tax legal alerts

News

Legal Alerts

Our Legal Alerts provide you with information on different legal issues in Romania.

Legal Alert 4 April 2024

New amendments to Competition Law, impacting the authorization of economic concentrations, investments made in Romania, and investigations conducted by the Competition Council

Law no. 71/2024 amending Competition Law will come into force on April 15, 2024 and brings significant changes in key areas of the Competition Law, such as the structure of the Competition Council's Plenum, the procedure for appointing Plenum members, the competencies of the Competition Council's Plenum.

Legal Alert 4 aprilie 2024

Noi modificări aduse Legii Concurenței, cu impact asupra autorizării concentrărilor economice, a investițiilor realizate în România și a investigațiilor derulate de Consiliul Concurenței

Legea nr. 71/2024, de modificare a Legii Concurenței, va intra în vigoare în data de 15 aprilie 2024 și aduce schimbări semnificative în primul rând în ceea ce privește structura Plenului Consiliului Concurenței, procedura numirii membrilor Plenului și atribuțiile Plenului Consiliului Concurenței.

Legal Alert 10 January 2024

New legal framework for conducting technological and industrial cooperation operations in the defence and security domains. Establishment, organization, and functioning of the Romanian Agency of Technological and Industrial Cooperation for Security and Defence

GEO no. 124/2023 represents the new legal framework applicable to offset operations attached to national defence and security public procurement. In comparison with the previous framework, the new legal enactment implements important amendments with respect to eligible offset operations and the mechanism for concluding technological and industrial cooperation agreements.

First time regulation of Representative Actions in Romania and the European Union

At the end of the last year, Romania adopted the legislation on the Representative Actions for the protection of the collective interests of consumers (Law no. 414/2023) by transposing the European Union (EU) Directive 2020/1828, which has the potential to change the paradigm of the disputes between consumers and companies.

Legal Alert 10 ianuarie 2024

Noul cadru legislativ privind derularea operațiunilor de cooperare tehnologică și industrială în domeniile apărării și securității. Înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Cooperare Tehnologică și Industrială pentru Securitate și Apărare

OUG nr. 124/2023 reprezintă noul cadru legal incident în materia operațiunilor de compensare atașate achizițiilor în domeniul apărării naționale și securității. În comparație cu reglementarea anterioară, noul act normativ aduce importante modificări în ceea ce privește operațiunile eligibile ca offset și mecanismul de încheiere a contractelor de cooperare tehnologică și industrială.

Reglementarea în premieră a litigiilor colective (acțiuni reprezentative) în România şi Uniunea Europeană

România a adoptat, la finalul anului trecut, legislația privind desfășurarea acțiunilor în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (Legea nr. 414/2023) prin transpunerea Directivei Uniunii Europene 2020/1828, care are potențialul de a schimba paradigma derulării litigiilor dintre consumatori şi companii.

Legal Alert 21 December 2023

Legal updates regarding the screening mechanism for investments made in Romania. How do these recent changes impact investors?

The regime governing the examination of investments made in Romania, by foreign or EU investors, has undergone new changes. Government Emergency Ordinance No. 46/2022, which regulates the implementation of Regulation (EU) 2019/452 regarding the control of foreign direct investments in the Union ("GEO no. 46/2022"), has recently been amended through the adoption of Government Emergency Ordinance No. 108/2023 ("GEO no. 108/2023"). The amendments implemented by GEO no. 108/2023 constitute the second set of changes made to the screening mechanism for investments in Romania in sectors that could potentially pose risks to national security, the initial set being delineated in the Approval Law. Subsequently, we will outline the amendments of utmost significance introduced by GEO no. 108/2023.

Legal Alert 21 decembrie 2023

Noutăți juridice privind mecanismul de examinare a investițiilor realizate pe teritoriul României. Cum impactează modificările recente investitorii?

Regimul privind examinarea investițiilor realizate în România, de către investitori din Uniunea Europeană sau din afara acesteia, a suferit noi modificări. Ordonanța de Urgență nr. 46/2022, care reglementează punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 privind examinarea investițiilor străine directe în Uniune („OUG nr. 46/2022”), a fost recent modificată prin adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 108/2023 („OUG nr. 108/2023”). Modificările aduse prin OUG nr. 108/2023 constituie cel de-al doilea set de amendamente aduse legislației privind examinarea investițiilor din România, în domenii care pot aduce atingere siguranței naționale, primul set fiind regăsit în Legea de aprobare. În continuare, vom prezenta cele mai de impact amendamente aduse de OUG nr. 108/2023.

Legal Alert 29 November 2023

The minimum salary in construction, agriculture, and the food industry has increased starting from November 2023

Through Emergency Ordinance no. 93/2023 for establishing the minimum gross salary guaranteed at the national level for the construction, agricultural, and food industry sector has been modified, affecting the overall minimum gross salary in the specified fields.

Order of the minister of labour through which the sectors of collective bargaining have been established

On November 24, 2023, the Order of the Minister of Labor no. 2311/2023 regarding the establishment of sectors for collective bargaining and their corresponding CAEN codes, as well as the procedure for categorizing entities into collective bargaining sectors was published in the Official Gazette.

Legal Alert 29 noiembrie 2023

Valoarea salariului minim pe economie în construcții, agricultură și industria alimentară a crescut începând cu luna noiembrie 2023

Prin Ordonanța de Urgență nr. 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru domeniile construcții, sector agricol și industria alimentară s-a modificat nivelul salariului minim pe economie în domeniile menționate.

Ordinul ministrului Muncii prin care au fost stabilite sectoarele de negociere colectivă

În data de 24.11.2023 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului Muncii nr. 2311/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă și a codurilor CAEN aferente acestora, precum și a procedurii de încadrare în sectoarele de negociere colectivă.

Legal Alert 25 October 2023

Government Decision of Romania No. 970/2023 for the approval of the Methodology on the prevention and combating of gender-based harassment and moral harassment at the workplace

On October 18, 2023, Government Decision No. 970/2023 came into effect, imposing new obligations on employers regarding the prevention and combating of gender-based harassment and moral harassment at the workplace.

Legal Alert 25 octombrie 2023

Hotărârea Guvernului României nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă

Prin intermediul acestei Hotărâri, care a intrat în vigoare în data de 18.10.2023, angajatorilor le sunt impuse noi obligații cu privire la prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă.

Legal Alert 11 October 2023

Amendments to Government Emergency Ordinance No 77/2009 on the organisation and operation of gambling and to Government Emergency Ordinance No 20/2013 on the establishment, organisation and operation of the National Gambling Office and amending and supplementing Government Emergency Ordinance No 77/2009

The GEO 82/2023 introduced a number of amendments to the legislation on the organizing and operation of gambling, mainly aiming that all gambling operators (including online) should be located on Romanian territory, this being a condition for licensing and authorization.

Legal Alert 11 octombrie 2023

Modificări aduse Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009

OUG 82/2023 propune o serie de modificări în organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, ce vizează în principal ca toate societățile ce organizează jocuri de noroc (inclusiv online) să fie localizate pe teritoriul României, aceasta fiind o condiție pentru licențiere și autorizare.

Legal Alert 4 October 2023

Amendment of the minimum gross base salary guaranteed in payment at national level

Starting October 1, 2023, the minimum gross base salary guaranteed in payment at national level is RON 3,300 (approx. EUR 660), thus increasing from the previously applicable value of RON 3,000.

Amendment of the Methodological Norms for application of GEO no. 111/2010 on child-raising leave and monthly allowance

The new legal instrument marks the entry into force inclusively of a series of previous amendments in this field (i.e., GEO no.164/2022) and offer some clarifications on the application of certain legal provisions for accessing the child-raising leave and allowance rights.

Legal Alert 4 octombrie 2023

Modificarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Începând cu data de 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut aplicabil la nivel național este de 3.300 lei (aprox. 660 EUR), crescând astfel față de valoarea aplicabilă anterior, și anume 3.000 lei.

  Modificarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

  Noul instrument juridic marchează intrarea în vigoare inclusiv a unor modificări anterioare în acest domeniu (respectiv cele introduse prin OUG nr. 164/2022) și oferă unele clarificări privind aplicarea unor prevederi legale pentru accesarea drepturilor de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului.

  Legal Alert 10 August 2023

  A new screening mechanism for certain M&A transactions involving companies that have received financial support from non-EU countries.

  It also includes a new reporting obligation for participants to certain public procurement procedures that are foreign-subsidized entities.

  Based on the European Regulation 2022/2560 on distortion of the Internal Market through Foreign Subsidies (“FSR”) the European Commission may investigate, and remedy subsidies received from non-EU countries that distort the EU internal market.

  Legal Alert 10 august 2023

  Noul mecanism de screening pentru societățile implicate în anumite tranzacții de M&A care au obținut sprijin financiar din partea țărilor non-UE

  Acest mecanism include, de asemenea, și o nouă obligație de raportare pentru participanții la anumite licitații publice care au obținut la rândul lor subvenții din partea țărilor non-UE.

  Conform Regulamentului European 2022/2560 privind distorsionarea pieței interne prin subvenții străine („FSR”), Comisia Europeană poate investiga și remedia efectele negative de distorsionare a pieței interne UE cauzate de subvențiile străine.

  Legal Alert 9 August 2023

  Amendments to the Companies Law No 31/1990 on cross-border mergers, conversions, and spin-offs, with effect from July 23, 2023

  The amendments to Companies Law No 31/1990 concern the procedure applicable to cross-border mergers, as well as the regulation, as a novelty, of cross-border conversions and spin-offs, with the aim of facilitating the cross-border mobility of companies and ensuring a greater protection for the shareholders, creditors and employees of companies involved in this type of operations.

  Legal Alert 9 august 2023

  Modificări aduse Legii Societăților nr. 31/1990 privind fuziunile, transformările și divizările transfrontaliere, cu aplicabilitate de la 23 iulie 2023

  Modificările aduse Legii Societăților nr. 31/1990 vizează procedura aplicabilă fuziunilor transfrontaliere, precum și reglementarea, cu titlu de noutate, a transformărilor și divizărilor transfrontaliere, cu scopul de a facilita mobilitatea transfrontalieră a societăților și de a asigura o mai mare protecție a asociaților/acționarilor, creditorilor și angajaților societăților implicate în acest tip de operațiuni.

  Legal Alert 26 July 2023

  The prohibition of a company from the European Union from acquiring a stake in a resident "strategic" company, for reasons of security and public order, constitutes a serious restriction on the freedom of establishment of that company within the Union

  The European Court of Justice has considered that national legislation allowing the authorities of a member state to prohibit a company from the European Union from acquiring a stake in a resident "strategic" company, for reasons of security and public order, constitutes a serious restriction on the freedom of establishment of that company within the Union. This freedom is a fundamental right guaranteed by the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

  Law no. 241/2023 supplementing the Law no. 53/2003 - Labour Code

  The new law introduces within the Romanian Labour Code express provisions regarding a benefit that may be accessed, under certain circumstances, by employees with dependent children up to the age of 11 years old. In principle, this category of employees will be able to request 4 days / month of work from home or, as case may be, work under teleworking regime, subject to meeting certain conditions laid down by the law. Certain exceptions apply accordingly.

  Legal Alert 26 iulie 2023

  Decizia de a interzice unei societăți din Uniunea Europeană, pentru motive de securitate și de ordine publică, să achiziționeze o participație într‑o societate rezidentă „strategică” constituie o restricție serioasă privind libertatea de stabilire a acestei societăți în Uniune

  Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis recent o decizie potrivit căreia legislația națională care permite autorităților unui stat membru să interzică unei societăți din Uniune, pentru motive de securitate și de ordine publică, să achiziționeze o participație într‑o societate rezidentă „strategică” constituie o restricție serioasă privind libertatea de stabilire a acestei societăți în Uniune, libertate fundamentală garantată de Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

  Legea 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

  Noua lege introduce în cadrul Codului Muncii prevederi exprese cu privire la un beneficiu care poate fi accesat, în anumite condiții, de către angajații care au în întreținere copii în vârstă de până la 11 ani. În principiu, această categorie de salariați va putea solicita patru zile/lună de muncă de la domiciliu sau, după caz, de muncă în regim de telemuncă, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții prevăzute de lege. Anumite excepții se aplică în mod corespunzător.

  Legal Alert 12 April 2023

  National Agency of Fiscal Administration has published the model of the compliance notice together with the rules regarding the issuing procedure and its cyclicity

   Following the Government's Emergency Ordinance no. 188/2022, which introduced the obligation of the tax authorities to issue a compliance notice prior to the start of a tax audit, the President of the National Agency of Fiscal Administration (NAFA) published the order approving the notice model, as well as a series of rules regarding the issuance procedure and its cyclicity.

   Legal Alert 12 aprilie 2023

   ANAF a publicat modelul notificării de conformare și regulile referitoare la procedura de emitere și la periodicitatea sa

    Ca urmare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 188/2022, prin care a fost introdusă obligația organelor fiscale de a emite o notificare de conformare anterior începerii inspecției fiscale, ANAF a publicat ordinul prin care se aprobă modelul notificării, precum și o serie de reguli cu privire la procedura de emitere și periodicitatea sa.

    Legal Alert 16 February 2023

    Imputation to a dominant supplier of actions of its independent distributors. Competition law implications

    The Court of Justice of the European Union confirmed that abusive conduct by independent distributors of a dominant supplier may be imputed to that supplier, if such conduct forms part of a policy decided unilaterally by that supplier and implemented through the distributors.

    Legal Alert 16 februarie 2023

    Sancționarea unui furnizor dominant pentru acțiunile distribuitorilor săi independenți. Implicații din perspectiva dreptului concurenței

    Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat că unui furnizor dominant îi poate fi imputat comportamentul abuziv al distribuitorilor săi independenți, dacă un astfel de comportament face parte dintr-o strategie decisă unilateral de furnizorul respectiv și este pusă în aplicare prin intermediul distribuitorilor.

    Legal Alert 6 January 2023

    Government Emergency Ordinance no. 188/2022 amending and supplementing Law no. 207/2015 regarding the Tax Procedure Code and Government Emergency Ordinance no. 74/2013 regarding the measures for improving and reorganizing the activity of the National Agency for Tax Administration, as well as for amending and supplementing other normative acts

    The Ordinance brings significant changes to the Tax Procedure Code, especially in the matter of fiscal controls, among the most important regulated aspects being: changes regarding the risk class/subclass following the risk analysis, the modification of the rules regarding requests for information from ANAF and the flow of communication with the tax authority, changing certain rules for carrying out the tax inspection, issuing the provisional tax assessment decision, regulating the compliance notice, changes regarding the documentary verification procedure, changes regarding the anti-fraud control and verification of the tax status of natural persons.

    Legal Alert 6 ianuarie 2023

    Ordonanţa de urgenţă nr. 188/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

    Ordonanța aduce modificări semnificative Codului de procedură fiscală, în special în materia controalelor fiscale, printre cele mai importante aspecte reglementate fiind: modificări privind clasele/subclasele de risc rezultate în urma analizei de risc, modificarea regulilor privind solicitările de informații din partea ANAF și fluxul de comunicare cu organul fiscal, schimbarea anumitor reguli de efectuare a inspecției fiscale, emiterea deciziei de impunere provizorii, reglementarea notificării de conformare, modificări privind procedura de verificare documentară, modificări privind controlul antifraudă și verificarea situației fiscale a persoanelor fizice.
     

    Legal Alert 7 December 2022

    Keeping pace with changes in the payments sector: European Commission publishes a legislative proposal to accelerate the rollout of cross-border instant payments in euro

    Legal Alert 7 decembrie 2022

    Pentru a ține pasul cu evoluțiile din sectorul serviciilor de plată, Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă având ca scop accelerarea introducerii plăților transfrontaliere instant în euro

    Legal Alert 3 November 2022

    The new Norm, entered into force on October 11, 2022, was issued in the application of Law no. 237/2015 on the authorization and supervision of the insurance and reinsurance activity, Law no. 71/2019 on mutual insurance companies, and Law no. 246/2015 on the recovery and resolution of insurers.

    Legal Alert 3 noiembrie 2022

    Noua normă, care a intrat în vigoare în data de 11 octombrie 2022, a fost emisă în aplicarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, Legii nr. 71/2019 privind societățile mutuale de asigurări și Legii nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor.

    Legal Alert 5 October 2022

    September 29, 2022 – The European Commission adopted its “Guidelines on the application of EU competition law to collective agreements regarding the working conditions of solo self-employed persons”. The guidelines set out important rules to determine if collective agreements between solo-self employed persons and their professional customers may result in infringements of the EU competition law.

    Legal Alert 5 octombrie 2022

    29 septembrie 2022: Comisia Europeană a adoptat „Orientările privind aplicarea legislației UE în materie de concurență în cazul contractelor colective referitoare la condițiile de muncă ale persoanelor care desfășoară o activitate independentă”. Orientările stabilesc reguli importante pentru a analiza în ce măsură acordurile colective încheiate între liber profesioniștii persoane fizice și întreprinderile cărora acestea le furnizează servicii pot încălca regulile UE în materie de concurență.

    Legal Alert 3 August 2022

    The Emergency Ordinance, published in the Official Gazette of June 20, 2022, aims to protect both consumers, as well as the internal market during periods of partial or total mobilization of the armed forces, state of war, state of siege, and state of emergency, state of alert or other crisis situations explicitly established by normative acts issued by the Parliament or the Government of Romania.

    Legal Alert 3 august 2022

    Ordonanţa de urgență, publicată în Monitorul Oficial din 20 iunie 2022, are ca scop protejarea consumatorilor și a pieței interne în perioadele de stare de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate, stare de război, stare de asediu, și stare de urgență, stare de alertă sau alte situații de criză stabilite explicit prin acte normative emise de Parlamentul sau de Guvernul României.

    Legal Alert 2 June 2022

    The National Agency for Fiscal Administration adopted a new order aimed to approve the procedures for the annulment of tax liabilities subject to the provisions of Law no. 72/2022 for the annulment of certain tax liabilities and for the amendment of certain normative acts

    Legal Alert 2 iunie 2022

    Agenția Națională de Administrare Fiscală a adoptat un nou ordin de aprobare a procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative

    Legal Alert 27 aprilie 2022

    Ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern în data de 14 aprilie 2022, care prevede măsurile de punere în aplicare a Regulamentului European pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

    Legal Alert 27 April 2022

    Emergency Ordinance no. 46/ 2022, adopted by the Government on April 14, 2022, provides the measures to implement the European Regulation for the examination of foreign direct investment in the European Union, as well as for amending and supplementing the Competition Law no. 21/1996.

    Legal Alert 4 martie 2022

    În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 167 din 18 februarie 2022 a fost publicată H.G. nr. 238/2022 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    Legal Alert 4 March 2022

    In Official Gazette, Part I, no. 167 of 18 February 2022 was published H.G. no. 238/2022 for amending and supplementing H.G. no. 34/2009 on the organization and functioning of the Ministry of Public Finance, as well as for amending and supplementing H.G. no. 520/2013 on the organization and functioning of ANAF.

    Legal Alert 1 septembrie 2021

    În Monitorul Oficial, Partea I nr. 821 din 27 august 2021 a fost publicată Ordonanța nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice, act normativ menit să introducă măsuri pentru fluidizarea sistemului achizițiilor publice.

    Legal Alert 1 September 2021

    Ordinance no. 3/2021 for the amendment and completion of some normative acts in the field of public procurement was published in the Official Gazette, Part I, no. 821 of August 27, 2021, a legal enactment meant to introduce measures for the fluidization of public procurement system.

    Legal Alert 3 august 2021

    În Monitorul Oficial nr. 735/27.07.2021 s-a publicat Legea nr. 222/2021 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor și modificarea și completarea unor acte normative, dispoziții ce au intrat în vigoare la data de 30 iulie 2021.

    Legal Alert 3 August 2021

    Law No. 222/2021 implementing certain measures with respect to audit responsibilities of the Ministry of Finance, as well as for the amendment and completion of some normative acts was published in the Official Gazette No. 735/27.07.2021 and entered into force on July 30, 2021.

    Legal Alert 13 mai 2021

    În Monitorul Oficial nr. 474 din 6 mai 2021 au fost publicate Ordonanța de urgență nr. 36/2021[1] („OUG nr. 36/2021”) și Ordonanța de urgență nr. 37/2021[2] („OUG nr. 37/2021”), care aduc modificări și completări legislative semnificative în vederea digitalizării și flexibilizării relațiilor de muncă.

    Legal Alert 13 May 2021

    Government Emergency Ordinance no. 36/2021 (“GEO no. 36/2021”) and Government Emergency Ordinance no. 37/2021 (“GEO no. 37/2021”), published in Official Gazette no. 474 of May 6, 2021, introduce significant legislative amendments and additions aiming to digitalize and increase flexibility in employment relations.

    Legal Alert 22 aprilie 2021

    În Monitorul Oficial nr. 345/5.04.2021 a fost publicată Legea nr. 58/2021 („Legea nr. 58/2021”), care aduce o nouă serie de modificări și completări privind reducerea temporară a timpului de muncă determinată de starea de alertă/urgență/asediu și acordarea sprijinului financiar aferent acestei măsuri.

     

     

    Legal Alert 22 April 2021

    Law no. 58/2021 (“Law no. 58/2021”) was published in Official Gazette no. 345/5.04.2021, bringing a new series of amendments and additions regarding the temporary reduction of working time caused by the state of alert/emergency/siege and the financial support granted in relation to this measure.

    Legal Alert 9 April 2021

    Amendments brought to the legislation in the field of public procurement regarding the state of origin of an economic operator that can participate in procurement procedures, introduced by Government Emergency Ordinance no. 25/2021

    On April 5, 2021, Government Emergency Ordinance no. 25/2021 on amending and supplementing several laws in the field of public procurement was published in the Official Gazette Part I no. 346.
    The amendments aim at defining the categories of economic operators that can take part in the award procedures according to the country of origin, including, inter alia, even non-EU operators, provided they are established in states that have ratified the Agreement on Government Procurement of the World Trade Organization.

    Furthermore, those economic operators that are not part of the list provided by the Ordinance will be automatically excluded from the award procedure.

    Legal Alert 9 aprilie 2021

    Modificări aduse legislației din domeniul achizițiilor publice cu privire la proveniența operatorilor economici care pot participa la procedurile de achiziții, introduse prin Ordonanța de urgență nr. 25/2021

    La data de 5 aprilie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 346 Ordonanța de urgență nr. 25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice.
    Modificările vizează definirea categoriilor de operatori economici care pot lua parte la procedurile de atribuire în funcție de statul de proveniență, prin includerea, printre altele, chiar și a acelor operatori non-UE dar care provin din state care au ratificat Acordul privind Achizițiile Publice al Organizației Mondiale a Comerțului.

    De asemenea, acei operatori economici care nu fac parte din lista prevăzută de Ordonanță vor fi excluși automat de la procedura de atribuire.

    Legal Alert 1 April 2021

    The authorities adopted the Emergency Ordinance no. 19/2021 regarding certain tax measures and the amendment of certain normative acts in the tax field

    On March 29, 2021, the authorities published in the Official Gazette no. 315/29.03.2021, Emergency Ordinance no. 19/2021 regarding certain tax measures and the amendment of certain normative acts in the tax field (“GEO 19/2021” or “the Ordinance”).

    Amongst the most relevant aspect, GEO 19/2021 provides for the following:
    • The extension of some fiscal measures intended to help taxpayers get through the issues determined by the COVID-19 pandemic (initially provided by Government Ordinance no. 6/2019, Emergency Ordinance no. 48/2020, Emergency Ordinance no. 69/2020 and Emergency Ordinance no. 181/2020), including an extension of the tax amnesty provided by Emergency Ordinance no. 69/2020;
    • Amendments regarding Law no. 227/2015 regarding the Tax Code;
    • New tax provision regarding early education.

    Legal Alert 1 aprilie 2021

    Autoritățile au adoptat Ordonanța de Urgență nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal
    În data de 29 martie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 315/29.03.2021, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

    Printre cele mai relevante aspecte, OUG 19/2021 reglementează:
    • Prelungirea anumitor măsuri fiscale menite să îi ajute pe contribuabili să treacă mai ușor peste problemele generate de pandemia COVID-19 (prevăzute inițial în Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 48/2020 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020), inclusiv o extindere a amnistiei fiscale prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020.
    • Modificări cu privire la Legea nr. 227/2020 privind Codul Fiscal;
    • Noi reglementări fiscale privind educația timpurie.

    Legal Alert 7 January 2021

    I. New Labour Code provisions on the suspension or temporary reduction of the employer's activity, introduced by Law no. 298/2020
    On December 24, 2020, Law no. 298 supplementing Law no. 53/2003 – the Labour Code was published in the Official Gazette no. 1293/24.12.2020.
    II. The Government has extended the applicability of some support measures granted in the context of the epidemiological situation caused by the spread of SARS-CoV-2 coronavirus
    On December 31, 2020 Emergency Ordinance no. 220/2020 on the application of social protection measures after January 1, 2021 in the context of the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, as well as for the amendment of some normative acts was published in the Official Gazette no. 1326/31.12.2020.
    III. The work permits quota for foreign workers admitted to the labor market in 2021 was established
    On December 31, 2020 Decision no. 1133/2020 on establishing the work permits quota in 2021 was published in the Official Gazette no. 1326/31.12.2020.
    IV. New fiscal provisions brought by the Emergency Ordinance no. 226/2020
    On December 31, 2020 Emergency Ordinance no. 226/2020 on certain fiscal - budgetary measures and for amending and supplementing certain normative acts, as well as for the extension of certain deadlines was published in the Official Gazette no. 1332/31.12.2020.

    Legal Alert 7 ianuarie 2021

    I. Completări ale prevederilor Codului Muncii privind suspendarea sau reducerea temporară a activității angajatorului, introduse prin Legea nr. 298/2020
    În data de 24 decembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1293/24.12.2020 Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
    II. Guvernul a extins aplicabilitatea unor măsuri de sprijin acordate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
    În data de 31 decembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1326/31.12.2020, Ordonanța de urgență nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.
    III. Contingentul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021 a fost aprobat
    În data de 31 decembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1326/31.12.2020, Hotărârea nr. 1.133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021.
    IV. Noi prevederi fiscale aduse prin Ordonanța de urgență nr. 226/2020
    În data de 31 decembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1332/31.12.2020, Ordonanța de urgență nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

    Legal Alert 24 December 2020

    New amendments published on Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code and Law no. 207/2015 regarding the Fiscal Procedure Code
    On December 21, 2020 the Law no. 295 for the amendment and completion of Law no. 207/2015 on the Fiscal Procedure Code, as well as Law no. 296 for the amendment and completion of Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code were published in the Official Gazette no. 1266 and no. 1269/21.12.2020.
    The current form published in the Official Gazette does not bring substantial changes compared to the drafts of the two Laws. Among the most important regulated aspects are the following:
    o aspects related to the definition of certain terms, the corporate income tax, the value added tax, excise duties, the microenterprise tax, the tax on the income obtained in Romania by non-residents or local taxes and duties.
    o tax procedure aspects, out of which the most important aspect were in legislative procedure for more than 3 years.
    News regarding social protection and supporting measures for employees and employers in the context of the epidemiological situation caused by the spread of SARS-CoV-2 coronavirus
    On December 7, 2020, the Government Emergency Ordinance no. 211/2020 regarding the extension of the application of some social protection measures adopted in the context of the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, as well as for the amendment of the Government Emergency Ordinance no. 132/2020 on support measures for employees and employers in the context of the epidemiological situation caused by the spread of SARS-CoV-2 coronavirus, as well as to stimulate employment was published in the Official Gazette no. 1189/12.07.2020 (“GEO no. 211/2020”).
    In addition, on December 9, 2020, the Law no. 282/2020 for the approval of the Government Emergency Ordinance no. 132/2020 on support measures for employees and employers in the context of the epidemiological situation caused by the spread of SARS-CoV-2 coronavirus, as well as to stimulate employment growth it was published in the Official Gazette no. 1201/09.12.2020 (“Law no. 282/2020”).
    The above-mentioned documents a establish the extension of the application of certain forms of financial support to employers, employees, as well as to other categories of individuals affected by the current epidemiological situation, but also some amendments ad completions regarding the method of granting.

    Legal Alert 24 decembrie 2020

    Noi modificări publicate asupra Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
    În data de 21 decembrie 2020 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 1266 și nr. 1269/21.12.2020, Legea nr. 295 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și Legea nr. 296 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
    Forma actuală publicată în Monitorul Oficial nu aduce modificări de substanță comparativ cu proiectele celor două Legi. Astfel, printre cele mai importante aspecte reglementate se regăsesc:
    o aspecte ce țin de definirea anumitor termeni, de impozitul pe profit, de taxa pe valoarea adăugată, accize, de impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, de impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți sau de impozitele și taxele locale.
    o aspecte de procedură fiscală, cele mai importante aflându-se în procedura legislativă de mai bine de 3 ani.

    Noutăți privind măsurile de protecție socială și de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
    În data de 7 decembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1189/07.12.2020, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea ocupării forței de muncă (în continuare „OUG nr. 211/2020”).
    De asemenea, în Monitorul Oficial nr. 1201/09.12.2020 a fost publicată Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (în continuare „Legea nr. 282/2020”).
    Aceste acte normative reglementează prelungirea aplicării unor forme de sprijin financiar angajatorilor, salariaților, precum și altor categorii de persoane fizice afectate de situația epidemiologică actuală, dar și unele modificări și completări privind acordarea acestora.

    Legal Alert 9 December 2020

    The Parliament of Romania adopted two draft laws for the amendment of the Fiscal Code and the Fiscal Procedure Code

    On November 24th, 2020, the Chamber of Deputies adopted the Draft Law PL-x 478/2019 for the amendment and completion of Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code and the Draft Law PL-x 477/2019 for the amendment and completion of Law no. 207/2015 on the Fiscal Procedure Code and Law no. 227/2015 on the Fiscal Code, as well as for the approval of some fiscal and budgetary measures.
    These draft laws mainly concern aspects related to the definition of certain terms, the corporate income tax, the value added tax, excise duties, the microenterprise tax, the tax on the income obtained in Romania by non-residents or local taxes and duties, as well as tax procedure aspects, out of which the most important aspect were in legislative procedure for more than 3 years.

    The Government regulates the residence and entry rights in Romania applicable in case of a Brexit with Agreement

    On November 25, 2020, the Emergency Ordinance no. 204/2020 on the establishment measures for the implementation of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, regarding the regulations of the entrance right and stay in Romania was published in the Official Gazette no. 1132/25.11.2020.

    Legal Alert 9 decembrie 2020

    Parlamentul a adoptat două proiecte de lege pentru modificarea Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală

    În data de 24 noiembrie 2020 au fost adoptate de către Camera Deputaților Proiectul de Lege PL-x 478/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și Proiectul de Lege PL-x 477/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.
    Aceste proiecte vizează în principal aspecte ce țin de definirea anumitor termeni, de impozitul pe profit, de taxa pe valoarea adăugată, accize, de impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, de impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți sau de impozitele și taxele locale, precum și aspecte de procedură fiscală, cele mai importante aflându-se în procedura legislativă de mai bine de 3 ani.

    Guvernul reglementează măsurile de ședere și intrare în România aplicabile în cazul unui Brexit cu Acord
    În data de 25 noiembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1132/25.11.2020 Ordonanța de urgență nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României.

    Legal Alert 25 November 2020

    On November 19, 2020, the Order no. 3.896 of the president of the National Agency for Fiscal Administration for the approval of the Procedure for granting the payment rescheduling by the central fiscal body, as well as for the modification of annex no. 2 of the Order of the president of the National Agency for Fiscal Administration

    Legal Alert 25 noiembrie 2020

    În data de 19 noiembrie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1104/19.11.2020, Ordinul 3.896 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central

    Legal Alert 4 November 2020

    On 30 October 2020, the Law on simplification and debureaucratization of the transfer of shares and the payment of share capital amending the Companies Law no. 31/1990 was promulgated, published in the Official Gazette of Romania no. 1018/02.11.2020. The normative act, which shall enter into force on 5 November 2020, brings, among others, a long-awaited change by the business environment regarding the simplification of the transfer of shares in a limited liability company (LLC) to persons outside the company.

    Legal Alert 4 noiembrie 2020

    În data de 30 octombrie 2020 a fost promulgată Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990, publicată în Monitorul Oficial nr. 1018/02.11.2020. Actul normativ, care va intra în vigoare în data de 5 noiembrie 2020, aduce, printre altele, o modificare mult așteptată de mediul de afaceri, constând în simplificarea procesului de transfer al părților sociale într-o societate cu răspundere limitată (SRL) către persoane din afara societății.

    Legal Alert 5 October 2020

    Law no. 213/2020 was published in the Official Gazette no. 893 of September 30, 2020 and contains a series of amendments and additions to the Labour Code, applicable as of October 3, 2020.

    Legal Alert 5 octombrie 2020

    Actul normativ aduce importante modificări și completări ale Codului Muncii în ceea ce privește soluționarea conflictelor individuale de muncă, rolul consultantului extern specializat în legislația muncii și organizarea activității de resurse umane și salarizare.

    Legal Alert 4 September 2020

    The publishing in the Official Gazette of the Emergency Ordinance for granting days off for parents in order to supervise children, in case of limitation or suspension of teaching activities that require the presence of children in schools and early childhood education units, following the spread of SARS-CoV-2 coronavirus.
    The publishing in the Official Gazette of the Decision for the approval of the procedure for settlement and payment of the amounts granted based on the Government Emergency Ordinance no. 132/2020 on support measures for employees and employers in the context of the epidemiological situation caused by the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, as well as to stimulate employment growth.
    These legislative news have been published in the Official Gazette no. 790 from August 28, and respectively no. 794 from August 31.

    Legal Alert 4 septembrie 2020

    Publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanţei de urgenţă privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ.
    Publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.
    Aceste noutăți legislative au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 790 din data de 28.08.2020, respectiv nr. 794 din data de 31.08.2020.

    Legal Alert 20 August 2020

    The law for amending and supplementing Law no. 16/2017 on posting the employees in the framework of the transnational provision of services, as well as the decree for its promulgation, was published in the Official Gazette
    The amendment of this Law was published in the Official Gazette no. 736 from August 13, 2020.

    Legal Alert 20 august 2020

    Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, precum și a decretului pentru promulgarea acesteia, a fost publicată în Monitorul Oficial
    Modificarea acestei Legi a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 736 din data de 13.08.2020.

    Legal Alert 7 August 2020

    A new postponement of the deadline for submitting paper tax returns towards the Environmental Fund Administration, new criteria applicable to biodegradable transport bags and fiscal amnesty for contributions towards the Environmental Fund Administration

    This week, the Environmental Fund Administration has posted a new deadline for submitting paper tax returns. The new deadline is the 25th of October 2020 for reporting September 2020.

    On the 29th of July 2020 came into force the provisions of Order of Environment, Waters and Forestry Ministry no. 1276/2020 regarding the approval of technical characteristics applicable to transport bags manufactured from materials that comply with SR EN 13432:2020 for which the eco-tax does not apply.

    Companies that register fiscal obligations towards the Environmental Administration Fund can apply for amnesty for the accessories deriving from their main tax obligations.

    Legal Alert 7 august 2020

    O nouă amânare a datei limită pentru depunerea declaraţiilor fizice către AFM, noi criterii aplicabile pungilor biodegradabile şi amnistia fiscală aplicabilă şi contribuţiilor către AFM
    Săptămâna aceasta, Administraţia Fondului pentru Mediu a amânat termenul limită de depunere a declaraţiilor în format fizic. Astfel, noua dată este de 25 octombrie 2020 aferentă perioadei de raportare septembrie 2020.
    În 29 iulie 2020 au intrat în vigoare prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, nr. 1276/2020 privind aprobarea caracteristicilor tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerinţele SR EN 13432:2020, pentru care nu se aplică ecotaxă.
    De amnistia fiscală aplicabilă accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale pot beneficia şi societăţile care înregistrează obligaţii de plată la Administraţia Fondului pentru Mediu.

    Legal Alert 3 July 2020

    Law on the amendment of Company Law no. 31/1990 regarding the sole shareholder of a limited liability company (in Romanian “societate cu răspundere limitată” or “S.R.L.”) and the registered office

    On July 2, 2020, the President of Romania signed the Decree on the promulgation of the Law for the amendment of Company law no. 31/1990 to repeal Article 14, amendment of para. (1), (3), repeal of para. (4) and introduction of a new para. (6) under Article 17 of the Company Law no. 31/1990..

    Legal Alert 3 iulie 2020

    Lege privind modificarea legii societăților nr. 31/1990 cu privire la asociatul unic al unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.) și cu privire la sediul social

    În data de 2 iulie 2020 Președintele României a semnat Decretul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea legii societăților nr. 31/1990 pentru abrogarea art. 14, modificarea alin. (1), (3), abrogarea alin. (4) și introducerea unui nou alin. (6) în cadrul art. 17 din legea societăților nr. 31/1990.

    Legal Alert 24 June 2020

    New rules regarding the yearly visa applicable to environmental authorizations and integrated environmental authorizations

    On July 11, 2020 enters into force the Order of the ministry of environment, water and forests No. 1150/2020, which approves the new Procedure for applying the yearly visa to environmental authorizations and integrated environmental authorizations (“the Procedure”).

    Legal Alert 24 iunie 2020

    Noi reglementări privind viza anuală aplicabilă autorizaţiilor de mediu şi autorizaţiilor integrate de mediu

    În data de 11 iulie 2020 intră în vigoare Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1150/2020, care aprobă noua Procedură de aplicare a vizei anuale pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu („Procedura”).

    Legal Alert 16 June 2020

    Measures for financing from European funds of certain national programs
    On June 11, 2020, the Emergency Ordinance no. 94/2020 regarding certain measures for financing from European funds of certain national programs (“GEO no. 94/2020”) was
    published in the Official Gazette of Romania Part. I, no. 496. GEO no. 94/2020 provides the general framework for the approval of financing from European funds of national programs related to specific areas.

    Legal Alert 16 iunie 2020

    Măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale
    În data de 11 iunie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 496, Partea I, Ordonanța de urgență nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale („OUG nr. 94/2020”). OUG nr. 94/2020 stabilește cadrul general privind aprobarea finanțării din fonduri europene a programelor naționale aferente anumitor domenii specifice.

    Legal Alert 26 May 2020

    I. The authorities have implemented certain tax measures in order to help the taxpayers get through the problems caused by the COVID-19 pandemic
    II. The authorities have extended certain measures for social protection, have issued norms for the regulation of the right to stay in Romania for foreign individuals, starting with May 15, 2020, in the context of the epidemiological situation determined by the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus.
    III. The authorities have instituted new measures for the prevention and control of infections, applicable during the state of alert

    Legal Alert 26 mai 2020

    I. Autoritățile au adoptat măsuri fiscale menite să îi ajute pe contribuabili să treacă mai ușor peste problemele generate de pandemia COVID-19

    II. Autoritățile au prelungit anumite măsuri de protecție socială, au emis norme pentru reglementarea dreptului de ședere al străinilor în România, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

    III. Autoritățile au instituit noi măsuri de prevenire și control al infecțiilor aplicabile pe durata stării de alertă

    Legal Alert 21 May 2020

    Measures regarding the activity of the National Trade Registry Office following the evolution of the COVID-19 pandemic
    On May 14, 2020, the Emergency Ordinance no. 70/2020 (“GEO no. 70/2020”) regarding the regulation of some measures, starting with May 15, 2020, in the context of the epidemiological situation determined by the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, for the extension of some terms, for the amendment and completion of Law no. 227/2015 on the Fiscal Code, of the National Education Law no. 1/2011, as well as other normative acts was published in the Official Gazette of Romania Part. I, no. 394. GEO no. 70/2020 provides, among others, measures regarding the activity of the National Trade Registry Office following the evolution of the COVID-19 pandemic.

    Legal Alert 21 mai 2020

    Măsuri privind activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului urmare a evoluției pandemiei COVID-19
    În data de 14 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 394, Partea I, Ordonanța de urgență nr. 70/2020 („OUG nr. 70/2020”) privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative. OUG nr. 70/2020 prevede, printre altele, măsuri privind activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului ca urmare a evoluției pandemiei COVID-19.

    Legal Alert 14 May 2020

    The authorities intend to implement certain tax measures in order to help the taxpayers get through the problems caused by the COVID-19 pandemic
    As mentioned by the representatives of the authorities, as well as following the press releases after the Government meeting from May 7, 2020, the Romanian Government intends to implement several measures aimed to provide certain tax facilities for taxpayers, in order to combat the problems caused by the COVID-19 pandemic.

    Legal Alert 14 mai 2020

    Autoritățile intenționează legiferarea unor măsuri fiscale care să îi ajute pe contribuabili să treacă mai ușor peste problemele generate de pandemia COVID-19
    Așa cum au menționat reprezentanți ai autorităților, precum și în urma unor comunicate de presa apărute ulterior ședinței de Guvern din 7 mai 2020, Guvernul României intenționează să legifereze mai multe măsuri ce vizează acordarea unor facilități pentru contribuabili, scopul fiind acela de a trece mai ușor peste problemele rezultate în urma pandemiei COVID-19.

    Legal Alert 27 April 2020

    New Regulation no. 7/2020 (the “Regulation”) issued by the Financial Supervisory Authority (“FSA”) on the authorisation and functioning of alternative investment funds

    Legal Alert 27 aprilie 2020

    Noul Regulament nr. 7/2020 emis Autoritatea de Supraveghere Financiară privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative

    Legal Alert 15 April 2020

    COVID – 19: New measures approved by the Financial Supervisory Authority regarding the organisation of general meetings of issuers during the state of emergency

    Legal Alert 15 aprilie 2020

    COVID – 19: Noile măsuri adoptate de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe durata stării de urgență

    Legal Alert 10 April 2020

    Payment moratorium under EGO 37/2020 and the related implementation rules: key procedural steps, conditions, matters still open to debate and practical issues

    Legal Alert 10 aprilie 2020

    Amânarea rambursării ratelor scadente conform OUG 37/2020 și normelor de aplicare: procedură, criterii de eligibilitate, neclarități și probleme de aplicare în practică

    Legal Alert 4 April 2020

    Guidance from the European Commission on using the public
    procurement framework in the emergency situation related to the COVID19 crisis (2020/ C108 1/01)

    On April 1, 2020, the European Commission’s Communication regarding the guidance on using the public procurement framework throughout the emergency situation related to the COVID-19 crisis, was published in the Official Journal of the European Union.
    Since 30 March 2020, debtors may request creditors to postpone their due loan payment obligations for a maximum period of 9 months which cannot go beyond the end of 2020

    Legal Alert 4 aprilie 2020

    Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situațiile de urgență legată de criza COVID-19 (2020/C 108 1/01)
    În data de 01 aprilie 2020 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Comunicarea Comisiei Europene privind orientările pentru utilizarea cadrului legal al achizițiilor publice în situația de urgență legată de criza COVID-19.
    Începând cu data de 30 martie 2020, debitorii le pot solicita creditorilor suspendarea obligației de plată a ratelor de credit scadente, pentru o perioadă de cel mult 9 luni care însă nu poate depăși finalul anului 2020

    Legal Alert 2 April 2020

    Since 30 March 2020, debtors may request creditors to postpone their due loan payment obligations for a maximum period of 9 months which cannot go beyond the end of 2020

    Legal Alert 2 aprilie 2020

    Începând cu data de 30 martie 2020, debitorii le pot solicita creditorilor suspendarea obligației de plată a ratelor de credit scadente, pentru o perioadă de cel mult 9 luni care însă nu poate depăși finalul anului 2020

    Legal Alert 1 April 2020

    Legislative measures adopted in the context of COVID-19 pandemic
    I. Emergency Ordinance no. 33/2019 on certain fiscal measures and the amendment
    of certain normative acts
    II. Emergency Ordinance no. 32/2020 on the amendment and completion of
    Emergency Ordinance no. 30/2020 amending certain normative acts, as well as for
    establishing several measures regarding social protection given the epidemiologic
    situation derived from SARS-CoV-2 spreading
    III. Emergency Ordinance no. 35/2020 on the method of issuing and extending the
    validity of holiday vouchers, in the context of the epidemiological situation
    determined by the spread of COVID-19
    IV. Order no. 499/2020 for approving the temporary suspension of the distribution
    outside the Romanian territory of biocidal products used to ensure the prevention of
    the diseases associated with the infection with SARS-CoV-2

    Legal Alert 1 aprilie 2020

    Măsuri legislative adoptate în contextul pandemiei COVID-19
    I. Ordonanța de urgență nr. 33/2019 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor
    acte normative
    II. Ordonanța de Urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței
    de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte
    normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în
    contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
    III. Ordonanța de urgență nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea
    valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice
    determinate de răspândirea COVID-19
    IV. Ordinul nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara
    teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției
    afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2

    Legal Alert 24 March 2020

    Legislative measures adopted in support of companies affected by COVID-19 pandemic
    I. Emergency Ordinance no.29/2020 on economic and fiscal measures in the context of COVID-19 pandemic
    II. Emergency Ordinance no. 30/2020 amending certain normative acts, as well as for establishing several measures regarding social protection given the epidemiologic situation derived from SARS-CoV-2 spreading
    III. Government Decision no. 217 for the application of the provisions of Law no. 19/2020 regarding the paid leave granted for the parents for supervising their children during the period of temporary closure of the educational units

    Legal Alert 24 martie 2020

    Măsuri legislative adoptate pentru sprijinirea companiilor afectate de răspândirea virusului COVID-19
    I. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind măsurile economice și fiscal bugetare în contextul COVID-19;
    II. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
    III. Hotărârea Guvernului nr. 217 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

    Legal Alert 27 February 2020

    Additional attributions for the National Authority for Consumer Protection on the basis of the EU Regulation regarding the cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws

    Legal Alert 27 februarie 2020

    Competențe suplimentare ale ANPC în baza Regulamentului 2017/2394 privind cooperarea dintre autoritățile naționale având drept rol asigurarea respectării legislației în materia protecției consumatorilor

    Legal Alert 20 February 2020

    The Authority for the Digitalization of Romania. Revitalization of public administration modernization?
    Thursday, February 13, 2020, Government Decision no. 89/2020 regarding the organization and functioning of the Authority for the Digitalization of Romania (“ADR”) has been published in the Official Gazette of Romania. The new authority shall assume the role of carrying out and coordinating the implementation of public policies and strategies regarding the digital transformation of public administration.

    Legal Alert 20 februarie 2020

    Autoritatea pentru Digitalizarea României. Revitalizarea
    modernizării administrației publice?
    Joi, 13 februarie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial al României Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României („ADR”). Noua autoritate își va asuma rolul de a realiza și coordona implementarea strategiilor și politicilor publice privind transformarea digitală a administrației publice.
    Regăsiți mai jos un sumar al obiectivelor, funcției și competențelor noii autorități de impact pentru mediul de afaceri.

    Legal Alert 14 February 2020

    Major amendments in the public procurement system
    On February 12, 2020, the Government Emergency Ordinance no. 23/2020 for the amendment and completion of certain laws with impact over the public procurement system („GEO no. 23/2020”) was published in the Official Gazette of Romania, Part I.

    Legal Alert 14 februarie 2020

    Modificare de amploare în sistemul achizițiilor publice

    În data de 12 februarie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2020 („OUG nr. 23/2020”) pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

     

    Legal Alert 17 January 2020

    The new Law no. 243/2019 on alternative investment funds will enter into force in January 2020

    Legal Alert 17 ianuarie 2020

    Noua Lege nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative va intra în vigoare din ianuarie 2020

    Legal Alert 9 January 2020

    Law on the amendment of Company Law no. 31/1990 regarding the sole shareholder of a limited liability company (in Romanian “societate cu răspundere limitată” or “S.R.L.”) and the registered office – subject to promulgation

    On December 18, 2019, the legislative proposal for the amendment of Company law no. 31/1990 to repeal Art. 14, amendment of para. (3), repeal of para. (4) and introduction of a new para. (6) under Art. 17 of the Company Law no. 31/1990 was adopted by the Chambers of Deputies, after previously being rejected by the Senate in 2017. The law amending Company Law no. 31/1990 was submitted for promulgation on December 30, 2019.

    The legislative proposal (the “Proposal”) regarding the amendment of Company Law no. 31/1990 (the “Company law”) concerns the repeal, in full, of Art. 14, which provides the interdictions of an individual or a legal entity to have the capacity of sole shareholder in more than one limited liability company (“S.R.L.”), as well as the interdiction of a S.R.L. with a sole shareholder to be the sole shareholder of another S.R.L.

    As a result of the repeal of article 14, is it allowed both for an individual or legal entity to be sole shareholder in more than one S.R.L. as well as for a limited liability company with sole shareholder to have the capacity of sole shareholder in another S.R.L.

    The proposal also provides the following amendments regarding Art. 17 of the Company law:

    1. The amendment of para. (3) of Art. 17 by the elimination of letters b) and c). Thus, upon registration of the company and upon change of a company's registered office, only the document attesting the right of use over the space where the registered office shall be located would be required. The document attesting the right of use over the space where the registered office shall be located should be registered with the competent fiscal body of the National Agency for Fiscal Administration, as per the applicable legislation. 

    In the legislator’s view, it is no longer necessary to prove that within that space, no other offices are registered, and no affidavit, in authentic form, regarding compliance with the conditions on the registered office, as provided in the current form of the law, under para. (4), will be required.

    2. The repeal of para. (4) under Art. 17. - As a result of the elimination of this paragraph, several companies will be able to operate in the same space and it will no longer be necessary to divide the space.

    3. The introduction of a new para. (6) under Art. 17, which provides that the approval (in Romanian “aviz”) on change of destination of collective buildings with housing regime, specified by Law no. 230/2007 on the establishment, organization and functioning of associations of owners, is not necessary when the director or, as the case may be, the directors, execute an affidavit stating that no activity is carried out at the respective registered office.

    Legal Alert 9 ianuarie 2020

    Legea privind modificarea legii societăților nr. 31/1990 cu privire la asociatul unic al unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.) și cu privire la sediul social, a fost trimisă spre promulgare

    În data de 18 decembrie 2019 a fost adoptată de către Camera Deputaților, după ce anterior a fost respinsă de Senat în anul 2017, propunerea legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990 pentru abrogarea art. 14, modificarea alin. (3), abrogarea alin. (4) și introducerea unui nou alin. (6) în cadrul art. 17 din legea societăților nr. 31/1990. Legea de modificare a Legii societăților nr. 31/1990 a fost trimisă spre promulgare în data de 30 decembrie 2019.

    Propunerea legislativă („Propunerea”) privind modificarea legii societăților nr. 31/1990 („Legea societăților”) privește eliminarea, în totalitate, a art. 14, care prevede interdicția unei persoane fizice sau a unei persoane juridice de a deține calitatea de asociat unic în mai mult de o singură societate cu răspundere limitată („S.R.L.”), precum și interdicția unui S.R.L. cu asociat unic să fie asociat unic al altui S.R.L.

    Ca efect al eliminării articolului 14, este permis atât ca o persoană fizică sau juridică să fie asociat unic în mai multe S.R.L.-uri, precum și ca un S.R.L. cu asociat unic să dețină calitatea de asociat unic într-un alt S.R.L.

    Propunerea prevede și următoarele modificări cu privire la art. 17 din Legea Societăților:

    1. Modificarea alin. (3) al art. 17 prin eliminarea literelor b) și c). Astfel, la înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului doar documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.

    În viziunea legiuitorului, nu mai este necesar să se demonstreze că în acel spațiu nu mai sunt înmatriculate alte sedii sociale și nici nu va mai fi necesar să se dea o declarație pe propria răspundere, în formă autentică, privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social, prevăzute în forma actuală a legii la alin. (4).

    2. Abrogarea alin. (4) al art. 17. - Ca efect al eliminării acestui aliniat,  în același spațiu vor putea funcționa mai multe societăți și nu va mai fi necesară partajarea spațiului, astfel cum se face în prezent.

    3. Introducerea unui nou alin. (6) în cadrul art. 17, care prevede că avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii, declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

    Legal Alert 23 December 2019

    Registration as AISP and PISP in Romania is finally possible. The new NBR Regulation on payment institutions and account information service providers was published
    On 19 December 2019, the Regulation of the National Bank of Romania no. 4/2019 on payment institutions and account information service providers was published in the Official Gazette of Romania and became effective on the same date.
    The Regulation transposes the guide of the European Banking Authority on this subject and with its entry into force, Romania has a full legal framework that regulates traditional payment services, but also the innovative services of account information and payment initiation.
    The local or international fintechs will be able to be authorized or registered in Romania for rendering payment initiation services and account information services, which paves the way for the development of the local fintech market.

    Legal Alert 23 decembrie 2019

    Înregistrarea ca AISP sau PISP în România este în sfârșit posibilă. Noul regulament BNR privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi a fost publicat
    În data de 19 decembrie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Regulamentul BNR nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi, care a intrat în vigoare la aceeași dată.
    Regulamentul transpune ghidul Autorității Bancare Europene în materie și odată cu intrarea lui în vigoare, România are un cadru de reglementare complet al serviciilor de plata tradiționale, dar și al celor inovative de informare cu privire la conturi și inițiere de plăți.
    Companiile fintech locale sau internaționale se vor putea autoriza sau înregistra în România pentru prestarea serviciilor de inițiere a plăților și informare cu privire la conturi, ceea ce creează premisele pentru dezvoltarea ecosistemului fintech local.

    Legal Alert 18 December 2019

    Hungarian Competition Authority imposes a fine of EUR 3.6 million for unfair commercial practices

    Berlin DPA fine of 14.5 million EUR highlights the importance of storage limitation principle

    The minimum gross base wage per country shall increase starting with January 1, 2020

    Legal Alert 18 decembrie 2019

    Autoritatea competentă în domeniul concurenței a impus o amendă de 3,6 milioane de euro pentru practici comerciale incorecte

    Amenda de 14,5 milioane de euro impusă de autoritatea competentă în materia protecției datelor din Berlin subliniază importanța principiului limitărilor legate de stocare

    Salariul de bază minim brut pe țară, majorat, de la 1 ianuarie 2020