA sunt supuse autorizării ASF și se pot înființa ca:

 • FIA pe bază contractuală (FIAC), fără personalitate juridică (în conformitate cu prevederile Codului Civil privind societățile simple); sau
 • FIA de tipul societăților de investiții (FIAS), sub forma societăților pe acțiuni (în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile).

FIAC și FIAS se pot constitui din mai multe compartimente (sub-fonduri), supuse în mod separat cerințelor de autorizare ale ASF și ale căror active sunt segregate și nu pot face obiectul vreunei pretenții din partea creditorilor altui sub-fond.

Funcționarea FIAC – aspecte-cheie

 • FIAC pot fi administrate: (i) de un AFIA din România, (ii) de un AFIA dintr-un alt stat membru (notificat ASF), (iii) de un AFIA dintr-un stat terț (conform prevederilor din Legea AFIA);
 • FIAC pot emite mai multe clase de unități de fond care pot fi și admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din România, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;
 • Deținătorii de unități de fond beneficiază de drepturi și obligații în limitele valorice și proporția din activele FIAC deținute;
 • AFIA reprezintă legal FIAC ale cărui active le administrează și răspunde separat sau în solidar cu depozitarul FIAC față de deținătorii unităților de fond sau alte terțe părți pentru orice încălcare a Legii FIA, a reglementărilor ASF sau pentru orice abatere imputabilă în legătură cu administrarea FIAC;
 • AFIA, în numele unui FIAC, poate deține calitatea de asociat sau acționar în cadrul unei societății cu răspundere limitată sau societate pe acțiuni, după caz, iar astfel de părți sociale, respectiv acțiuni nu vor aparține patrimoniului AFIA și nici nu vor face obiectul vreunei pretenții din partea creditorilor AFIA.

Funcționarea FIAS – aspecte-cheie

 • FIAS pot fi administrate: (i) de un AFIA din România, (ii) de un AFIA dintr-un alt stat membru (notificat ASF), (iii) de un AFIA dintr-un stat terț (conform prevederilor din Legea AFIA), (iv) de către un consiliul de administrație și directori/consiliu de supraveghere și directorat, caz în care FIAS este administrat intern sau autoadministrat;
 • FIAS autoadministrate sau administrate intern vor fi autorizate în condițiile prevăzute de Legea nr. 74/2015;
 • FIAS emit acțiuni nominative, iar capitalul social subscris este vărsat integral la data constituirii;
 • FIAS înființate prin subscripție publică sau care atrag capital de la cel puțin 150 de investitori de retail sunt obligate să solicite admiterea la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare, în termen de 90 de zile de la obținerea autorizației din partea ASF.

Reguli esențiale privind emisiunea și răscumpărarea titlurilor de participare

În funcție de posibilitatea de răscumpărare a titlurilor emise, FIA pot fi:

 • de tip deschis, ale căror acțiuni sau unități sunt, la cererea investitorilor, răscumpărate sau rambursate înainte de începerea fazei de lichidare sau de închidere a activității FIA și în conformitate cu procedurile stabilite în regulile sau actul constitutiv, prospectul sau documentul de ofertă al FIA; sau
 • de tip închis, ale căror acțiuni sau unități nu pot fi similar răscumpărate sau rambursate înainte de începerea fazei de lichidare sau de închidere a activității FIA.

Un FIAC de tip deschis își răscumpără din activ unitățile de fond cel puțin anual. Documentul de ofertă și regulile unui FIAC pot prevedea posibilitatea distribuirii către investitori, la anumite date sau pe parcursul unei perioade calendaristice, a câștigului acumulat într-o anumită perioadă prestabilită.

În scopul reducerii capitalului social, un FIAS poate efectua returnări de capital proporționale cu cotele părți din aporturile investitorilor o singură dată in cursul unui exercițiu financiar, cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA). Prin excepție, astfel de returnări de capital pot avea loc oricând dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • există aprobarea AGEA;
 • returnarea se realizează exclusiv din sursele proprii ale FIAS;
 • FIAS a înregistrat profit în ultimele 3 exerciții financiare anterioare, în conformitate cu situațiile financiare anuale audiate.

FIAS poate efectua și operațiuni de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul diminuării capitalului social dacă:

 • există aprobarea AGEA;
 • se realizează exclusiv din sursele proprii ale FIAS.

Pentru protejarea interesului deținătorilor de titluri de participare, emisiunea și/sau răscumpărarea titlurilor se poate suspenda temporar la decizia ASF sau la inițiativa AFIA sau FIAS autoadministrat, în situațiile excepționale prezentate în regulile fondului sau actul constitutiv sau în alte situații excepționale care pot apărea pe perioada de funcționare a FIA și care nu au putut fi în mod rezonabil anticipate la data constituirii FIA. Suspendarea poate fi prelungită în cazul în care condițiile și motivele suspendării se mențin.

Categorii de FIA specific reglementate de Legea FIA

În afara tipurilor de FIA rezultate din organizarea diferită a acestora (FIAC și respectiv FIAS), Legea FIA definește expres alte două mari categorii de FIA, respectiv FIA destinate investitorilor de retail și/sau profesionali (FIAIR) și FIA destinate exclusiv investitorilor profesionali (FIAIP). Titlurile de participare ale unui FIAIP pot fi distribuite exclusiv investitorilor profesionali, cu excepția FIAIP cu capital privat (în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea FIA).

În plus, în funcție de politica investițională, FIAIR și FIAIP se încadrează în mai multe sub-categorii prevăzute expres de Legea FIA (de exemplu, FIA diversificate, FIA specializate în investiții imobiliare, FIA monetare, FIA speculative etc.).

Pentru fiecare dintre aceste (sub-)categorii, Legea FIA impune obligații specifice privind investițiile permise, calculul activului, regulile de evaluare a activelor, obligații de transparență, precum și cerințe de informare și raportare față de investitori și ASF. Pentru a se asigura o protecție mai sporită investitorilor de retail, obligațiile de transparență, informare și raportare, precum și regulile privind politica de investiții și limitele investiționale impuse FIAIR sunt mai stricte decât în cazul FIAIP.

Măsuri tranzitorii importante

În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a Legii FIA, ASF va emite reglementări secundare în aplicarea acesteia.

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii FIA, sub sancțiunea retragerii autorizației de funcționare, AOPC care funcționau în baza legislației anterioare sunt obligate:

 • să își adapteze documentele de constituire și funcționare și activitatea în conformitate cu Legea FIA,
 • să solicite autorizarea modificărilor necesare acestor documente și să depună cererile și documentația în acest sens.

Cererile de autorizare ale AOPC în curs de soluționare la data intrării în vigoare a Legii FIA vor fi retrase și completate în conformitate cu Legea FIA.

Legea FIA aduce schimbări importante și pentru SIF-uri și Fondul Proprietatea. Astfel, acestea sunt încadrate prin Legea FIA în categoria FIAIR și nu pot solicita retragerea de la tranzacționare de pe piața reglementată administrată de BVB decât în condițiile retragerii autorizației de către ASF. Mai mult, la împlinirea termenului de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii FIA, se abrogă și o serie de prevederi legale din alte acte normative privind aceste entități, printre care:

 • Legea nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 1 noiembrie 1996, cu modificările ulterioare;
 • articolul 2861 din Legea nr. 297/2004 care prevedea interdicția unei persoane de a dobândi cu orice titlu sau de a deţine, singură ori împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, mai mult de 5% din capitalul social al unui SIF.

Sancțiuni și măsuri administrative

Desfășurarea fără autorizație a activităților sau operațiunilor specifice unui FIA pentru care Legea FIA impune autorizarea, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.

De asemenea, nerespectarea prevederilor Legii FIA poate atrage și sancțiuni contravenționale severe pentru AFIA, FIAS autoadministrate și/sau membrii organelor de conducere ai AFIA ori FIAS autoadministrat. În cazul persoanelor fizice, amenzile pot ajunge până la 50.000 de lei, iar în cazul persoanelor juridice - până la 5% din cifra de afaceri realizată în anul anterior. În funcție de gravitatea faptei, ASF poate decide inclusiv retragerea autorizației unui FIA.

Did you find this useful?