Ordonanţa de urgenţă  adoptată de Guvern în data de 14 aprilie 2022, care prevede măsurile de punere în aplicare a Regulament

Article

Ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern în data de 14 aprilie 2022, care prevede măsurile de punere în aplicare a Regulamentului European pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

27 aprilie 2022

Ordonanța conține mecanismele administrative și instrumentele adecvate implementării eficiente a Regulamentului și se aplică investițiilor străine directe si investițiilor noi, astfel cum sunt acestea definite si reglementate prin prezenta ordonanță de urgență.

Guvernul României adoptă Ordonanţa de urgenţă nr. 46 din 14 aprilie 2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune (“Regulamentul ISD”), precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

La nivel național, cadrul normativ, mecanismele administrative și instrumentele adecvate implementării eficiente a Regulamentului ISD sunt implementate prin Ordonanța de Urgență nr. 46 din 14.04.2022 („Ordonanța privind ISD” sau “OUG 46/2022”), publicată în Monitorul Oficial cu numărul 379 din data de 18 aprilie 2022.

1. Domeniul de aplicare al Ordonanței privind ISD

OUG 46/2022 se aplică investițiilor străine directe și investițiilor noi, astfel cum acestea sunt definite și reglementate prin prezenta ordonanță de urgență. Astfel, investitorii străini care intenționează să efectueze o investiție străină directă sau o investiție străină nouă pe teritoriul României, au obligația de a depune cereri de autorizare a investițiilor străine directe și de a se abține de la realizarea acesteia înainte de autorizare.

Conform noilor reglementări sunt considerați a fi investitori străini următoarele persoane care au realizat sau care intenționează să realizeze o investiție străină directă în România:
i. persoană fizică/ persoană juridică, care nu este cetățean al unui stat membru UE/ al cărei sediu social nu se află într-un stat membru UE;
ii. persoană juridică, al cărei sediu social se află într-un stat membru UE, în care este exercitat în mod direct sau indirect controlul de către: (a) o persoană fizică ce nu este cetățean al unui stat membru UE, (b) o persoană juridică al cărei sediu social nu se află într-un stat membru UE sau (c) o altă entitate juridică, fără personalitate juridică, organizată în temeiul legilor unui stat care nu este membru UE;
iii. administrator fiduciar al unei entități fără personalitate juridică sau o persoană aflată într-o poziție similară, dacă aceasta nu este cetățean al Uniunii Europene, în cazul unei persoane fizice, sau dacă aceasta nu are sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, în cazul unei persoane juridice, sau dacă această entitate a fost constituită în temeiul legilor unui stat care nu este stat membru al Uniunii Europene;

OUG 46/2022 lărgește sfera definiției investițiilor care trebuie notificate conform Regulamentului ISD, investiția străină directă fiind considerată:
i. investiţia de orice natură efectuată de un investitor străin cu scopul de a stabili sau de a menţine legături durabile şi directe între investitorul străin şi întreprinderea vizată sau o unitate organizatorică separată a unei întreprinderi, cărora le sunt puse la dispoziţie aceste fonduri sau urmează să le fie puse la dispoziţie pentru desfăşurarea unei activităţi economice în România, şi care îi permit investitorului străin să exercite un control asupra administrării întreprinderii;
ii. când există o schimbare în structura de proprietate a unui investitor străin persoană juridică, dacă această schimbare în ceea ce privește persoana juridică face posibilă exercitarea unui control, în mod direct sau indirect, de către o persoană fizică/ persoană juridică/ entitate juridică care nu este cetățean al unui stat membru UE/ sediu social nu se află într-un stat membru al Uniunii Europene/ organizată în temeiul legilor unui stat care nu este membru al Uniunii Europene.

2. Care sunt investițiile străine directe cărora li se aplică prezenta OUG?

Sunt supuse examinării și autorizării investițiile străine directe care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a. au ca obiect domeniile prevăzute la art. 2 din Hotărârea CSAT nr.73/2012 referitoare la securitatea cetățeanului și a colectivităților; securitatea frontierelor; securitatea energetică; securitatea transporturilor; securitatea sistemelor de aprovizionare cu resurse vitale; securitatea infrastructurii critice; securitatea sistemelor informatice și a celor de comunicații; securitatea activității financiare, fiscale, bancare și de asigurări; securitatea producerii și circulației armamentului, munițiilor, explozibililor, substanțelor toxice; securitatea industrială; protecția împotriva dezastrelor; protecția agriculturii și a mediului înconjurător; protecția operațiunilor de privatizare a întreprinderilor cu capital de stat sau a managementului acestuia, si
b. a căror valoare depășește pragul de 2.000.000 de euro, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar din anul anterior realizării operațiunii.

Prin excepție de la prevederile sus menționate pot fi supuse examinării și autorizării și investițiile străine directe care nu depășesc pragul de 2.000.000 euro, dacă, prin natura acestora, pot avea un impact semnificativ asupra securității sau ordinii publice sau prezintă riscuri semnificative la adresa acestora.

3. Autoritatea competentă și procedura de examinare a ISD

Autoritatea competentă pentru examinarea investițiilor străine directe este Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe (denumită în continuare ”CEISD”), Secretariatul Comisiei fiind asigurat de către o structură specializată din cadrul Consiliului Concurenței.

Organizarea şi funcţionarea CEISD vor fi stabilite ulterior, prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe privind ISD, la propunerea Consiliului Concurenţei şi a Ministerului Economiei, iar Regulamentul de organizare şi funcţionare al Secretariatului CEISD va fi aprobat prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

În cazul în care o investiție străină directă constituie în același timp și o concentrare economică notificabilă, investitorul străin va depune atât o cerere de autorizare în condițiile prezentei OUG 46/2022, cât și o notificare a concentrării economice, conform procedurii prevăzută de Legea nr. 21/1996. Consiliul Concurenței va finaliza procesul de analizare și autorizare a concentrării în funcție de decizia cu privire la soluționarea cererii de autorizare a investiției străine directe, termenele aferente fiind suspendate până la o decizie finală.

În urma analizei efectuate, CEISD va emite un aviz cu privire la cererile de autorizare, hotărând, după caz:
a. autorizarea investiției străine directe; va fi trimis Consiliului Concurenței pentru emiterea unei Decizii de autorizare;
b. autorizarea condiționată a investiției străine directe; va fi trimis Guvernului pentru emiterea unei Hotărâri privind autorizare condiționată;
c. respingerea cererii de autorizare a investiției străine directe; va fi trimis Guvernului pentru emiterea unei Hotărâri privind respingerea cererii de autorizare.

4. Este interzisă realizarea unei investiții străine directe înainte de autorizarea acesteia de către CEISD

Încălcarea obligației de a notifica punerea în aplicare a unei investiții străine directe sau furnizarea de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare, precum și punerea în aplicare cu nerespectarea sau încălcarea angajamentelor asumate, constituie contravenție și se sancționează de Consiliul Concurenței cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală mondială din anul financiar anterior sancționării.

Contravențiile se constată și se sancționează de către Consiliul Concurenței prin decizie, care poate fi atacată la Curtea de Apel București în termen de 30 de zile de la comunicare.