tax legal alerts

News

Legal Alerts

Our Legal Alerts provide you with information on different legal issues in Romania.

Legal Alert 26 July 2023

The prohibition of a company from the European Union from acquiring a stake in a resident "strategic" company, for reasons of security and public order, constitutes a serious restriction on the freedom of establishment of that company within the Union

The European Court of Justice has considered that national legislation allowing the authorities of a member state to prohibit a company from the European Union from acquiring a stake in a resident "strategic" company, for reasons of security and public order, constitutes a serious restriction on the freedom of establishment of that company within the Union. This freedom is a fundamental right guaranteed by the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Law no. 241/2023 supplementing the Law no. 53/2003 - Labour Code

The new law introduces within the Romanian Labour Code express provisions regarding a benefit that may be accessed, under certain circumstances, by employees with dependent children up to the age of 11 years old. In principle, this category of employees will be able to request 4 days / month of work from home or, as case may be, work under teleworking regime, subject to meeting certain conditions laid down by the law. Certain exceptions apply accordingly.

Legal Alert 26 iulie 2023

Decizia de a interzice unei societăți din Uniunea Europeană, pentru motive de securitate și de ordine publică, să achiziționeze o participație într‑o societate rezidentă „strategică” constituie o restricție serioasă privind libertatea de stabilire a acestei societăți în Uniune

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis recent o decizie potrivit căreia legislația națională care permite autorităților unui stat membru să interzică unei societăți din Uniune, pentru motive de securitate și de ordine publică, să achiziționeze o participație într‑o societate rezidentă „strategică” constituie o restricție serioasă privind libertatea de stabilire a acestei societăți în Uniune, libertate fundamentală garantată de Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Legea 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Noua lege introduce în cadrul Codului Muncii prevederi exprese cu privire la un beneficiu care poate fi accesat, în anumite condiții, de către angajații care au în întreținere copii în vârstă de până la 11 ani. În principiu, această categorie de salariați va putea solicita patru zile/lună de muncă de la domiciliu sau, după caz, de muncă în regim de telemuncă, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții prevăzute de lege. Anumite excepții se aplică în mod corespunzător.

Legal Alert 12 April 2023

National Agency of Fiscal Administration has published the model of the compliance notice together with the rules regarding the issuing procedure and its cyclicity

  Following the Government's Emergency Ordinance no. 188/2022, which introduced the obligation of the tax authorities to issue a compliance notice prior to the start of a tax audit, the President of the National Agency of Fiscal Administration (NAFA) published the order approving the notice model, as well as a series of rules regarding the issuance procedure and its cyclicity.

  Legal Alert 12 aprilie 2023

  ANAF a publicat modelul notificării de conformare și regulile referitoare la procedura de emitere și la periodicitatea sa

   Ca urmare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 188/2022, prin care a fost introdusă obligația organelor fiscale de a emite o notificare de conformare anterior începerii inspecției fiscale, ANAF a publicat ordinul prin care se aprobă modelul notificării, precum și o serie de reguli cu privire la procedura de emitere și periodicitatea sa.

   Legal Alert 16 February 2023

   Imputation to a dominant supplier of actions of its independent distributors. Competition law implications

   The Court of Justice of the European Union confirmed that abusive conduct by independent distributors of a dominant supplier may be imputed to that supplier, if such conduct forms part of a policy decided unilaterally by that supplier and implemented through the distributors.

   Legal Alert 16 februarie 2023

   Sancționarea unui furnizor dominant pentru acțiunile distribuitorilor săi independenți. Implicații din perspectiva dreptului concurenței

   Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat că unui furnizor dominant îi poate fi imputat comportamentul abuziv al distribuitorilor săi independenți, dacă un astfel de comportament face parte dintr-o strategie decisă unilateral de furnizorul respectiv și este pusă în aplicare prin intermediul distribuitorilor.

   Legal Alert 6 January 2023

   Government Emergency Ordinance no. 188/2022 amending and supplementing Law no. 207/2015 regarding the Tax Procedure Code and Government Emergency Ordinance no. 74/2013 regarding the measures for improving and reorganizing the activity of the National Agency for Tax Administration, as well as for amending and supplementing other normative acts

   The Ordinance brings significant changes to the Tax Procedure Code, especially in the matter of fiscal controls, among the most important regulated aspects being: changes regarding the risk class/subclass following the risk analysis, the modification of the rules regarding requests for information from ANAF and the flow of communication with the tax authority, changing certain rules for carrying out the tax inspection, issuing the provisional tax assessment decision, regulating the compliance notice, changes regarding the documentary verification procedure, changes regarding the anti-fraud control and verification of the tax status of natural persons.

   Legal Alert 6 ianuarie 2023

   Ordonanţa de urgenţă nr. 188/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

   Ordonanța aduce modificări semnificative Codului de procedură fiscală, în special în materia controalelor fiscale, printre cele mai importante aspecte reglementate fiind: modificări privind clasele/subclasele de risc rezultate în urma analizei de risc, modificarea regulilor privind solicitările de informații din partea ANAF și fluxul de comunicare cu organul fiscal, schimbarea anumitor reguli de efectuare a inspecției fiscale, emiterea deciziei de impunere provizorii, reglementarea notificării de conformare, modificări privind procedura de verificare documentară, modificări privind controlul antifraudă și verificarea situației fiscale a persoanelor fizice.
    

   Legal Alert 7 December 2022

   Keeping pace with changes in the payments sector: European Commission publishes a legislative proposal to accelerate the rollout of cross-border instant payments in euro

   Legal Alert 7 decembrie 2022

   Pentru a ține pasul cu evoluțiile din sectorul serviciilor de plată, Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă având ca scop accelerarea introducerii plăților transfrontaliere instant în euro

   Legal Alert 3 November 2022

   The new Norm, entered into force on October 11, 2022, was issued in the application of Law no. 237/2015 on the authorization and supervision of the insurance and reinsurance activity, Law no. 71/2019 on mutual insurance companies, and Law no. 246/2015 on the recovery and resolution of insurers.

   Legal Alert 3 noiembrie 2022

   Noua normă, care a intrat în vigoare în data de 11 octombrie 2022, a fost emisă în aplicarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, Legii nr. 71/2019 privind societățile mutuale de asigurări și Legii nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor.

   Legal Alert 5 October 2022

   September 29, 2022 – The European Commission adopted its “Guidelines on the application of EU competition law to collective agreements regarding the working conditions of solo self-employed persons”. The guidelines set out important rules to determine if collective agreements between solo-self employed persons and their professional customers may result in infringements of the EU competition law.

   Legal Alert 5 octombrie 2022

   29 septembrie 2022: Comisia Europeană a adoptat „Orientările privind aplicarea legislației UE în materie de concurență în cazul contractelor colective referitoare la condițiile de muncă ale persoanelor care desfășoară o activitate independentă”. Orientările stabilesc reguli importante pentru a analiza în ce măsură acordurile colective încheiate între liber profesioniștii persoane fizice și întreprinderile cărora acestea le furnizează servicii pot încălca regulile UE în materie de concurență.

   Legal Alert 3 August 2022

   The Emergency Ordinance, published in the Official Gazette of June 20, 2022, aims to protect both consumers, as well as the internal market during periods of partial or total mobilization of the armed forces, state of war, state of siege, and state of emergency, state of alert or other crisis situations explicitly established by normative acts issued by the Parliament or the Government of Romania.

   Legal Alert 3 august 2022

   Ordonanţa de urgență, publicată în Monitorul Oficial din 20 iunie 2022, are ca scop protejarea consumatorilor și a pieței interne în perioadele de stare de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate, stare de război, stare de asediu, și stare de urgență, stare de alertă sau alte situații de criză stabilite explicit prin acte normative emise de Parlamentul sau de Guvernul României.

   Legal Alert 2 June 2022

   The National Agency for Fiscal Administration adopted a new order aimed to approve the procedures for the annulment of tax liabilities subject to the provisions of Law no. 72/2022 for the annulment of certain tax liabilities and for the amendment of certain normative acts

   Legal Alert 2 iunie 2022

   Agenția Națională de Administrare Fiscală a adoptat un nou ordin de aprobare a procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative

   Legal Alert 27 aprilie 2022

   Ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern în data de 14 aprilie 2022, care prevede măsurile de punere în aplicare a Regulamentului European pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

   Legal Alert 27 April 2022

   Emergency Ordinance no. 46/ 2022, adopted by the Government on April 14, 2022, provides the measures to implement the European Regulation for the examination of foreign direct investment in the European Union, as well as for amending and supplementing the Competition Law no. 21/1996.

   Legal Alert 4 martie 2022

   În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 167 din 18 februarie 2022 a fost publicată H.G. nr. 238/2022 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

   Legal Alert 4 March 2022

   In Official Gazette, Part I, no. 167 of 18 February 2022 was published H.G. no. 238/2022 for amending and supplementing H.G. no. 34/2009 on the organization and functioning of the Ministry of Public Finance, as well as for amending and supplementing H.G. no. 520/2013 on the organization and functioning of ANAF.

   Legal Alert 1 septembrie 2021

   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 821 din 27 august 2021 a fost publicată Ordonanța nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice, act normativ menit să introducă măsuri pentru fluidizarea sistemului achizițiilor publice.

   Legal Alert 1 September 2021

   Ordinance no. 3/2021 for the amendment and completion of some normative acts in the field of public procurement was published in the Official Gazette, Part I, no. 821 of August 27, 2021, a legal enactment meant to introduce measures for the fluidization of public procurement system.

   Legal Alert 3 august 2021

   În Monitorul Oficial nr. 735/27.07.2021 s-a publicat Legea nr. 222/2021 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor și modificarea și completarea unor acte normative, dispoziții ce au intrat în vigoare la data de 30 iulie 2021.

   Legal Alert 3 August 2021

   Law No. 222/2021 implementing certain measures with respect to audit responsibilities of the Ministry of Finance, as well as for the amendment and completion of some normative acts was published in the Official Gazette No. 735/27.07.2021 and entered into force on July 30, 2021.

   Legal Alert 13 mai 2021

   În Monitorul Oficial nr. 474 din 6 mai 2021 au fost publicate Ordonanța de urgență nr. 36/2021[1] („OUG nr. 36/2021”) și Ordonanța de urgență nr. 37/2021[2] („OUG nr. 37/2021”), care aduc modificări și completări legislative semnificative în vederea digitalizării și flexibilizării relațiilor de muncă.

   Legal Alert 13 May 2021

   Government Emergency Ordinance no. 36/2021 (“GEO no. 36/2021”) and Government Emergency Ordinance no. 37/2021 (“GEO no. 37/2021”), published in Official Gazette no. 474 of May 6, 2021, introduce significant legislative amendments and additions aiming to digitalize and increase flexibility in employment relations.

   Legal Alert 22 aprilie 2021

   În Monitorul Oficial nr. 345/5.04.2021 a fost publicată Legea nr. 58/2021 („Legea nr. 58/2021”), care aduce o nouă serie de modificări și completări privind reducerea temporară a timpului de muncă determinată de starea de alertă/urgență/asediu și acordarea sprijinului financiar aferent acestei măsuri.

    

    

   Legal Alert 22 April 2021

   Law no. 58/2021 (“Law no. 58/2021”) was published in Official Gazette no. 345/5.04.2021, bringing a new series of amendments and additions regarding the temporary reduction of working time caused by the state of alert/emergency/siege and the financial support granted in relation to this measure.

   Legal Alert 9 April 2021

   Amendments brought to the legislation in the field of public procurement regarding the state of origin of an economic operator that can participate in procurement procedures, introduced by Government Emergency Ordinance no. 25/2021

   On April 5, 2021, Government Emergency Ordinance no. 25/2021 on amending and supplementing several laws in the field of public procurement was published in the Official Gazette Part I no. 346.
   The amendments aim at defining the categories of economic operators that can take part in the award procedures according to the country of origin, including, inter alia, even non-EU operators, provided they are established in states that have ratified the Agreement on Government Procurement of the World Trade Organization.

   Furthermore, those economic operators that are not part of the list provided by the Ordinance will be automatically excluded from the award procedure.

   Legal Alert 9 aprilie 2021

   Modificări aduse legislației din domeniul achizițiilor publice cu privire la proveniența operatorilor economici care pot participa la procedurile de achiziții, introduse prin Ordonanța de urgență nr. 25/2021

   La data de 5 aprilie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 346 Ordonanța de urgență nr. 25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice.
   Modificările vizează definirea categoriilor de operatori economici care pot lua parte la procedurile de atribuire în funcție de statul de proveniență, prin includerea, printre altele, chiar și a acelor operatori non-UE dar care provin din state care au ratificat Acordul privind Achizițiile Publice al Organizației Mondiale a Comerțului.

   De asemenea, acei operatori economici care nu fac parte din lista prevăzută de Ordonanță vor fi excluși automat de la procedura de atribuire.

   Legal Alert 1 April 2021

   The authorities adopted the Emergency Ordinance no. 19/2021 regarding certain tax measures and the amendment of certain normative acts in the tax field

   On March 29, 2021, the authorities published in the Official Gazette no. 315/29.03.2021, Emergency Ordinance no. 19/2021 regarding certain tax measures and the amendment of certain normative acts in the tax field (“GEO 19/2021” or “the Ordinance”).

   Amongst the most relevant aspect, GEO 19/2021 provides for the following:
   • The extension of some fiscal measures intended to help taxpayers get through the issues determined by the COVID-19 pandemic (initially provided by Government Ordinance no. 6/2019, Emergency Ordinance no. 48/2020, Emergency Ordinance no. 69/2020 and Emergency Ordinance no. 181/2020), including an extension of the tax amnesty provided by Emergency Ordinance no. 69/2020;
   • Amendments regarding Law no. 227/2015 regarding the Tax Code;
   • New tax provision regarding early education.

   Legal Alert 1 aprilie 2021

   Autoritățile au adoptat Ordonanța de Urgență nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal
   În data de 29 martie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 315/29.03.2021, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

   Printre cele mai relevante aspecte, OUG 19/2021 reglementează:
   • Prelungirea anumitor măsuri fiscale menite să îi ajute pe contribuabili să treacă mai ușor peste problemele generate de pandemia COVID-19 (prevăzute inițial în Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 48/2020 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020), inclusiv o extindere a amnistiei fiscale prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020.
   • Modificări cu privire la Legea nr. 227/2020 privind Codul Fiscal;
   • Noi reglementări fiscale privind educația timpurie.

   Legal Alert 7 January 2021

   I. New Labour Code provisions on the suspension or temporary reduction of the employer's activity, introduced by Law no. 298/2020
   On December 24, 2020, Law no. 298 supplementing Law no. 53/2003 – the Labour Code was published in the Official Gazette no. 1293/24.12.2020.
   II. The Government has extended the applicability of some support measures granted in the context of the epidemiological situation caused by the spread of SARS-CoV-2 coronavirus
   On December 31, 2020 Emergency Ordinance no. 220/2020 on the application of social protection measures after January 1, 2021 in the context of the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, as well as for the amendment of some normative acts was published in the Official Gazette no. 1326/31.12.2020.
   III. The work permits quota for foreign workers admitted to the labor market in 2021 was established
   On December 31, 2020 Decision no. 1133/2020 on establishing the work permits quota in 2021 was published in the Official Gazette no. 1326/31.12.2020.
   IV. New fiscal provisions brought by the Emergency Ordinance no. 226/2020
   On December 31, 2020 Emergency Ordinance no. 226/2020 on certain fiscal - budgetary measures and for amending and supplementing certain normative acts, as well as for the extension of certain deadlines was published in the Official Gazette no. 1332/31.12.2020.

   Legal Alert 7 ianuarie 2021

   I. Completări ale prevederilor Codului Muncii privind suspendarea sau reducerea temporară a activității angajatorului, introduse prin Legea nr. 298/2020
   În data de 24 decembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1293/24.12.2020 Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
   II. Guvernul a extins aplicabilitatea unor măsuri de sprijin acordate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
   În data de 31 decembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1326/31.12.2020, Ordonanța de urgență nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.
   III. Contingentul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021 a fost aprobat
   În data de 31 decembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1326/31.12.2020, Hotărârea nr. 1.133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021.
   IV. Noi prevederi fiscale aduse prin Ordonanța de urgență nr. 226/2020
   În data de 31 decembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1332/31.12.2020, Ordonanța de urgență nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

   Legal Alert 24 December 2020

   New amendments published on Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code and Law no. 207/2015 regarding the Fiscal Procedure Code
   On December 21, 2020 the Law no. 295 for the amendment and completion of Law no. 207/2015 on the Fiscal Procedure Code, as well as Law no. 296 for the amendment and completion of Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code were published in the Official Gazette no. 1266 and no. 1269/21.12.2020.
   The current form published in the Official Gazette does not bring substantial changes compared to the drafts of the two Laws. Among the most important regulated aspects are the following:
   o aspects related to the definition of certain terms, the corporate income tax, the value added tax, excise duties, the microenterprise tax, the tax on the income obtained in Romania by non-residents or local taxes and duties.
   o tax procedure aspects, out of which the most important aspect were in legislative procedure for more than 3 years.
   News regarding social protection and supporting measures for employees and employers in the context of the epidemiological situation caused by the spread of SARS-CoV-2 coronavirus
   On December 7, 2020, the Government Emergency Ordinance no. 211/2020 regarding the extension of the application of some social protection measures adopted in the context of the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, as well as for the amendment of the Government Emergency Ordinance no. 132/2020 on support measures for employees and employers in the context of the epidemiological situation caused by the spread of SARS-CoV-2 coronavirus, as well as to stimulate employment was published in the Official Gazette no. 1189/12.07.2020 (“GEO no. 211/2020”).
   In addition, on December 9, 2020, the Law no. 282/2020 for the approval of the Government Emergency Ordinance no. 132/2020 on support measures for employees and employers in the context of the epidemiological situation caused by the spread of SARS-CoV-2 coronavirus, as well as to stimulate employment growth it was published in the Official Gazette no. 1201/09.12.2020 (“Law no. 282/2020”).
   The above-mentioned documents a establish the extension of the application of certain forms of financial support to employers, employees, as well as to other categories of individuals affected by the current epidemiological situation, but also some amendments ad completions regarding the method of granting.

   Legal Alert 24 decembrie 2020

   Noi modificări publicate asupra Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
   În data de 21 decembrie 2020 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 1266 și nr. 1269/21.12.2020, Legea nr. 295 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și Legea nr. 296 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
   Forma actuală publicată în Monitorul Oficial nu aduce modificări de substanță comparativ cu proiectele celor două Legi. Astfel, printre cele mai importante aspecte reglementate se regăsesc:
   o aspecte ce țin de definirea anumitor termeni, de impozitul pe profit, de taxa pe valoarea adăugată, accize, de impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, de impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți sau de impozitele și taxele locale.
   o aspecte de procedură fiscală, cele mai importante aflându-se în procedura legislativă de mai bine de 3 ani.

   Noutăți privind măsurile de protecție socială și de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
   În data de 7 decembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1189/07.12.2020, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea ocupării forței de muncă (în continuare „OUG nr. 211/2020”).
   De asemenea, în Monitorul Oficial nr. 1201/09.12.2020 a fost publicată Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (în continuare „Legea nr. 282/2020”).
   Aceste acte normative reglementează prelungirea aplicării unor forme de sprijin financiar angajatorilor, salariaților, precum și altor categorii de persoane fizice afectate de situația epidemiologică actuală, dar și unele modificări și completări privind acordarea acestora.

   Legal Alert 9 December 2020

   The Parliament of Romania adopted two draft laws for the amendment of the Fiscal Code and the Fiscal Procedure Code

   On November 24th, 2020, the Chamber of Deputies adopted the Draft Law PL-x 478/2019 for the amendment and completion of Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code and the Draft Law PL-x 477/2019 for the amendment and completion of Law no. 207/2015 on the Fiscal Procedure Code and Law no. 227/2015 on the Fiscal Code, as well as for the approval of some fiscal and budgetary measures.
   These draft laws mainly concern aspects related to the definition of certain terms, the corporate income tax, the value added tax, excise duties, the microenterprise tax, the tax on the income obtained in Romania by non-residents or local taxes and duties, as well as tax procedure aspects, out of which the most important aspect were in legislative procedure for more than 3 years.

   The Government regulates the residence and entry rights in Romania applicable in case of a Brexit with Agreement

   On November 25, 2020, the Emergency Ordinance no. 204/2020 on the establishment measures for the implementation of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, regarding the regulations of the entrance right and stay in Romania was published in the Official Gazette no. 1132/25.11.2020.

   Legal Alert 9 decembrie 2020

   Parlamentul a adoptat două proiecte de lege pentru modificarea Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală

   În data de 24 noiembrie 2020 au fost adoptate de către Camera Deputaților Proiectul de Lege PL-x 478/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și Proiectul de Lege PL-x 477/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.
   Aceste proiecte vizează în principal aspecte ce țin de definirea anumitor termeni, de impozitul pe profit, de taxa pe valoarea adăugată, accize, de impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, de impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți sau de impozitele și taxele locale, precum și aspecte de procedură fiscală, cele mai importante aflându-se în procedura legislativă de mai bine de 3 ani.

   Guvernul reglementează măsurile de ședere și intrare în România aplicabile în cazul unui Brexit cu Acord
   În data de 25 noiembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1132/25.11.2020 Ordonanța de urgență nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României.

   Legal Alert 25 November 2020

   On November 19, 2020, the Order no. 3.896 of the president of the National Agency for Fiscal Administration for the approval of the Procedure for granting the payment rescheduling by the central fiscal body, as well as for the modification of annex no. 2 of the Order of the president of the National Agency for Fiscal Administration

   Legal Alert 25 noiembrie 2020

   În data de 19 noiembrie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1104/19.11.2020, Ordinul 3.896 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central

   Legal Alert 4 November 2020

   On 30 October 2020, the Law on simplification and debureaucratization of the transfer of shares and the payment of share capital amending the Companies Law no. 31/1990 was promulgated, published in the Official Gazette of Romania no. 1018/02.11.2020. The normative act, which shall enter into force on 5 November 2020, brings, among others, a long-awaited change by the business environment regarding the simplification of the transfer of shares in a limited liability company (LLC) to persons outside the company.

   Legal Alert 4 noiembrie 2020

   În data de 30 octombrie 2020 a fost promulgată Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990, publicată în Monitorul Oficial nr. 1018/02.11.2020. Actul normativ, care va intra în vigoare în data de 5 noiembrie 2020, aduce, printre altele, o modificare mult așteptată de mediul de afaceri, constând în simplificarea procesului de transfer al părților sociale într-o societate cu răspundere limitată (SRL) către persoane din afara societății.

   Legal Alert 5 October 2020

   Law no. 213/2020 was published in the Official Gazette no. 893 of September 30, 2020 and contains a series of amendments and additions to the Labour Code, applicable as of October 3, 2020.

   Legal Alert 5 octombrie 2020

   Actul normativ aduce importante modificări și completări ale Codului Muncii în ceea ce privește soluționarea conflictelor individuale de muncă, rolul consultantului extern specializat în legislația muncii și organizarea activității de resurse umane și salarizare.

   Legal Alert 4 September 2020

   The publishing in the Official Gazette of the Emergency Ordinance for granting days off for parents in order to supervise children, in case of limitation or suspension of teaching activities that require the presence of children in schools and early childhood education units, following the spread of SARS-CoV-2 coronavirus.
   The publishing in the Official Gazette of the Decision for the approval of the procedure for settlement and payment of the amounts granted based on the Government Emergency Ordinance no. 132/2020 on support measures for employees and employers in the context of the epidemiological situation caused by the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, as well as to stimulate employment growth.
   These legislative news have been published in the Official Gazette no. 790 from August 28, and respectively no. 794 from August 31.

   Legal Alert 4 septembrie 2020

   Publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanţei de urgenţă privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ.
   Publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.
   Aceste noutăți legislative au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 790 din data de 28.08.2020, respectiv nr. 794 din data de 31.08.2020.

   Legal Alert 20 August 2020

   The law for amending and supplementing Law no. 16/2017 on posting the employees in the framework of the transnational provision of services, as well as the decree for its promulgation, was published in the Official Gazette
   The amendment of this Law was published in the Official Gazette no. 736 from August 13, 2020.

   Legal Alert 20 august 2020

   Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, precum și a decretului pentru promulgarea acesteia, a fost publicată în Monitorul Oficial
   Modificarea acestei Legi a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 736 din data de 13.08.2020.

   Legal Alert 7 August 2020

   A new postponement of the deadline for submitting paper tax returns towards the Environmental Fund Administration, new criteria applicable to biodegradable transport bags and fiscal amnesty for contributions towards the Environmental Fund Administration

   This week, the Environmental Fund Administration has posted a new deadline for submitting paper tax returns. The new deadline is the 25th of October 2020 for reporting September 2020.

   On the 29th of July 2020 came into force the provisions of Order of Environment, Waters and Forestry Ministry no. 1276/2020 regarding the approval of technical characteristics applicable to transport bags manufactured from materials that comply with SR EN 13432:2020 for which the eco-tax does not apply.

   Companies that register fiscal obligations towards the Environmental Administration Fund can apply for amnesty for the accessories deriving from their main tax obligations.

   Legal Alert 7 august 2020

   O nouă amânare a datei limită pentru depunerea declaraţiilor fizice către AFM, noi criterii aplicabile pungilor biodegradabile şi amnistia fiscală aplicabilă şi contribuţiilor către AFM
   Săptămâna aceasta, Administraţia Fondului pentru Mediu a amânat termenul limită de depunere a declaraţiilor în format fizic. Astfel, noua dată este de 25 octombrie 2020 aferentă perioadei de raportare septembrie 2020.
   În 29 iulie 2020 au intrat în vigoare prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, nr. 1276/2020 privind aprobarea caracteristicilor tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerinţele SR EN 13432:2020, pentru care nu se aplică ecotaxă.
   De amnistia fiscală aplicabilă accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale pot beneficia şi societăţile care înregistrează obligaţii de plată la Administraţia Fondului pentru Mediu.

   Legal Alert 3 July 2020

   Law on the amendment of Company Law no. 31/1990 regarding the sole shareholder of a limited liability company (in Romanian “societate cu răspundere limitată” or “S.R.L.”) and the registered office

   On July 2, 2020, the President of Romania signed the Decree on the promulgation of the Law for the amendment of Company law no. 31/1990 to repeal Article 14, amendment of para. (1), (3), repeal of para. (4) and introduction of a new para. (6) under Article 17 of the Company Law no. 31/1990..

   Legal Alert 3 iulie 2020

   Lege privind modificarea legii societăților nr. 31/1990 cu privire la asociatul unic al unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.) și cu privire la sediul social

   În data de 2 iulie 2020 Președintele României a semnat Decretul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea legii societăților nr. 31/1990 pentru abrogarea art. 14, modificarea alin. (1), (3), abrogarea alin. (4) și introducerea unui nou alin. (6) în cadrul art. 17 din legea societăților nr. 31/1990.

   Legal Alert 24 June 2020

   New rules regarding the yearly visa applicable to environmental authorizations and integrated environmental authorizations

   On July 11, 2020 enters into force the Order of the ministry of environment, water and forests No. 1150/2020, which approves the new Procedure for applying the yearly visa to environmental authorizations and integrated environmental authorizations (“the Procedure”).

   Legal Alert 24 iunie 2020

   Noi reglementări privind viza anuală aplicabilă autorizaţiilor de mediu şi autorizaţiilor integrate de mediu

   În data de 11 iulie 2020 intră în vigoare Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1150/2020, care aprobă noua Procedură de aplicare a vizei anuale pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu („Procedura”).

   Legal Alert 16 June 2020

   Measures for financing from European funds of certain national programs
   On June 11, 2020, the Emergency Ordinance no. 94/2020 regarding certain measures for financing from European funds of certain national programs (“GEO no. 94/2020”) was
   published in the Official Gazette of Romania Part. I, no. 496. GEO no. 94/2020 provides the general framework for the approval of financing from European funds of national programs related to specific areas.

   Legal Alert 16 iunie 2020

   Măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale
   În data de 11 iunie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 496, Partea I, Ordonanța de urgență nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale („OUG nr. 94/2020”). OUG nr. 94/2020 stabilește cadrul general privind aprobarea finanțării din fonduri europene a programelor naționale aferente anumitor domenii specifice.

   Legal Alert 26 May 2020

   I. The authorities have implemented certain tax measures in order to help the taxpayers get through the problems caused by the COVID-19 pandemic
   II. The authorities have extended certain measures for social protection, have issued norms for the regulation of the right to stay in Romania for foreign individuals, starting with May 15, 2020, in the context of the epidemiological situation determined by the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus.
   III. The authorities have instituted new measures for the prevention and control of infections, applicable during the state of alert

   Legal Alert 26 mai 2020

   I. Autoritățile au adoptat măsuri fiscale menite să îi ajute pe contribuabili să treacă mai ușor peste problemele generate de pandemia COVID-19

   II. Autoritățile au prelungit anumite măsuri de protecție socială, au emis norme pentru reglementarea dreptului de ședere al străinilor în România, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

   III. Autoritățile au instituit noi măsuri de prevenire și control al infecțiilor aplicabile pe durata stării de alertă

   Legal Alert 21 May 2020

   Measures regarding the activity of the National Trade Registry Office following the evolution of the COVID-19 pandemic
   On May 14, 2020, the Emergency Ordinance no. 70/2020 (“GEO no. 70/2020”) regarding the regulation of some measures, starting with May 15, 2020, in the context of the epidemiological situation determined by the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, for the extension of some terms, for the amendment and completion of Law no. 227/2015 on the Fiscal Code, of the National Education Law no. 1/2011, as well as other normative acts was published in the Official Gazette of Romania Part. I, no. 394. GEO no. 70/2020 provides, among others, measures regarding the activity of the National Trade Registry Office following the evolution of the COVID-19 pandemic.

   Legal Alert 21 mai 2020

   Măsuri privind activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului urmare a evoluției pandemiei COVID-19
   În data de 14 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 394, Partea I, Ordonanța de urgență nr. 70/2020 („OUG nr. 70/2020”) privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative. OUG nr. 70/2020 prevede, printre altele, măsuri privind activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului ca urmare a evoluției pandemiei COVID-19.

   Legal Alert 14 May 2020

   The authorities intend to implement certain tax measures in order to help the taxpayers get through the problems caused by the COVID-19 pandemic
   As mentioned by the representatives of the authorities, as well as following the press releases after the Government meeting from May 7, 2020, the Romanian Government intends to implement several measures aimed to provide certain tax facilities for taxpayers, in order to combat the problems caused by the COVID-19 pandemic.

   Legal Alert 14 mai 2020

   Autoritățile intenționează legiferarea unor măsuri fiscale care să îi ajute pe contribuabili să treacă mai ușor peste problemele generate de pandemia COVID-19
   Așa cum au menționat reprezentanți ai autorităților, precum și în urma unor comunicate de presa apărute ulterior ședinței de Guvern din 7 mai 2020, Guvernul României intenționează să legifereze mai multe măsuri ce vizează acordarea unor facilități pentru contribuabili, scopul fiind acela de a trece mai ușor peste problemele rezultate în urma pandemiei COVID-19.

   Legal Alert 27 April 2020

   New Regulation no. 7/2020 (the “Regulation”) issued by the Financial Supervisory Authority (“FSA”) on the authorisation and functioning of alternative investment funds

   Legal Alert 27 aprilie 2020

   Noul Regulament nr. 7/2020 emis Autoritatea de Supraveghere Financiară privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative

   Legal Alert 15 April 2020

   COVID – 19: New measures approved by the Financial Supervisory Authority regarding the organisation of general meetings of issuers during the state of emergency

   Legal Alert 15 aprilie 2020

   COVID – 19: Noile măsuri adoptate de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe durata stării de urgență

   Legal Alert 10 April 2020

   Payment moratorium under EGO 37/2020 and the related implementation rules: key procedural steps, conditions, matters still open to debate and practical issues

   Legal Alert 10 aprilie 2020

   Amânarea rambursării ratelor scadente conform OUG 37/2020 și normelor de aplicare: procedură, criterii de eligibilitate, neclarități și probleme de aplicare în practică

   Legal Alert 4 April 2020

   Guidance from the European Commission on using the public
   procurement framework in the emergency situation related to the COVID19 crisis (2020/ C108 1/01)

   On April 1, 2020, the European Commission’s Communication regarding the guidance on using the public procurement framework throughout the emergency situation related to the COVID-19 crisis, was published in the Official Journal of the European Union.
   Since 30 March 2020, debtors may request creditors to postpone their due loan payment obligations for a maximum period of 9 months which cannot go beyond the end of 2020

   Legal Alert 4 aprilie 2020

   Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situațiile de urgență legată de criza COVID-19 (2020/C 108 1/01)
   În data de 01 aprilie 2020 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Comunicarea Comisiei Europene privind orientările pentru utilizarea cadrului legal al achizițiilor publice în situația de urgență legată de criza COVID-19.
   Începând cu data de 30 martie 2020, debitorii le pot solicita creditorilor suspendarea obligației de plată a ratelor de credit scadente, pentru o perioadă de cel mult 9 luni care însă nu poate depăși finalul anului 2020

   Legal Alert 2 April 2020

   Since 30 March 2020, debtors may request creditors to postpone their due loan payment obligations for a maximum period of 9 months which cannot go beyond the end of 2020

   Legal Alert 2 aprilie 2020

   Începând cu data de 30 martie 2020, debitorii le pot solicita creditorilor suspendarea obligației de plată a ratelor de credit scadente, pentru o perioadă de cel mult 9 luni care însă nu poate depăși finalul anului 2020

   Legal Alert 1 April 2020

   Legislative measures adopted in the context of COVID-19 pandemic
   I. Emergency Ordinance no. 33/2019 on certain fiscal measures and the amendment
   of certain normative acts
   II. Emergency Ordinance no. 32/2020 on the amendment and completion of
   Emergency Ordinance no. 30/2020 amending certain normative acts, as well as for
   establishing several measures regarding social protection given the epidemiologic
   situation derived from SARS-CoV-2 spreading
   III. Emergency Ordinance no. 35/2020 on the method of issuing and extending the
   validity of holiday vouchers, in the context of the epidemiological situation
   determined by the spread of COVID-19
   IV. Order no. 499/2020 for approving the temporary suspension of the distribution
   outside the Romanian territory of biocidal products used to ensure the prevention of
   the diseases associated with the infection with SARS-CoV-2

   Legal Alert 1 aprilie 2020

   Măsuri legislative adoptate în contextul pandemiei COVID-19
   I. Ordonanța de urgență nr. 33/2019 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor
   acte normative
   II. Ordonanța de Urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței
   de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte
   normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în
   contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
   III. Ordonanța de urgență nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea
   valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice
   determinate de răspândirea COVID-19
   IV. Ordinul nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara
   teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției
   afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2

   Legal Alert 24 March 2020

   Legislative measures adopted in support of companies affected by COVID-19 pandemic
   I. Emergency Ordinance no.29/2020 on economic and fiscal measures in the context of COVID-19 pandemic
   II. Emergency Ordinance no. 30/2020 amending certain normative acts, as well as for establishing several measures regarding social protection given the epidemiologic situation derived from SARS-CoV-2 spreading
   III. Government Decision no. 217 for the application of the provisions of Law no. 19/2020 regarding the paid leave granted for the parents for supervising their children during the period of temporary closure of the educational units

   Legal Alert 24 martie 2020

   Măsuri legislative adoptate pentru sprijinirea companiilor afectate de răspândirea virusului COVID-19
   I. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind măsurile economice și fiscal bugetare în contextul COVID-19;
   II. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
   III. Hotărârea Guvernului nr. 217 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

   Legal Alert 27 February 2020

   Additional attributions for the National Authority for Consumer Protection on the basis of the EU Regulation regarding the cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws

   Legal Alert 27 februarie 2020

   Competențe suplimentare ale ANPC în baza Regulamentului 2017/2394 privind cooperarea dintre autoritățile naționale având drept rol asigurarea respectării legislației în materia protecției consumatorilor

   Legal Alert 20 February 2020

   The Authority for the Digitalization of Romania. Revitalization of public administration modernization?
   Thursday, February 13, 2020, Government Decision no. 89/2020 regarding the organization and functioning of the Authority for the Digitalization of Romania (“ADR”) has been published in the Official Gazette of Romania. The new authority shall assume the role of carrying out and coordinating the implementation of public policies and strategies regarding the digital transformation of public administration.

   Legal Alert 20 februarie 2020

   Autoritatea pentru Digitalizarea României. Revitalizarea
   modernizării administrației publice?
   Joi, 13 februarie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial al României Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României („ADR”). Noua autoritate își va asuma rolul de a realiza și coordona implementarea strategiilor și politicilor publice privind transformarea digitală a administrației publice.
   Regăsiți mai jos un sumar al obiectivelor, funcției și competențelor noii autorități de impact pentru mediul de afaceri.

   Legal Alert 14 February 2020

   Major amendments in the public procurement system
   On February 12, 2020, the Government Emergency Ordinance no. 23/2020 for the amendment and completion of certain laws with impact over the public procurement system („GEO no. 23/2020”) was published in the Official Gazette of Romania, Part I.

   Legal Alert 14 februarie 2020

   Modificare de amploare în sistemul achizițiilor publice

   În data de 12 februarie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2020 („OUG nr. 23/2020”) pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

    

   Legal Alert 17 January 2020

   The new Law no. 243/2019 on alternative investment funds will enter into force in January 2020

   Legal Alert 17 ianuarie 2020

   Noua Lege nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative va intra în vigoare din ianuarie 2020

   Legal Alert 9 January 2020

   Law on the amendment of Company Law no. 31/1990 regarding the sole shareholder of a limited liability company (in Romanian “societate cu răspundere limitată” or “S.R.L.”) and the registered office – subject to promulgation

   On December 18, 2019, the legislative proposal for the amendment of Company law no. 31/1990 to repeal Art. 14, amendment of para. (3), repeal of para. (4) and introduction of a new para. (6) under Art. 17 of the Company Law no. 31/1990 was adopted by the Chambers of Deputies, after previously being rejected by the Senate in 2017. The law amending Company Law no. 31/1990 was submitted for promulgation on December 30, 2019.

   The legislative proposal (the “Proposal”) regarding the amendment of Company Law no. 31/1990 (the “Company law”) concerns the repeal, in full, of Art. 14, which provides the interdictions of an individual or a legal entity to have the capacity of sole shareholder in more than one limited liability company (“S.R.L.”), as well as the interdiction of a S.R.L. with a sole shareholder to be the sole shareholder of another S.R.L.

   As a result of the repeal of article 14, is it allowed both for an individual or legal entity to be sole shareholder in more than one S.R.L. as well as for a limited liability company with sole shareholder to have the capacity of sole shareholder in another S.R.L.

   The proposal also provides the following amendments regarding Art. 17 of the Company law:

   1. The amendment of para. (3) of Art. 17 by the elimination of letters b) and c). Thus, upon registration of the company and upon change of a company's registered office, only the document attesting the right of use over the space where the registered office shall be located would be required. The document attesting the right of use over the space where the registered office shall be located should be registered with the competent fiscal body of the National Agency for Fiscal Administration, as per the applicable legislation. 

   In the legislator’s view, it is no longer necessary to prove that within that space, no other offices are registered, and no affidavit, in authentic form, regarding compliance with the conditions on the registered office, as provided in the current form of the law, under para. (4), will be required.

   2. The repeal of para. (4) under Art. 17. - As a result of the elimination of this paragraph, several companies will be able to operate in the same space and it will no longer be necessary to divide the space.

   3. The introduction of a new para. (6) under Art. 17, which provides that the approval (in Romanian “aviz”) on change of destination of collective buildings with housing regime, specified by Law no. 230/2007 on the establishment, organization and functioning of associations of owners, is not necessary when the director or, as the case may be, the directors, execute an affidavit stating that no activity is carried out at the respective registered office.

   Legal Alert 9 ianuarie 2020

   Legea privind modificarea legii societăților nr. 31/1990 cu privire la asociatul unic al unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.) și cu privire la sediul social, a fost trimisă spre promulgare

   În data de 18 decembrie 2019 a fost adoptată de către Camera Deputaților, după ce anterior a fost respinsă de Senat în anul 2017, propunerea legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990 pentru abrogarea art. 14, modificarea alin. (3), abrogarea alin. (4) și introducerea unui nou alin. (6) în cadrul art. 17 din legea societăților nr. 31/1990. Legea de modificare a Legii societăților nr. 31/1990 a fost trimisă spre promulgare în data de 30 decembrie 2019.

   Propunerea legislativă („Propunerea”) privind modificarea legii societăților nr. 31/1990 („Legea societăților”) privește eliminarea, în totalitate, a art. 14, care prevede interdicția unei persoane fizice sau a unei persoane juridice de a deține calitatea de asociat unic în mai mult de o singură societate cu răspundere limitată („S.R.L.”), precum și interdicția unui S.R.L. cu asociat unic să fie asociat unic al altui S.R.L.

   Ca efect al eliminării articolului 14, este permis atât ca o persoană fizică sau juridică să fie asociat unic în mai multe S.R.L.-uri, precum și ca un S.R.L. cu asociat unic să dețină calitatea de asociat unic într-un alt S.R.L.

   Propunerea prevede și următoarele modificări cu privire la art. 17 din Legea Societăților:

   1. Modificarea alin. (3) al art. 17 prin eliminarea literelor b) și c). Astfel, la înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului doar documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.

   În viziunea legiuitorului, nu mai este necesar să se demonstreze că în acel spațiu nu mai sunt înmatriculate alte sedii sociale și nici nu va mai fi necesar să se dea o declarație pe propria răspundere, în formă autentică, privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social, prevăzute în forma actuală a legii la alin. (4).

   2. Abrogarea alin. (4) al art. 17. - Ca efect al eliminării acestui aliniat,  în același spațiu vor putea funcționa mai multe societăți și nu va mai fi necesară partajarea spațiului, astfel cum se face în prezent.

   3. Introducerea unui nou alin. (6) în cadrul art. 17, care prevede că avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii, declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

   Legal Alert 23 December 2019

   Registration as AISP and PISP in Romania is finally possible. The new NBR Regulation on payment institutions and account information service providers was published
   On 19 December 2019, the Regulation of the National Bank of Romania no. 4/2019 on payment institutions and account information service providers was published in the Official Gazette of Romania and became effective on the same date.
   The Regulation transposes the guide of the European Banking Authority on this subject and with its entry into force, Romania has a full legal framework that regulates traditional payment services, but also the innovative services of account information and payment initiation.
   The local or international fintechs will be able to be authorized or registered in Romania for rendering payment initiation services and account information services, which paves the way for the development of the local fintech market.

   Legal Alert 23 decembrie 2019

   Înregistrarea ca AISP sau PISP în România este în sfârșit posibilă. Noul regulament BNR privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi a fost publicat
   În data de 19 decembrie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Regulamentul BNR nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi, care a intrat în vigoare la aceeași dată.
   Regulamentul transpune ghidul Autorității Bancare Europene în materie și odată cu intrarea lui în vigoare, România are un cadru de reglementare complet al serviciilor de plata tradiționale, dar și al celor inovative de informare cu privire la conturi și inițiere de plăți.
   Companiile fintech locale sau internaționale se vor putea autoriza sau înregistra în România pentru prestarea serviciilor de inițiere a plăților și informare cu privire la conturi, ceea ce creează premisele pentru dezvoltarea ecosistemului fintech local.

   Legal Alert 18 December 2019

   Hungarian Competition Authority imposes a fine of EUR 3.6 million for unfair commercial practices

   Berlin DPA fine of 14.5 million EUR highlights the importance of storage limitation principle

   The minimum gross base wage per country shall increase starting with January 1, 2020

   Legal Alert 18 decembrie 2019

   Autoritatea competentă în domeniul concurenței a impus o amendă de 3,6 milioane de euro pentru practici comerciale incorecte

   Amenda de 14,5 milioane de euro impusă de autoritatea competentă în materia protecției datelor din Berlin subliniază importanța principiului limitărilor legate de stocare

   Salariul de bază minim brut pe țară, majorat, de la 1 ianuarie 2020